Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 1c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anita Kangur

muusikaõpetaja

Kontakt: anita.kangur@oesel.edu.ee

Loodud: 2. jaanuar 2019. a. kell 18.44
Muudetud: 2. detsember 2019. a. kell 15.18

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

26.11 Tere, Toomas! saade rütmipillidel. TV ül 26. Kadrilaul. Regilaulu mõiste. Tiiu talutütrekene. 9
28.11 Tiiu, talutütrekene+kaasmäng. Rütmikaja mäng. Sõit, sõit sinna, astmed SO ja MI.

03.03.12 Sügislinnuke. Kiisu läks kõndima, noodijoonestik. SO ja MI noodijoonestikus. Tv ül.30, 31.
05.12 Talvekuud. Talveootus-õpime kuulmise järgi. Saade rütmipillidel.

10.10.12 Lapsed, tuppa. Jõulud. Advendiaeg. Jõululaul-regilaul. Tv ül.32., 33.
12.12 Jõulutaadi ootel. Kes elab metsa sees. jt. Saade rütmipillidel.

17.17.12 Päkapikula+saade kehapillil. Päkapiku jõulud. Kingisoov. Tv. ül.34, 35.
19.12 Igal lapsel oma ingel. Jõulukellad. Läbi lume sahiseva.Tasa, tasa+trianglid.

07.01 Viisikaja õpitud astmetel. Lumepallilaul lk 71. Lumepolka. Tutvumine plokkflöödiga. Tv ül 37, 38.
09.01 Nootide joonistamine. Lumehelbeke, märgid valjenedes ja vaibudes. Tv ül. 46.

14.01 Kelgusõit+saade kehapillil. TV ül.45, 48 Pika noodi puhumine, õige mänguvõttega tutvumine.
16.01 Uisutamas, uus rütm TA-A. Tv ül 49. Karumõmmi unelaul.

21.01 Karumõmmi unelaul. Mürakarud. Tutvumine plokkflöödi mänguvõtetega. h-noot plokkflöödil.
23.01 Uisutamas-kordame TA-A rütmi. Rütmikaja õpitud rütmidel. Marsilaul-rõhumärk. Marsime kaasa.

28.28.01 Üks, kaks alati-lööme takti kaasa. Mõisted meetrum, takt, taktimõõt. Rõhumärk.
30.01 TV ül 52, 53 täidame. Dirigent-õpime kuulmise järgi. ülesanded rütmidega.

04.02. Põdra maja. Räägime sõbrapäevast. Matkalaul+saade rütmipillidel. a-noot plokkflöödil.
06.02 Soss-soss-soss, saade kehapillil. Tv ül 54, 55. Kurjad kuked.

11.02. Salajutt-uus aste RA, tahvlile ül. 58, 59. Õpime eesti hümni.
13.02 Mu isamaa, mu õnn ja rõõm. lk.91 pilt.

18.02. Eesti hümni kordamine. Pesapuu-kuulmise järgi. g-noot plokkflöödil.
21.02 Eesti päev.

03.03. Vastlalaul. Vastlapäeva kombed,teeme vastlavurri. Vastlapäeval.
05.03 Elujutt-õpime kuulmise järgi, 3-osaline taktimõõt.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kirjutada rütme noodijoonestikule, teab PAUSI, TA, TI-TI, vältusi; meetrumi, takti ja taktimõõdu, piano ja forte mõistet, oskab määrata taktijoonte asukohta. Suudab saata laule keha-, plaat- ja rütmipillidel. On tutvunud kuuldeliselt astmetega SO ja MI. Omab kuulamisharjumust ja teab ilmeka laulmise põhitõdesid.

Hindamine üles

Õpilastele antakse sõnalisi hinnanguid (KH) lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kokkuvõttev hinnang märgitakse 3 korda aastas trimestri lõpus sõnaliselt: T= „tead ja kasutad“, P= „pead veel harjutama” või O= „oskus omandamata“.
Hinnangu aluseks olevad õpitegevused on:
1. KIRJALIKUD TÖÖD: pildid, ülesanded töölehtedel
2. SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooniülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine.
Trimestri lõpus õpilasele antav kokkuvõttev hinnang sisaldab järgmisi osaoskusi:
1. saadad laule keha-, plaat- ja rütmipillidel
2.Tunneb kuuldeliselt astmeid SO ja MI.
3. tunned kuuldeliselt rütme TA, PAUS, TI-TI, TA-A.
4. laulad peast 2-3 laulu, sh EV hümn.