Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 5a, 5b, 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ruth Jasmin

klassiõpetaja

Kontakt: ruth@oesel.edu.ee

Loodud: 3. jaanuar 2019. a. kell 12.35
Muudetud: 28. jaanuar 2019. a. kell 11.25

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Koduloo õpetuse kavandamine ja korraldamine lähtub järgmistest põhimõtetest:
1) kodulugu on õppeaine, mis toetab rahvusliku ja piirkondliku identiteedi kujunemist, rahvuskultuuri säilimist ja kestmist;
2) kodulugu käsitleb integreeritult kodulinna/kodukoha loodus-, kultuuri-, haridus-, majandus- ja töökeskkonda ning selle toimimist ajaloolises kujunemises.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21.01 - 25.01. Milliseid aabitasid on aegade jooksul välja antud?
28.01. - 01.02 Talupoja elutöö,tv lk 68-71; Talupoja aastaring tv lk. 74
04. - 08.02 Mõisad Eestis ja Saaremaal -ülevaade mõisatest
18. - 22.02 Esitlus: mõisad,talupoja eluring,tööd,toit,riietus jne
VAHEAEG
04. - 08.03 Esitlused
11. - 15.03 Uurime perekonnanimesid ja nende saamise lugu
19. - 22.03 Hariduselu ja koolide asutamine Saaremaal
25. - 29.03 Vabadussõjale pühendatud monument Saaremaal - kellele, miks ja kus
01. - 05.04 Film ,,Tuulepealne maa " Tv lk.107
08. -.12.04 II maailmasõda Saaremaal
15. - 19.04 Nõukogude aeg Saaremaal
VAHEAEG
29.04.. - 03.05 Rahvakalendri tähtpäevad ja kombed
06.- 10.05 Rahvakalendri tähtpäevad ja kombed
13. - 17.05 Kokkuvõte töövihiku ülesannetest
20.05 - 24.05 Õppekäik Kuressaare lossi
27 - 31.05 Kokkuvõte õppekäigust
Kordamine.Praktika

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
* tunneb ja väärtustab oma kodulinna/-koha ajalugu ja kultuuriväärtusi;
* tunneb kohalikke looduslikke vaatamisväärsusi, matkaradu;
* teab olulisemaid kohalikke majandus- ja tööstusobjekte;
* tunneb kohalikku murret, teab selle keelelisi erisusi;
* tunneb kohalikku päritolu vanasõnu, kõne käände, rahvalaule, muistendeid;
* väärtustab oma kodukohta ja selle eripära: keelt, kombes tikku, omakultuuri;
* teab kohaliku päritoluga kirjanikke, kunstnikke, muusi kuid ja nende loomingut,
* väärtustab oma kodupaika ja selle tundmist;
* tunneb huvi oma paikkonna kultuuri ja sealt pärit kirjanike loomingu vastu;
* tunneb kohalikke kultuuritraditsioone (käsitöö, rahvarõivad; külakultuur, laulu- ja tantsupeod);
* oskab hankida koduloolist teavet eri allikate st (sh turismiinfo), seda korrastada;
* oskab tutvustada kodulinna/kodukoha vaatamis väärsusi klassi/kooli külalistele.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Õppeprotsessi käigus hinnatakse töölehtede täitmist, rühmatööd ja vihiku täitmist.
Kui õpilasel puudub tunnis töövihik ja ei saa tunnitööd täita,siis on tunni hinne 1,hinde saab parandada,kui esitab täidetud ülesannetega töövihiku järgmises tunnis.
Koduloos kasutatakse kujundava (õpilast toetava) hindamise põhimõtteid. Koduloo hinne on kokkuvõttev hinnang 2.poolaasta lõppedes - arvestatud/mittearvestatud (A/MA). Koduloos tehtud töid võib hinnata ka viiepallisüsteemis. Hinne kantakse koos vastava selgitusega ajaloo päevikusse ekoolis.

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele ja lapsevanemale meeldetuletuseks kajastub esitamata töö või sooritamata kontrolltöö eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.
Konsultatsioon kolmapäeviti kell 13.00 - 14.00 klassis 203 või kokkuleppel õpetajaga.