Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12492 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

A-võõrkeel: 4c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Katrin Liiva

inglise keele õpetaja / klassiõpetaja

Kontakt: katrin.liiva@oesel.edu.ee

Loodud: 3. jaanuar 2019. a. kell 13.45
Muudetud: 15. veebruar 2019. a. kell 12.20

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

A-võõrkeele õppega kujundatakse ainepädevus, mis sisaldab keelepädevust, väärtushinnanguid ja -hoiakuid ning õpioskusi.
Põhikooli lõpuks õpilane:
1)saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2)huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3)omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4)omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5)huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6)oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteoseid, sõnaraamatuid, internetti), et leida vajalikku infot teisteski valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21.-26.jaan
1) Test unit 9 Reading texts Unit 10
2) Unit 11 Picnic Food TB p 66-68 ex 1-5 WB p 64 ex 1-7
3) Omadussõna ülivõrre TB 68-71 ex 6-9 WB p 67 ex 8

28.jaan – 1.veeb
1) Revision of vocabulary. Omadussõnade võrdlemine.
2) Unit 11 test Oma perest jutustamine kasutades omadussõna võrdlemist
3) Unit 12 Help TB p 72-74 ex 1-5 WB p 69 ex 1-2

4.-8.veeb
1) WH- Questions TB p 75 ex 6 WB p 70 ex 3-4
2) omadussõnade võrdlemine WB p 71 ex 5-8
3) Street Safety Rules TB p 76 ex 9-10 Forming questions TB p 77 ex 11-12

11.-15.veeb
1) Omadussõnade võrdlemine
2) Unit 12 word test Unit 12 tööleht
3) Unit 13 Yesterday. TB p 78 ex 1-5 WB p 74 ex 1-4 Was/were

18.-22.veeb
1) mineviku ajamäärused. WB p 74 ex 2 A Burglar. TB p 80-81 ex 4-5
2)was/were TB p 82 ex 6-8 WB p 76 ex 6-10 Revision for a test Unit 13 word test
3) Eesti päev

vaheaeg

4. – 8. märts
1) Kordamine kontrolltööks.
2)Unit 14 Visit. First, second, third, fourth…… TB p 85 ex 1-2 WB p 79 ex 1-2
3) Unit 13 test Töö tekstiga „ A visit“ TB p 86-87 ex 3-5

11.-15.märts
1) Reeglipärane ja ebareeglipärane minevik TB p 87 ex 5-6 WB p 82 ex 7-9
2) Reeglipärane ja ebareeglipärane minevik TB p 88 ex 7-10 Töölehed.
3) Revision for a test Töölehed Unit 14 word test

18.-22.märts
1) Unit 14 test WB p 83-85 ex 10-12
2) Kokkuvõte õpitust WB p 86-87 reeglid p 89-91 ex 1-5
3) Töö tekstiga „ A snowy Sunday“ TB p 93-94 ex 5-8

25.-29.märts
1) Töö tekstiga „ A snowy Sunday“ TB p 93-94 ex 5-8
2) Retelling the story TB p 95 ex 9-11
3) Word test unit 15. Revision of vocabulary. My favourite winter day.

1.-5.aprill
1) kordamine tööks + TB p 96-97 exercises
2) TEST Unit 15
3)Unit 16: TB p 98-99 ex 1- 4, WB p 96 ex 1-3 Birthday.

8.-12.apr
1)TBp100- 101 Birhday food, Would you like...?WB p 97 ex 4-6
2) järgarvsõnad . TB p 102-103. WB p 98
3) Talk about birthday TB p 103 ex 12

15.-19.apr
1) Unit 16 word test Sünnipäevakutse kirjutamine. WBp99
2) Unit 16 Revision for a test. WB p 100, grammatika kinnistamine. TB p 103 ex 10-11
3)TEST Unit 16

vaheaeg

29.apr -3.mai
1) Unit 17 Camping TBp104-105 Kas -küsimused minevikus Did you...? Uus sõnavara; WB p101-102 Ex 1-3
2) Unit 17:lihtminevik( küsilaused) TB p106-107 ex 4-6; WBp102-103 ex 3-4
3) Unit 17: aegade harjutamine TB p 108-109 ex 7-9 WBp104-105 ex 5-7

6.-10.mai
1) Unit 17: Translations. WBp106 Revision for a test.
2) Unit 17 word test . Revision for a test.
3)TEST Unit 17 ; tutvumine U.18 sõnavaraga

13.-17.mai
1) Unit 18 Short cut. TBp110-111 Excuse me..., dialoogid; WBp107 Ex1
2) Unit 18 WBp107 nimisõna ainsus ja mitmus, eessõnad in/on/at WBp108-109
3) U.18 Töö tekstiga TBp112-114 Ex 4-10 Talk about home town.TB p 114 ex 10

20.-24.mai
1) U.18 WBp110-112 Word test unit 18
2) Unit 18 test
3) Unit 19 Jokes TB p115-117 WB p 113-119

27. -31.mai
1) Unit 19 Jokes TB p115-117 WB p 113-119
2) Unit 19 test
3) Unit 20 Summer TB p 120-124 WB p 120-127

3.-7.juuni
1) Unit 20 Summer TB p 120-124 WB p 120-127
2) kokkuvõte õppeaastast

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) omandab uue sõnavara õppetükkide kaupa
2) õpib moodustama omadussõnade kesk-ja ülivõrret,oskab võrrelda esemeid ja elusolendeid kasutades omadussõna võrdlusastmeid
3) oskab moodustada küsisõnaga algavaid küsimusi ja neile vastama.(abitegusõna lauses)
4) Teab ja oskab kasutada mineviku ajamääruseid, eristab aegu Present Simple ja Past Simple, oskab moodustada eitavat, jaatavat, küsivat lausest nendes aegades( lihtsamaid lauseid)
5) Teab, kuidas moodustada tegusõnad reeglipärast minevikku, teab ebareeglipäraseid tegusõnu (vt WB p 88-89 piires) oskab moodustada ajavormis Past Simple küsimusi ja vastata;
6) õpib kasutama tegusõna BE vorme
7) oskab moodustada lauseid minevikus toimunud sündmustest kasutades õiget tegusõna vormi ja mineviku ajamäärust
8) oskab moodustada ja öelda järgarve ( first – tenth), teab järgarve 1.-100, oskab järgarve kasutada kuupäevade ütlemisel
9)teab asesõnu something, somebody, everybody, nobody
10)oskab rääkida ilmast
11)teab ja oskab kasutada väljendeid talviste tegemiste kohta
12)oskab kasutada viisakusväljendit Excuse me
13)oskab moodustada there is..., there are.. .lauseid

Hindamine üles

Õpilane saab poolaasta jooksul hindeid ja hinnanguid ( e -koolis märge KH) sõnade tööde, kontrolltööde, jutustamise, koduste ja tunnitööde (töölehed) sooritamise eest . Poolaastahinded moodustavad õppeaasta lõppedes kokkuvõtva aastahinde.
1) iga õppetüki (unit) lõppedes sooritab õpilane kontrolltöö (test), mis hõlmab kogu õppetüki vältel õpitud sõnavara, grammatikat ja kirjutamis-, kuulamis või lugemisülesannet.
Hindamisskaala:
Hinne 5 90-100%
4 75-89 %
3 50-74 %
2 20- 49%
1 0 - 19% maksimaalsest võimalikust punktide arvust

2) enne kontrolltööd sooritab õpilane sõnade töö ( word test), mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara.(vt hindamisskaala)

3) igas veerandis vastab õpilane vähemalt kord kodus ettevalmistatud jutustamisülesannet.
Hindamine:
Hinne 5 - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne, saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid;
Hinne 4 - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne. Saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õpitulemustele;
Hinne 3 - jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas, kuid saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel
Hinne 2 - oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates, õpilase areng on toimunud, aga ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel
Hinne 1 - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele, saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning õpilase areng nende õpitulemuste osas puudub.

4) Õpilane saab hindeid koduste tööde sooritamise eest ja tunni töö sooritamise eest (töölehed)

Järelvastamine:
Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist märgitakse eKooli päevikusse koos puudumistähisega märk „0“ (nt -/0). Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik; õpilasel on kohustus puudulikult sooritatud töö järele vastata 10 päeva jooksul. ( vajadusel kokkulepe õpetajaga). Puudulikult sooritatud tööle esitab õpilane vigade paranduse.
Tegemata kodutöö hindeks on 0 ja tuleb esitada hiljemalt järgmiseks ainetunniks. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.
Jutustamise hinnet saab järele vastata õpetaja järelvastamise- ja konsultatsiooni tunnis.
Järelvastamise ja konsultatsiooniaeg: ruum 200A, kolmapäeval kell 13.00

Õppetunnis vajalikud õppevahendid::
inglise keele õpik
töövihik
korrektne inglise keele vihik
mapp töölehtedele
kirjutusvahend