Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 3a, 3d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anita Kangur

muusikaõpetaja

Kontakt: anita.kangur@oesel.edu.ee

Loodud: 2. jaanuar 2019. a. kell 18.37
Muudetud: 5. veebruar 2019. a. kell 13.14

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

22.01/23.01 Plokkflöödiõpe. "Lumemees", „Koeruselaulr” jt. Tv ül 52,53
24.01 Tv ül 54. Muusika sünnib tantsust, tants. "Virulaste tants", „Lumemees”. Muusika kuulamine – A. Vivaldi „Aastaajad. Talv” III osa.
29.01/30.01 Plokkflöödiõpe, "Vares vaga linnukene". Menuett, J.S,Bachist. Tv.ül.55. Timmu, tammu, teile+saade rütmipillidel. ül.56 MK.
31.01 "Vares vaga linnukene". Rits-rats,rundipumm, saade plaatpillidel või väikekandlel. Laulumäng.
05.02/06.02 Plokkflöödiõpe. Solistide lauluvõistluse laulud. Tantsi polkat-õpime kuulmise järgi, kehapilli saatega. MK. Marupolka. Ül.57 Kolm kihulast.
07.02. Valss. Hei, vallerii-õpime kuulmise järgi. Tv ül 58, 59.
12.02/13.02 Plokkflöödiõpe. Lapse palve päiksele-kuulmise järgi. Duur-helirida lk 99. Ül 62. Solistide lauluvõistluse laulud.
14.02. Labajalavalss, tv 63. Sambalele, Politsei rock, EV hümn.
19.02/20.02 Plokkflöödiõpe. EV hümn. Üksinda kõnnin ma kuulmie järgi. MK ül.65. Laulgem sõbrad, Mu sõbrake. ül. 66, 67 suuliselt. Solistide lauluvõistluse laulud.
21.02. Eesti hümni kordamine. Emakeel, saade kehapillil. Vaikne kena kohakene, ül.68, 69.

Koolivaheaeg 23.02-03.03.2019

05.03/06.03 Pillimehed, +ül 72, 73. Vastlapäeva kommetest. Vastlalaul, pidekaar. ül.75 Solistide lauluvõistluse klassivoor.
07.03 Teatrilood. Ooperist. "Teatris ei või sülitada". Ül 76, 77. 78.
12.03/13.02 Plokkflöödiõpe. “Sääsk” , KG Lauluinnu solistide klassisisene valimine. Kull ja värvuke, helilooja W. A. Mozartist. Muusika kuulamine.
14.03 “Sääsk”, Printsess oksaroos ja Mereröövlisaar-laulame kuulmise järgi ja lavastame. ül 79.
19.03/20.03 Plokkflöödiõpe. Balleti tutvustamine. MK ül. 80, 81. helilooja P. Tšaikovskist. Pähklipureja.
21.03 Ilus elu-saade plaatpillidel, Mesilaane susumu. Ül.83
26.03/27.03 Naljamaa. Luuletava siili laul, saade kehapillil, Mustilkasuu, ül 84
28.03 Herilane sõidab jänest, luuletaja H. Käost, ül 85, 86.
02.04/03.04 Naljamaa, õpime kuulmise järgi, kahehäälselt, saade kahapillil, plaatpillidel. Rõõmsad haned, ül 87, 88.
04.04 Linnud toovad ilmad-õpime AN-ga. Jüripäev. MK pala.
09.04/10.04 Üks väike karjapiiga-kuulmise järgi, ül. 89, 90
11.04 Kevade on tulnud, teeme ise viisi. Kiigelaul, saade kandlel ja mängime ka plokkflöödil.
16.04/17.04 Kuula mu linnuke-laulumäng juurde, Kägu-AN-ga, ül 91.
18.04 Lõoke, saade väikekandlel ja plaatpillidel. Eeltakt, Kägu-noodist AN-ga.

Koolivaheaeg 19.04-28.04.19

30.04 Vihmakene, vellekene-AN-ga. ül.92.
02.05 Võimlemas-teeme ise viisi. Laulgem kõik koos, kaanonis, ül. 93
07.05/08.05 Kevadpidu-AN-ga, saade kehapillil. MK. Ema-kuulmise järgi.
09.05 Kes on meie ema-kuulmise järgi, ül.94
14.05/15.05 Vana maja jõe ääres-kuulmise järgi, moll-helirida. minu vanaema, ül.95.
16.05 Süda tuksub-AN-ga. ül. 95 jätkame.
21.05/22.05 Saab sööki ja jooki-kuulmise järgi, ül.96.
23.05 Tuhat tänu, saade väikekandlel, ül 97 ülesannete lõpetamine.
28.05/29.05 Koolitöö lõpeb, ül.97, 98.
30.05 Kordamisküsimused ja ülesanded lk.158
04.06 Tv ülesannete lõpetamine. Õpitu kordamine, lemmiklaulud. Poolaasta- ja aastahinded.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab laululiselt hingata ja fraseerida, ilmekalt laulda. JO-LE-MI-NA-SO-RA-DI astmed on kuuldeliselt kinnistunud, ta teab nende asukohta noodijoonestikul. Õpilane suudab improviseerida lihtsaid meloodiaid lauldes või plaatpillil, tugevnenud on meetrumi ja rütmitaju, ta on tundma õppinud pause, TAI-RI ja TIRI-TIRI rütmimudelit. Ta teab marsi, valsi ja polka mõistet ning vokaal- ja instrumentaalmuusika esitajaid. Rütmiliste kaasmängude ja pillisaadete abil on arenenud õpilase koordinatsioon. Teab EV hümni ja Kooli laulu sõnu, julgeb kaasa laulda, omab kuulamisharjumust ja 2-häälse laulmise kogemust (kaanonid).

Hindamine üles

Õpilastele antakse sõnalisi hinnanguid lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kokkuvõttev hinnang märgitakse 2 korda aastas poolaasta lõpus sõnaliselt: T= „tead ja kasutad“, P= „pead veel harjutama” või O= „oskus omandamata“. Hinnangu aluseks olevad õpitegevused on:
1. KIRJALIKUD TÖÖD: pildid, ülesanded noodivihikus.
2. SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooniülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine.
Poolaasta lõpus õpilasele antav kokkuvõttev hinnang sisaldab järgmisi osaoskusi:
1. laulad ilmekalt ja õige kehahoiuga
2. saadad laule keha-, plaat- ja rütmipillidel
3. tunned kuuldeliselt astmeid DI, RA, SO, NA, MI, LE, JO, tead nende asukohta noodijoonestikul
4. tunned kuuldeliselt rütme TA, PAUS, TI-TI, TA-A, TA-A-A, TIRI-TIRI, TAI-RI, oskad neid noodijoonestikule kanda ja määrata taktijoonte asukohta
5. laulad peast 3-4 laulu, sh Kooli laulu
6. tunned plokkflöödil d2, c2, h1, a1, g1, f1, e1, d1 ja c1 mänguvõtteid ning kasutad neid pillimängus
Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga.