Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12492 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

A-võõrkeel: 5_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Katrin Liiva

inglise keele õpetaja / klassiõpetaja

Kontakt: katrin.liiva@oesel.edu.ee

Loodud: 3. jaanuar 2019. a. kell 13.56
Muudetud: 3. veebruar 2019. a. kell 19.03

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

A-võõrkeele õppega kujundatakse ainepädevus, mis sisaldab keelepädevust, väärtushinnanguid ja -hoiakuid ning õpioskusi.
Põhikooli lõpuks õpilane:
1)saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2)huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3)omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4)omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5)huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6)oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteoseid, sõnaraamatuid, internetti), et leida vajalikku infot teisteski valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21.-26.jaan
1) TEST( Unit 10)
2) U.11 New York City TB p 64-65
3) Email TB p 66-68 ex 4-8, WB p 71-72 ex 1,2, asesõnad WB p 72-74 ex3-6

28.jaan – 1.veeb
1) Numbrite lugemine, omadussõnade võrded TB p 68-69, WB p74
2) Tööks kordamine. WB p 75.Unit 11 word test
3) TEST Unit 11

4.-8.veeb
1) U.12 Accidents TB p 70-72 ex 1-3, WB ex 1,2
2) TB p 73 ex 4, 5; WB p78-79 ex 3, 4,5
3) TB p 75 ex6.8 , WB p 79-80 ex 6-8

11.-15.veeb
1 )TB p 76-77,ex 9-12 WB ex 9-10; U 12 kinnistamine, kordamine tööks Unit 12 word test
2 )TEST Unit 12
3) U.13 The Wise Man TB p78-79 ex1-3, WB p 82-83 ex1-3

18.-22.veeb
1) U.13 TB p 80-82 ex4-6, WB p 83-84 ex4,5,8
2) U.13 TB p 82-83 ex7-9, WB p 85-86 ex 6,7
3) U.13 TB p 83-84 ex10-12, WB p 86-87 ex9-11 Unit 13 word test

vaheaeg

4. – 8. märts
1) The Present Perfect. Prepositions. Revision of grammar
2)Revision for the test. Unit 13 word test U.14 Collections TB p 85-87, WB p 88
3) U.13 test Unit 14: My Little Pony Toys TB p 88-90, WB p 89-90

11.-15.märts
1)Unit 14: My Little Pony Toys TB p 88-90, WB p 89-90 Unit 14 word test
2) U.14 kinnistamine-tööleht. Täismineviku küsimustele vastamine. TB p 90-91, WB p 91-92
3) U.15 kordav õppetükk

18.-22.märts
1) U.15 grammatika kinnistamine.
2) Unit 15 - Australia TB p 95-96 ex 4-6
3)Tegijanimed, A teacher ... They ... TB p 92-94 Ilmakaared. TB p 96 ex 7

25.- 29.märts
1) Revision for a test Grammatika teemade kordamine WB p 94-97.
2) unit 15 test
3) Unit 16 - Good news. Heade sõnumite edastamine ja neile reageerimine. Loendatavad ja loendamatud nimisõnad TB p 100 ex 1-3; WB ex 1-4

1.- 5. aprill
1) The Present Perfect . Exciting / excited TB p 104 ex 7-9; WB ex 7-9 Heade uudistega kirjakeste kirjutamine. They’re, their, there WB ex 6, 7, 10
2) TB p 102- 103 reading text. Ex 4-6
3) TEST unit 16

8.-12. aprill
1) Unit 17 - Biscuit cake. Suhtluskeelendid söögilauas. TB p 108-109
2) Nimisõna mitmus TB p 107-109 ex 1-4
3) Retseptid. TB p 110 -111 ex 5-8; WB ex 5-7

15.-18. aprill
1) A few, a little, a lot of, lots of TB ex 9; WB ex 8-10.
2) Kordamine kontrolltööks
3) TEST unit 17 The clever dog TBp 115-116 ex 6-7

vaheaeg

29.apr-3.mai
1) Unit 18 - Calculations. Taskuraha, tabelist teabe hankimine TB p 113-115ex 1-5; WB ex 1-3
2) Küsitluse läbiviimine. WILL - tuleviku väljendamiseks TB p 116-117 ex 8; WB ex 4-9
3) Kordamine kontrolltööks. Lühikese teate kirjutamine, kordamine WB ex 10.

6.-10. mai
1) TEST Unit 18
2) Unit 19 - Pets. Tegelemine lemmikloomadega. Lemmikloomanäitusel osalemine ja / või selle korraldamine TB 118- 120p ex 1-4; WB ex 1-3
3) Artiklid a, an, the WB ex 4-6. U.19 tööleht kinnistamiseks

13.- 17.mai
1) My pet. Lemmikloomast kirjutamine TB p 121- 122 ex 5-8, 11; WB ex 8. Piltide võrdlemine. Lemmikloomaga kaasnevad kohustused. TB p 122 ex 9-10; WB ex 7
2) Unit 20 - Summer plans. Grammatika kordamine WB p 121-123
3) Ball games. Grammatika kordamine TB p 127-128 ex 5-8; WB p 124-126

20.-24.mai
Loovuslaager

27.- 31.mai
Grammatika ja teemade kinnistamine. Tagasiside õppeaastast.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II poolaasta lõpuks
* oskavad lugeda aastaarve
* teavad põhifakte Ameerika Ühendriikide kohta
* oskavad moodustada lihtminevikus lauseid
* oskavad väljendi be going to abil tulevikku väljendada
* oskavad moodustada ja lausetes kasutada omadussõnade võrdlusastmeid
* oskavad öelda kellaaega kasutades sõnu past ja to
* oskavad moodustada lauseid täisminevikus, teevad vahet täisminevikul ja lihtminevikul
* on omandanud uue sõnavara ja väljendid 11.-15. õppetüki piires
* paarilisega dialoogi harjutades on õppinud suhtlema õpitud suhtlusfraasidega
* on võimeline jutustama suunavate lausete abil õpitud teksti
* oskab vormistada kirja
* on omandanud uue sõnavara ja väljendid kõigi 20 õppetüki piires
* on paarilisega dialoogi harjutades õppinud suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* oskavad koostada kaardi, kutse ja kirja teksti; oskavad vormistada ja kirjutada heade uudistega kirja
* oskavad lugeda/ütelda kuupäevi, aastaarve, kellaaegu
* oskavad väljendi will abil tulevikku väljendada
* oskavad lausetes kasutada exciting/excited
* oskavad kasutada keelestruktuure they’re, their, there
* oskavad moodustada lauseid täisminevikus, teevad vahet täisminevikul ja lihtminevikul
* on võimelised jutustama suunavate lausete abil õpitud teksti
* teevad vahet loendatavatel ja loendamatutel nimisõnadel
* oskavad oma lemmikloomast rääkida ja kirjutada (8-10 lauset)
* oskavad kasutada artikleid a/an/the nimisõna ees

Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad õpilased korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.

Hindamine üles

Hindamine üles
Õpilane saab poolaasta jooksul hindeid ja hinnanguid ( e -koolis märge KH) sõnade tööde, kontrolltööde, jutustamise, koduste ja tunnitööde (töölehed) sooritamise eest . Poolaastahinded moodustavad õppeaasta lõppedes kokkuvõtva aastahinde.
1) iga õppetüki (unit) lõppedes sooritab õpilane kontrolltöö (test), mis hõlmab kogu õppetüki vältel õpitud sõnavara, grammatikat ja kirjutamis-, kuulamis või lugemisülesannet.
Hindamisskaala:
Hinne 5 90-100%
4 75-89 %
3 50-74 %
2 20- 49%
1 0 - 19% maksimaalsest võimalikust punktide arvust

2) enne kontrolltööd sooritab õpilane sõnade töö ( word test), mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara.(vt hindamisskaala)

3) igas veerandis vastab õpilane vähemalt kord kodus ettevalmistatud jutustamisülesannet.
Hindamine:
Hinne 5 - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne, saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid;
Hinne 4 - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne. Saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õpitulemustele;
Hinne 3 - jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas, kuid saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel
Hinne 2 - oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates, õpilase areng on toimunud, aga ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel
Hinne 1 - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele, saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning õpilase areng nende õpitulemuste osas puudub.

4) Õpilane saab hindeid koduste tööde sooritamise eest ja tunni töö sooritamise eest (töölehed)

Järelvastamine:
Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist märgitakse eKooli päevikusse koos puudumistähisega märk „0“ (nt -/0). Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik; õpilasel on kohustus puudulikult sooritatud töö järele vastata 10 päeva jooksul. ( vajadusel kokkulepe õpetajaga). Puudulikult sooritatud tööle esitab õpilane vigade paranduse.
Tegemata kodutöö hindeks on 0 ja tuleb esitada hiljemalt järgmiseks ainetunniks. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.
Jutustamise hinnet saab järele vastata õpetaja järelvastamise- ja konsultatsiooni tunnis.
Järelvastamise ja konsultatsiooniaeg: ruum 200A kolmapäeval 13.00

Õppetunnis vajalikud õppevahendid::
inglise keele õpik
töövihik
korrektne inglise keele vihik
mapp töölehtedele
kirjutusvahend