Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12094 ainekaarti
63 õppeainet
117 õpetajat

Muusika: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anita Kangur

muusikaõpetaja

Kontakt: anita.kangur@oesel.edu.ee

Loodud: 2. jaanuar 2019. a. kell 18.10
Muudetud: 5. veebruar 2019. a. kell 13.08

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

23.01 Uuem eesti rahvalaul, eesti rahvapillid ja tantsud, muusikanäited Tv 22
30.01 Regilaulu loomine ja ettekandmine grupis. Seminar rahvapillidest. Mk
06.02 Kooli laul. EV hümn, „Eesti lipp“ .„Kodu“. Muusika kuulamine – H. Eller „Kodumaine viis“. Soovimuusika.
13.02 EV hümn hindele, „Kas tunned maad” (lk 3), „Kodu“ (lk 4-5) jt isamaalised laulud.
20.02 Vastlapäevast jt veebruarikuu tähtpäevadest. Vastlasõit+kandlesaade, regilaul.

Koolivaheaeg 23.02-03.03.19

06.03 Soome ja saami rahvamuusika, Muusikanäited.“Finlandia”, „Oma kalli silmad”. Muusikanäited.
13.03 G-duur ja e-moll, paralleelhelistiku mõiste, tv 29, „Tuuleveski ja vesiveski”, „Meil aiaäärne tänavas”.
20.03 Vene rahvamuusika, „Krokodill Gena lauluke“ jt. Muusikanäited. tv 28
27.03 Rootsi rahvamuusika, pillid. Mk. Laul "Nils Holgerson" ja "Uti var Hage", Tv lk 30
03.04 Norra rahvamuusika, pillid. Laul "Kodumaa". MK Ed. Grieg "Peer Gynt" Tv lk 32
10.04 Läti rahvamuusika. „Puhu, tuul” Muusikanäited.
17.04 Leedu rahvamuusika, „Hele päike tõusis” laulame kaanonis. Muusikanäited. Tv lk 37

Koolivaheaeg 19.04-28.04.19

08.05 Tempo (lk 57-58), tv lk 16. Muusikanäited.
15.05 Dünaamika (lk 60-61), tv lk 17. Muusikanäited.
22.05 „Itaalia” (lk 62.63). Soovimuusika.
29.05 Kokkuvõtted õppeaastast. II poolaasta ja aastahinded ning tagasiside. Lemmiklaulud.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane on omandanud läbi aktiivse musitseerimise elementaarsed muusikateoreetilised teadmised (astmed, tähtnimed, taktimõõdud, rütmivältused, alteratsioonimärgid), tutvunud erinevate rahvaste muusikaga, helistike G-duuri ja e-molliga. Teab paralleelhelistiku mõistet, eristab juhuslikke ja helistikumärke, oskab koostada ja lahendada lünkteksti rahvaste muusika kohta. Loovülesannetes ja elava musitseerimise käigus kasutab juba õpitud teadmisi ning oskusi, arendab oma muusikalist maitset.

Hindamine üles

Õpilasi hinnatakse numbriliselt lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kõik hinded on võrdse kaaluga. Kokkuvõttev hinnang märgitakse I ja II poolaasta lõpus sõnaliselt kas „arvestatud“ või „mittearvestatud“. Hindele "5", "4" ja "3" sooritatu annab kokkuvõtvaks tulemuseks „arvestatud”, hindele "2" ja "1" tulemuseks „mittearvestatud”.
KIRJALIKUD TÖÖD: ülesanded töövihikus.
SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooni-ülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine.
Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust
Konsultatsiooniaeg N kell 15:00-15:45 klassis 001, järelvastamine vastavalt kokkuleppele.