Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 10abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 4. september 2011. a. kell 12.57
Muudetud: 4. september 2011. a. kell 23.40

Õppeaasta: 2011/2012

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane
* huvituks võõrkeele õppimisest ja oleks võimeline enesetäiendamiseks võõrkeeles / saksa keel/
* kasutaks, täiendaks ja arendaks omandatud õpiviise- ja võtteid
* omandaks lugemisvilumuse, mõistaks ja oskaks tõlgendada erinevaid tekste ja kasutada seletavat sõnaraamatut
* julgeks ja oskaks suhelda õpitavas võõrkeeles
* suudaks aru saada erinevate inimeste venekeelsest kõnest ja vestlusest
* oskaks ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires
* tunneks õpitava võõrkeele maa kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende kasutamist kõnes ja kirjas
* tunneks huvi õpitava võõrkeele maa kultuuri ja kirjanduse vastu
* suudaks omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja juurde õppida

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

5. - 9.09.
1) Sissejuhatus ainesse. Miks? Kuidas? Õppida saksa keelt. Töövahendid. Hindamine
2) L.1. Hallo. Guten Tag.
12. – 16.9.
1) L.1. Hallo. Name, Wie geht es? Zahlen 1 - 12
2) L. 1. Noch einmal, bitte langsam. Alphabet.
19. – 23.9.
1) L.1 Zahlen 0 – 20. Postleitzahlen.
2) L.1 Postkarten.
26. – 30.9.
1) L1. Wer ist da, bitte? Wieviel ist das?
2) L.1. Zahlen 0 – 100. Woher?
3. - 7.10.
1) L.1. Leute, Leute I.
2) L.1. Leute, Leute II.
10. – 14.10.
1) L.1 Personen vorstellen.
2) L.1 Dialoge.
17. – 21.10.
1) L.1 Gespräch. Dialoge.
2) TEST. Wortschatz.
1.-4.11
1) L. 2 Bestimmter, unbestimmter Artikel. Singular, Plural.
2) L.2. Badenia- Küchen
7.-11.11
1) L.2 Zwei Personen – zwei Küchen.
2) L.2 Zahlen bis 1000. Kein, keine.
14. – 18.11
1) L.2 Kücheneinrichtung.
2) L.2 Dialoge hören und sprechen.
21.-25.11
1) L.2. Possessivpronomen
2) L.2 Alles ganz modern.
28.11. – 2.12.
1) L.2 Wortschatzwiederholung.
2) L.2 Test.
5. -9.12.
1) L.3 Essen und Trinken.
2) L.3 Was isst ... ? Nominativ, Akkusativ
12.-16.12
1) L.3 Wer mag keinen Fisch? Lebensmittel, Getrönke.
2) L.3 Dialoge hören und sprechen.
19.-21.12
1) L.3 Gasthof Niehoff. Speisekarte.
9.-13.1.
1) L.3 Gespräche hören. Essen bestellen.
2) L.3 Bezahlen. Preise.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I kursuse lõpuks õpilane:
1)tunneb hääldusreegleid ja kasutab neid;
2) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat suulist teksti;
3) tunneb ära tekstidest, monoloogidest ja dialoogidest tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure;
4) oskab kasutada õpitud sõnavara ja keelestruktuure lausete ja minidialoogide koostamiseks;
5) oskab tervitada, hüvasti jätta, ennast esitleda, mõne lausega jutustada oma perest, öelda inimese vanust ja küsida kuidas läheb?, numbreid 1-1000;
6) oskab esitada mõnda lihtsat küsimust ( Kes see on? Mis see on? kuidas läheb? Kui vana sa oled? ) ja neile vastata;
7) oskab lugeda võõraid tekste;
8) omab algteadmisi keeleteadmistest: nimisõnade sugu, isikulised asesõnad, päärata olevikus tegusõna, tunneb nominatiivi ja akkusatiivi, oskab eitada nimisõnu ja tegevusi, omadusi, moodustab mitmust.

Hindamine üles

I kursuse hinde kujundamine: 2 testi sõnavarale (L1, L2), dialoogid, lühitestid – lühitestid on maksimaalselt 5 punkti väärtuses, mis annab punkti summaga samavöörse hinde. Perioodi hinde saamiseks liidetakse kogutud punktid, nende protsentuaalne osa maksimaalsest võimalikust annab kokkuvõtva hinde vastavalt
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19 - 0%

Puudulikele töödele on üks järeltöö võimalus 10 päeva jooksul alates töö kättesaamisest. Esitamata tööd või tegemata kontroltööd kajastuvad eKoolis nullina. Pärast töö positiivset sooritamist asendub "0" hindega. Kui perioodi lõpus on töö sooritamata, asendub "0" hindega "1". Puudumiste korral on vaja vastav materjal omandada ja sel ajal tehtud hindelised ülesanded sooritada.
Hindamisnormid:
Konsultasioonid N. kell 15.00-15.45 ruumis 404, järeltööd kokkuleppel.