Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 6a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Katrin Liiv

inglise keele õpetaja / klassiõpetaja

Kontakt: katrin.liiva@oesel.edu.ee

Loodud: 3. jaanuar 2019. a. kell 14.07
Muudetud: 3. veebruar 2019. a. kell 19.03

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane

* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21. - 26. jaan
1) Loendatavad ja loendamatud nimisõnad (a/an, some) WB ex4-5 modaalverbid (can, may, must) WB ex 5-7.
2) Revision of vocabulary WB p 54 ex 6
3) Test unit 9

28. jaan- 1.veeb
1) Unit 10 Scotland. Nõustumine ja mittenõustumine. TB p 56-60
2) Show what you know TB p 61-62 ex 1-6
3) Scotland and Estonia TB p 60, WB p 64

4.-8. veeb
1) Test unit 10
2) Unit 11. Küsimuste esitamine. Lein ja kurbade uudiste teatamine B p 64-66; WB ex 1-3
3) Greyfriars Bobby - töö tekstiga. TB ex 7-11

11. - 15. veeb
1) Lemmikloomast kirjutamine WB p 70
2) Kestva ja lihtmineviku eristamine, kestva mineviku ja oleviku eristamine (present simple, past simple, past continuous) WB p 66-69
3) Kordamine.Tööleht unit 11

18. - 22. veeb
1) Unit 12 sõnavara harjutamine, ankeedi täitmine ja endast kirjutamine B p 70-71, WB ex 8
2) Helen and Anne - töö tekstiga B ex 5-9, WB ex 1, 2, 5
3)Kaudkõne- jutustav lause olevikus, omadussõnad ja määrsõnad: exact, exactly, ajavormide kasutamine lauses WB ex 3, 4, 6

vaheaeg

4.-8.märts
1) Kaudkõne- jutustav lause olevikus, omadussõnad ja määrsõnad: exact, exactly, ajavormide kasutamine lauses WB ex 3, 4, 6
2) Ajavormide kasutamine lauses, kaudkõne
3) Unit 12 test

11.-15. märts
1) U.13 Stressed.Enesetunde kirjeldamine, kaudne kõne TB p 75-76, WB p 77-78
2) Feeling stressed - töö tekstiga TB p 77-78, WB ex 4, 5, 9
3) Omadussõnade järjekord nimisõnade ees, juhtumi kirjeldus TB p 79, WB p 80-82

18.-22. märts
1) Kordamine. Unit 13 tööleht kinnistamiseks.
2) Unit 14 sõnavara harjutamine WB p 83-84
3) Unit 14 The story of the zebra crossing - töö tekstiga. Eessõnad TB p 82-85, WB ex 3

25.-29. märts
1)Tee juhatamine kasutades kaarti. Linna kaardist kirjutamine TB p 86-87, WB ex 8, 9
2) Unit 14: Reported Speech; linnaplaani kohta kirjutamine. WBp86-89.
3) Test Unit 14

1.-5.apr
1)Unit 15 Red Nose Day Tbp 88-91, murdude nimetuste õppimine p 91, WB p 94 ex 7
2)Unit 15 teemade kinnistamine TBp92-93.
3) Unit 15 grammatika kinnistamine, WBp90-93

8.-12.apr
1) Unit 15-grammatika kinnistamine, WBp90-93
2) Unit 15-grammatika kinnistamine, WBp94-95
3) TEST Unit 15 + irregular verbs

15.-19.apr
1) Unit 16 We Care. TB p 94-96 ex1-3. WB p 96
2). Unit 16 A Country Clean-up Day TB p 96-98 ex4-8.
3) WB p 97-98. Loendatavad ja loendamatud nimisõnad

vaheaeg

29.apr- 3.mai
1) Unit 16: Ümbertöötlemisest sinu peres. TBp99. WB ex8,9 p 100-101
2) Sõnavara kinnistavad harjutused+ kaudkõne. WB p 98-100, kordamine tööks.

6.-10.mai
1) Test Unit 16 + irregular verbs (8. mai). Building word towers. WBp102.
2) Unit 17: Chocolate TB p 100-101; WB p 103-104
3) Unit 17 töö tekstiga TBp102-103 ex4-8

13.-17.mai
1) sõnavara kinnistamine WB p106 ex8,9
2) eessõnad WBp104-105 Ex5-7
3) TBp104 Chocolate in my life; WB ex10-11p107

20.-24.mai
1) Unit 17 tööleht kinnistamiseks
2) Unit 18: Chores TB p 105-106; WB p108-109 aegade kinnistamine
3) Unit 18: TBp107-108 ex4-7 Home Robots; WBp110-111 artiklite kasutamine

27.-31.mai
1) TBp109 dialogues; kuulamisülesanne ja tõlkeharjutus WBp112
2) Unit 19 My Media Life TB p 110-113 Abbreviations WBp116
3) Wb p 122,125 About Summer, aegade kordamine.

3.-7.juuni
Aastast kokkuvõtete tegemine. Unit 20

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* Omandavad vajaliku sõnavara ja suhtlemisfraasid õppetükkide kaupa.
* Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.
* Oskavad kuulata teksti kindla informatsiooni saamiseks.
* Paarilisega dialoogi harjutades õpivad suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* Teevad vahet loendatavatel ja loendamatutel nimisõnadel.
* Oskab moodustada loendatavate ja loendamatute nimisõnade ainsust ja mitmust.
* Oskab kasutada lauses modaalverbe can, may, must.
* Oskab kasutada artikleid a, an, the.
* Oskab moodustada kaudkõne (jutustav lause olevikus).
* Oskab moodustada tegusõnade vorme (lihtolevik, lihtminevik, kestev minevik).
* Oskab kasutada tekstis kirjavahemärke ja suurt, väikest algustähte.
* Oskab kasutada lauses omadussõnu ja määrsõnu.
* Teab omadussõna järjekorda nimisõna ees.
* Oskab nimisõnu ja tegusõnu tuletada.
* Oskab kasutada eessõnu väljendites.
* Oskab omadussõnast moodustada määrsõnu.
* Oskab kirjutada lühijutukese taaskasutusest oma kodus,meediast oma elus ning suveplaanidest.

Hindamine üles

Õpilane saab poolaasta jooksul hindeid sõnade tööde, kontrolltööde, jutustamise, koduste ja tunnitööde (töölehed) sooritamise eest .
Poolaasta hinne kujuneb järgmiste hinnete alusel
1) iga õppetüki (unit) lõppedes sooritab õpilane kontrolltöö (test), mis hõlmab kogu õppetüki vältel õpitud sõnavara, grammatikat ja kirjutamis-, kuulamis või lugemisülesannet.
Hindamisskaala:
Hinne 5 90-100%
4 75-89 %
3 50-74 %
2 20- 49%
1 0 - 19% maksimaalsest võimalikust punktide arvust

2) enne kontrolltööd sooritab õpilane sõnade töö ( word test), mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara.(vt hindamisskaala)

3) igas veerandis vastab õpilane vähemalt kord kodus ettevalmistatud jutustamisülesannet.
Hindamine:
Hinne 5 - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne, saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid;

Hinne 4 - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne. Saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õpitulemustele;

Hinne 3 - jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas, kuid saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel

Hinne 2 - oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates, õpilase areng on toimunud, aga ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel

Hinne 1 - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele, saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning õpilase areng nende õpitulemuste osas puudub.

4) Õpilane saab hindeid koduste tööde sooritamise eest ja tunni töö sooritamise eest (töölehed)

Järelvastamine:
Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist märgitakse eKooli päevikusse koos puudumistähisega märk „0“ (nt -/0). Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik; õpilasel on kohustus puudulikult sooritatud töö järele vastata 10 päeva jooksul. ( vajadusel kokkulepe õpetajaga). Puudulikult sooritatud tööle esitab õpilane vigade paranduse.
Tegemata kodutöö hindeks on 0 ja tuleb esitada hiljemalt järgmiseks ainetunniks. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.
Jutustamise hinnet saab järele vastata õpetaja järelvastamise- ja konsultatsiooni tunnis.
Järelvastamise ja konsultatsiooniaeg: ruum 200A neljapäev kell 13.45

Õppetunnis vajalikud õppevahendid::
inglise keele õpik
töövihik
korrektne inglise keele vihik
mapp töölehtede jaoks
kirjutusvahend