Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 5d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anita Kangur

muusikaõpetaja

Kontakt: anita.kangur@oesel.edu.ee

Loodud: 2. jaanuar 2019. a. kell 18.10
Muudetud: 19. jaanuar 2020. a. kell 17.25

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21.01. Lood puhkpilliudest, puupuhkpillid. tv, Meri. Mk näited.
28.01. Vaskpuhkpillid lk.53. Laul Trompet, MK näiteid. tv.17. Karussell-õpime kuulmise järgi, rütmisilpidega.
04.02. Ma võtan klarneti, tv ül. 18 lahendamine.
11.02. Lähme kuud kuulama+saade. Üks lapike maad, eesti hümni kordamine. Tv. ül. 19
18.02..Lähme kuud kuulama. Eesti vabariigi hümn. Üks lapike maad-kuulmise järgi ka kandle saatel.

VAHEAEG 24.01-01-02

03.03. Mis on elus head. A.Bocelli, E.Glennie, s.Wonder, P.Wittgenstein, MK. tv.ül.24. lõbusad noodid.
10.03. Millest koosneb muusika, meloodia. Oma laulu ei leia ma üles+saade. Rütm, Tv ül.26.
27.03. Helilaad ja helistik, G-duur, kõrgendusmärk diees. tv ül.27. Tuuleveski ja vesiveski.
24.03. Helistik e-moll, Meil aiaäärne tänavas, tv. ül.28.
31.03. Harmoonia ja dünaamika. Tv ül.29. Üks laevuke.
07.04. Tempo, Tv,ül.30 ristsõnamõistatuse lahendamine. /Suur Reede
14.04. Tämber ja muusikavorm. Spordimeeste laul, tv, ül.31.

VAHEAEG 20.04-26.04

28.04. Keelpillid, näppepillid, poogenpillid. Kohe kuuled sellest loost, Keegu pole üksik laev. tv.ül.33/ Püha
05.05 Lood klahvpillidest, Tv.ül.35. Kõnnin ma teel+saade. Naljakad noodid.
12.05. Teie kõrgeausus orkester. Tv ül.38 . Meie orkester.
19.05. Dirigendiks saamise lugu. Mõiste partituur ja eesti tuntumaid dirigente. Tv.ül.39.
26.05. Kuula ja sa näed. Tv ül.42. Tv ül.lk.52.
02.06. Õppeaasta lõpetamine, hinnangud ja tagasiside.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane tunneb puhkpille, keelpille ja klahvpille. Muusikaliste tegevuste kaudu areneb kuulamisharjumus ja analüüsivõime, kinnistuvad astme- ja tähtnimed, noodivältused ja taktimõõdud. Oskab laule saata rütmipillidel, plaatpillidel ja ka plokkflöödil. Teeb ja tunneb helistikke C-duur ja a-moll, G-duur ja e-moll. Tunneb muusikalisi väljendusvahendeid.

Hindamine üles

Õppeperioodil saavutatud õpitulemuste (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad”) fikseerimiseks kasutatakse e-koolis järgmiseid protsessi hinnanguid:
„AR“ ehk „arvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on saavutatud.
„MA“ ehk „mittearvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused ei ole saavutatud.
„KH“ ehk „kujundav hindamine” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on tegemata või esitamata. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
„0“ – arvestuslikust õppetegevusest puudumine, mille tõttu on õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused tegemata või esitamata jäänud. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
Arvestuse saab õpilane piisavate positiivsete (märge "AR") õpitulemuste korral. Oodatavast madalamal tasemel õpitulemuse korral - tegemata, esitamata või lõpetamata tööd (märge „MA”, „KH” või „0”) tuleb likvideerida 10 päeva jooksul. Õpilasi hinnatakse poolaasta lõpul mitteeristavalt kõigi saadud hinnangute alusel. Protsessi hinnangud on jooksvalt õppeperioodi ajal saavutatud õpitulemused. Kokkuvõttev hinnang on protsessi hinnangute põhjal kujunev poolaasta tulemus.
Koolivahetusel teisendatakse mitteeristavad hinnangud numbrilisteks hinneteks viiepalli süsteemis:
Märge "AR" / Hinne "5"
töövahendid alati kaasas
jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
on hästi omandanud muusikalised teadmised ja oskused
oskab loogiliselt kasutada eelnevalt õpitut
kõik arvestuslikud tööd on õigeaegselt esitatud
Märge "AR" / Hinne "4"
töövahendid enamasti kaasas
jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
vajab aeg-ajalt õpetaja juhendamist
töödes esineb üksikuid vigu
on omandanud muusikalised teadmised ja oskused
Märge "AR" / Hinne "3"
õppevahendid aeg-ajalt kodus
suhtumine töösse huvitu
tööülesannete täitmisel esineb palju vigu
ainealastele küsimustele vastab õpetaja suunavate vihjete abil
teadmiste praktilisel rakendamisel vajab õpetaja abi
Märge "MA" / Hinne "2"
õppevahendid pidevalt kodus
õppeülesanded poolikult täidetud või täitmata
puuduvad teadmised läbivõetud õppematerjali osas
ei oska vastata olulisemale osale õppematerjalist, teeb rohkesti sisulisi vigu
suhtumine töösse huvitu
Märge "MA" / Hinne "1"
õpilasel puudub täielikult huvi aine vastu, ei tööta tunnis kaasa
läbivõetud materjal on täielikult omandamata, õpilane keeldub vastamast
puuduvad töövahendid
õpilane puudub põhjuseta ja ei osale konsultatsioonitunnis.

KONSULTATSIOON toimub K: kell 15.30-16.15 klassis 001. Järelvastamine kindlaksmääratud ajal vastavalt KG kodukorrale.