Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 7b, 7d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anita Kangur

muusikaõpetaja

Kontakt: anita.kangur@oesel.edu.ee

Loodud: 2. jaanuar 2019. a. kell 17.35
Muudetud: 19. jaanuar 2020. a. kell 16.53

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

22,23.01 Rahvaste muusika esitluste nõuded – teemade valimine.
29,30.01 Esitluse materjali kogumine, ettekande plaan. Hümni ja Kooli laulu kordamine.
05,06.02 Veebruarikuu tähtpäevad, laulud ja kombed. Hümni ja Kooli laulu hindamine.
12,13.02 Esitlused Araabia muusikast ja kultuurist. Soovimuusika.
19,20.02 Esitlused Juudi muusikast ja kultuurist. Isamaalised laulud.

Koolivaheaeg 24.02-01.03.19

04,06.03 Esitlused Austraalia muusikast ja kultuurist. Soovimuusika.
11,13.03 Esitlused Hiina muusikast ja kultuurist. Isamaalised laulud.
18,20.03 Esitlused Jaapani muusikast ja kultuurist. Soovimuusika.
25,27.03 Esitlused India muusikast ja kultuurist. Soovimuusika.
01,03.04 Esitlused Indoneesia muusikast ja kultuurist. Soovilaulud ja -muusika.
08,10.04 Paarides kuldvillaku küsimuste koostamine rahvaste muusikast.
15,17.04 Kuldvillak rahvaste muusikast. Soovitegevused.

Koolivaheaeg 20.04 - 26.04.19

29,30.04 Eesti ja Saaremaa tuntumad muusikakollektiivid. Soovimuusika ja -laulud.
06,07.05 Eesti ja Saaremaa tuntumad muusikaüritused. Soovimuusika ja -laulud.
13,14.05 Tööleht muusikakollektiivide ja -ürituste peale.
20,21.05 Praktiline musitseerimine, lemmiklaulud,
27,28.05 Õppeaasta lõpetamine, hinnangud ja tagasiside.


Esitluste ajagraafik:
ARAABIA MUUSIKA (lk 98-101)
JUUDI MUUSIKA (lk 102-105)
AUSTRAALIA MUUSIKA (106-109)
HIINA MUUSIKA (lk 110-113)
JAAPANI MUUSIKA (lk 114-119)
INDIA MUUSIKA (lk 120-123)
INDONEESIA MUUSIKA (lk 124-127)

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane on tutvunud maailma rahvaste muusikatraditsioonidega, esitlenud ühe maa muusikat klassikaaslastele. Omab kuulamisharjumust ja muusika analüüsivõimet. Oskab kasutada varemõpitud muusikalist kirjaoskust laulude õppimisel. Tunneb rütmivältusi, oskab esitada rütme keha- ja rütmipillidel. On tutvunud Eesti tähtsamate muusikasündmuste ja –kollektiividega.

Hindamine üles

II poolaasta arvestuslikud tööd
1. Slaidiesitlus paarilisega maailma rahvaste muusikast ja kultuurist.
2. Töölehe täitmine Saaremaa ja Eesti tuntumatest muusikakollektiividest ja üritustest.
3. Konspekti hinne (korrektsus, täidetud ülesannete maht ja õigsus).
4. Hümni ja Kooli laulu sõnad
Õppeperioodil saavutatud õpitulemuste (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad”) fikseerimiseks kasutatakse e-koolis järgmiseid protsessi hinnanguid:
„AR“ ehk „arvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on saavutatud.
„MA“ ehk „mittearvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused ei ole saavutatud.
„KH“ ehk „kujundav hindamine” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on tegemata või esitamata. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
„0“ – arvestuslikust õppetegevusest puudumine, mille tõttu on õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused tegemata või esitamata jäänud. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
Arvestuse saab õpilane piisavate positiivsete (märge "AR") õpitulemuste korral. Oodatavast madalamal tasemel õpitulemuse korral - tegemata, esitamata või lõpetamata tööd (märge „MA”, „KH” või „0”) tuleb likvideerida 10 päeva jooksul. Õpilasi hinnatakse poolaasta lõpul mitteeristavalt kõigi saadud hinnangute alusel. Protsessi hinnangud on jooksvalt õppeperioodi ajal saavutatud õpitulemused. Kokkuvõttev hinnang on protsessi hinnangute põhjal kujunev poolaasta tulemus.

Koolivahetusel teisendatakse mitteeristavad hinnangud numbrilisteks hinneteks viiepalli süsteemis:
Märge "AR" / Hinne "5"
töövahendid alati kaasas
jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
on hästi omandanud muusikalised teadmised ja oskused
oskab loogiliselt kasutada eelnevalt õpitut
kõik arvestuslikud tööd on õigeaegselt esitatud
Märge "AR" / Hinne "4"
töövahendid enamasti kaasas
jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
vajab aeg-ajalt õpetaja juhendamist
töödes esineb üksikuid vigu
on omandanud muusikalised teadmised ja oskused
Märge "AR" / Hinne "3"
õppevahendid aeg-ajalt kodus
suhtumine töösse huvitu
tööülesannete täitmisel esineb palju vigu
ainealastele küsimustele vastab õpetaja suunavate vihjete abil
teadmiste praktilisel rakendamisel vajab õpetaja abi
Märge "MA" / Hinne "2"
õppevahendid pidevalt kodus
õppeülesanded poolikult täidetud või täitmata
puuduvad teadmised läbivõetud õppematerjali osas
ei oska vastata olulisemale osale õppematerjalist, teeb rohkesti sisulisi vigu
suhtumine töösse huvitu
Märge "MA" / Hinne "1"
õpilasel puudub täielikult huvi aine vastu, ei tööta tunnis kaasa
läbivõetud materjal on täielikult omandamata, õpilane keeldub vastamast
puuduvad töövahendid
õpilane puudub põhjuseta ja ei osale konsultatsioonitunnis.

KONSULTATSIOON toimub kolmapäeviti kl 15:00-15:45 klassis 101, järelvastamine kindlaks määratud ajal vastavalt KG kodukorrale.