Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12094 ainekaarti
63 õppeainet
117 õpetajat

Muusika: 7a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anita Kangur

muusikaõpetaja

Kontakt: anita.kangur@oesel.edu.ee

Loodud: 2. jaanuar 2019. a. kell 17.35
Muudetud: 5. veebruar 2019. a. kell 13.12

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

23.01 Rahvaste muusika esitluste nõuded – teemade loosimine.
30.01 Esitluse materjali kogumine, ettekande plaan. Kooli laulu kordamine
06.02 Veebruarikuu tähtpäevad, laulud ja - kombed. Hümni ja Kooli laulu kordamine. Hinne!
13.02 Esitlused Araabia muusikast ja kultuurist. Soovimuusika.
20.02 Esitlused Juudi muusikast ja kultuurist. Isamaalised laulud.
Koolivaheaeg 23.02-03.03.19
06.03 Esitlused Austraalia muusikast ja kultuurist. Soovimuusika.
13.03 Esitlused Hiina muusikast ja kultuurist. Isamaalised laulud.
20.03 Esitlused Jaapani muusikast ja kultuurist. Soovimuusika.
27.03 Esitlused India muusikast ja kultuurist. Soovimuusika.
03.04 Esitlused Indoneesia muusikast ja kultuurist. Soovilaulud ja -muusika.
10.04 Paarides kuldvillaku küsimuste koostamine rahvaste muusikast.
17.04 Kuldvillak rahvaste muusikast. Soovitegevused.
Koolivaheaeg 19.04 - 28.04.19
08.05 Eesti ja Saaremaa tuntumad muusikakollektiivid. Soovimuusika ja -laulud.
15.05 Eesti ja Saaremaa tuntumad muusikaüritused. Soovimuusika ja -laulud.
22.05 Tööleht muusikakollektiivide ja -ürituste peale.
29.05 Praktiline musitseerimine, lemmiklaulud, II poolaasta hinded. Tagasiside.


Esitluste ajagraafik:
13.02 ARAABIA MUUSIKA (lk 98-101)Mihkel ja Kregor ,
20.02 JUUDI MUUSIKA (lk 102-105) Laura Riin ja Kristina, Markus T. ja Martin
06.03 AUSTRAALIA MUUSIKA (106-109) Iris ja Sandra, Eerik ja Remo
13.03 HIINA MUUSIKA (lk 110-113) Maria-Liisa ja Emily, Peeter ja Raiko
20.03 JAAPANI MUUSIKA (lk 114-119) Sander ja Hugo,
27.03 INDIA MUUSIKA (lk 120-123) Ebeliis ja Doris, Mirko ja Hendrik
03.04 INDONEESIA MUUSIKA (lk 124-127) Annaliise ja Laura-Liisa, Sandra ja Kristin, Karl

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane on tutvunud maailma rahvaste muusikatraditsioonidega, esitlenud ühe maa muusikat klassikaaslastele. Omab kuulamisharjumust ja muusika analüüsivõimet. Oskab kasutada varemõpitud muusikalist kirjaoskust laulude õppimisel. Tunneb rütmivältusi, oskab esitada rütme keha- ja rütmipillidel. On tutvunud Eesti tähtsamate muusikasündmuste ja –kollektiividega.

Hindamine üles

Kokkuvõtva hinde II poolaastal moodustavad:
1. Slaidiesitlus paarilisega maailma rahvaste muusikast ja kultuurist.
2. Töölehe täitmine Saaremaa ja Eesti tuntumatest muusikakollektiividest ja üritustest.
3. Konspekti hinne (korrektsus, täidetud ülesannete maht ja õigsus).
Rahuldava poolaastahinde saamiseks peavad kõik tööd olema sooritatud vähemalt hindele „3“.
Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust
Slaidiesitlus maailma rahvaste muusikast esitatakse koos paarilisega suuliselt muusikatunnis, kogupikkus koos muusikanäitega 5-6 min. Päev enne esitlust saadab üks paarilistest töö õpetaja meilile anita.kangur@oesel.edu.ee. Sisulised nõudmised: kohustuslik avaslaid teema ja esitlejate nimedega, lõpus eraldi slaid viidetega allikatele (min 3, max 5), kust materjal saadi. Infot tuleb anda maa asukohast, kultuurist (religioonist), tuua ära selle maa kohta vähemalt kolm kõige iseloomulikumat märksõna. Kui võimalik, leida seoseid ka lähi- või tänapäevase popmuusikaga. Kirjas peavad olema tähtsamad rahvapillid (võimalusel lisada pildid). Abiks esitluse koostamisel on suunavad küsimused õpikus teema lõpus. Suulisele esitlusele lisandub muusikanäide youtube`ist (a` 2-2,5 min).
Konsultatsiooniaeg neljapaeval kell 15:00-15:45 klassis 001, järelvastamine vastavalt kokkuleppele.