Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12094 ainekaarti
63 õppeainet
117 õpetajat

Muusika: 1c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anita Kangur

muusikaõpetaja

Kontakt: anita.kangur@oesel.edu.ee

Loodud: 2. jaanuar 2019. a. kell 18.44
Muudetud: 22. jaanuar 2019. a. kell 18.57

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

22.01 Karumõmmi unelaul. Mürakarud. Tutvumine plokkflöödi mänguvõtetega. h-noot plokkflöödil
24.01 Plokkflöödil 1. sõrme võtte harjutamine. Tv ül. Uisutamas-kordame TA-A rütmi.
29.01 Õpitud talvelaulud, „Kelgusõit”, „Uisutamas”, TA-A rütm - tööleht. Mõisted meetrum, takt, taktimõõt. Rõhumärk.
31.01 Plokkflöödiõpe. „Kelgusõit”, „Uisutamas”. „Karumõmmi unelaul”. Dirigent-õpime kuulmise järgi. ülesanded rütmidega.
05.02 Põdra maja. Räägime sõbrapäevast. Matkalaul+saade, a-noot plokkflöödil.
07.02 Plokkflööt: 2. sõrme võte . Soss-soss-soss, saade kehapillil. Tv ül 54, 55. Kurjad kuked.
12.02 Õpime Mu isamaa, mu õnn ja rõõm. lk.91 pilt.
14.02 Eesti hümni kordamine. Pesapuu-kuulmise järgi. g-noot plokkflöödil.
19.02 Sõbrapäevast. EV hümn, Kooli laul
21.02 Plokkflöödiõpe EV hümn, laulud kodust. Solistide lauluvõistluse laulud.
Koolivaheaeg 23.02-03.03.19
05.03 Solistide lauluvõistluse laulud. Vastlalaul. Vastlapäeva kombed,teeme vastlavurri. Vastlapäeval.
07.03 Õpitud laulud. Solistide lauluvõistluse klassivoor. Elujutt, 3-osaline taktimõõt.
12.03 „Pesapuu”.Nõiamäng-kuulmise järgi. Esimene pala plokkflöödil. KG Laululinnu solistide valimine.
14.03 Tudu, tudu mu kallis. Roosa jänku rock-kuulmise järgi. Tv ül 68 Plokkflöödiõpe.
19.03 Pipi laul-kuulmise järgi. Lemmikraamatutest.
21.03 Plokkflöödiõpe. Meistrimehed. Räägime ametitest. Uhke meremees´-saade rütmipillidel.
26.03 Viisikaja S-M-R -J astmetel. Kevade vihm. Uus aste JO. Kevade hällilaul. Õpitu kordamine. Solistide lauluvõistluse repertuaar.
28.03 Plokkflöödiõpe. Lumelaps, kust tuled? Uus aste JO. Kevade hällilaul. Kuninga mäng. JO-võti. . Õpitud laulude kordamine.
02.04 Naljpäev, astmete asukoht noodijoonestikus, magnetnoodid. Lumelaps.
04.04 JO-võti. Kevade oote+saade rütmipillidel. Plokkflöödi harjutamine.
09.04 Kevadel, otsime AN. Töölehe täitmine õpitud rütmidega.
11.04 Väike jänku. Räägime Suurest Reedest. Munade koks. Kevadkuud. Nädalapäevade laul-õpime kuulmise järgi.
16.04 Munade koks. Kevadkuud. Nädalapäevade laul-õpime kuulmise järgi.
18.04 Kellakägu, luuletus koos harjutusega Meie kiisul kriimud silmad ja Tähelaul.

Koolivaheaeg 19.04 - 28.04.19

30.04 Pärg-kuulmise järgi. MK. Plokkflöödil pala harjutamine.
02.05 Emadepäeva lau. Astmed noodijoonestikul, töölehe täitmine. Pärg-kordav laul.
07.05 Ema pole kodus-õpime kuulmise järgi. Emadepäeva laul-kordame.
09.05 Nuku hällilaul. Mk pala. Metsamuusika-kuulmise järgi. Metsahelid.
14.05 Kevadaeg-õpime kuulmise ja noodi järgi. Metsamuusika-kordav laul. Plokkflöödipala
16.05 Võilill-õpime kuulmise järgi. Kevadaeg-kordav laul.
21.05 Konna perekond, suvekuud. Kaks kalameest-õpime kuulmise järgi. MK pala.
23.05 Väike luiskaja, Liblikas-kuulmise järgi. Töölehe täitmine. Plokkflöödi pala kordamine.
28.05 Triinud-õpime kuulmise järgi. Poolaasta jooksul õpitud teadmiste ja oskuste kordamine.
30.05 Kordamine Pilvepildid-õpime kuulmise järgi. Laulumängud.
04.06 Õpitud teadmiste ja oskuste kordamine. Tervitus suvele. Lemmiklaulud.
06.06 Klassipraktika

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kirjutada rütme noodijoonestikule, teab PAUSI, TA, TI-TI, TA-A ja TA-A-A vältusi; meetrumi, takti ja taktimõõdu, piano ja forte mõistet, oskab määrata taktijoonte asukohta. Suudab saata laule keha- ja rütmipillidel. On tutvunud kuuldeliselt astmetega SO, MI, RA ja JO. Teab EV hümni ja Kooli laulu sõnu, julgeb kaasa laulda. Omab kuulamisharjumust, eristab marssi ja polkat ning teab ilmeka laulmise põhitõdesid. Tunneb plokkflöödil g, a ja h mänguvõtteid, oskab pillil mängida 1-2 lihtsamat pala.

Hindamine üles

Õpilastele antakse sõnalisi hinnanguid lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kokkuvõttev hinnang märgitakse 2 korda aastas poolaasta lõpus sõnaliselt: T= „tead ja kasutad“, P= „pead veel harjutama” või O= „oskus omandamata“. Hinnangu aluseks olevad õpitegevused on:
1. KIRJALIKUD TÖÖD: pildid, ülesanded töölehtedel
2. SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooniülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine.
Poolaasta lõpus õpilasele antav kokkuvõttev hinnang sisaldab järgmisi osaoskusi:
1. laulad ilmekalt ja õige kehahoiuga
2. saadad laule keha-, plaat- ja rütmipillidel
3. tunned kuuldeliselt astmeid SO, MI ja RA
4. tunned kuuldeliselt rütme TA, PAUS, TI-TI, TA-A
5. laulad peast 3-4 laulu, sh Kooli laulu
6. tunned plokkflöödil h1, a1, g1 mänguvõtteid ning kasutad neid pillimängus
Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga.