Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Ajalugu: 9a, 9b, 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anni Haandi

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Kontakt: anni.haandi@oesel.edu.ee

Loodud: 2. jaanuar 2019. a. kell 11.31
Muudetud: 2. jaanuar 2019. a. kell 11.33

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetuses omandavad õpilased kultuuriruumis orienteerumiseks vajalikke teadmisi oma kodukoha ja maailma minevikust ning kultuuripärandist. Aine vahendusel suunatakse õpilane teadvustama, analüüsima ja kriitiliselt hindama ning tõlgendama minevikus aset leidnud sündmusi ja protsesse, nende omavahelisi seoseid ja seoseid tänapäevaga ning ajaloosündmuste erineva tõlgendamise põhjusi. Ajalooõpetus aitab kaasa teistes õppeainetes õpitava tervikuks sidumisele ning kujundab oskust mõista minevikunähtuste mõjul toimuvat arengut.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Detailne ainekaart e-koolis!

II poolaasta
III teema - Läänemaailm (7 tundi)
Maailm pärast teist maailmasõda. Rahvusvahelised suhted
Arenenud tööstusriigid. Ameerika Ühendriigid
Saksa Liitvabariik. Kordamine
Kontrolltöö.
IV teema - Kommunistlikud riigid (8 tundi)
Nõukogude Liit aastatel 1945-1985. Kommunistliku süsteemi teke ja põhijooned.
Mässuline idablokk. Eesti NSV valitsemine ja majandus.
Eesti NSV poliitilised olud ja vastupanu. Välis-Eesti.
Kordamine. [color=red]Kontrolltöö[/color]
V teema - Kolmas maailm (4 tundi)
Kolmas maailm. Aasia ja Aafrika maad
Ladina-Ameerika. Kontrolltöö
VI teema - Kultuur ja eluolu pärast teist maailmasõda (6 tundi)
Teadus ja kultuur. Muutused igapäevaelus.
Eesti NSV kultuur. Temaatilise saatesarja “ENSV” vaatamine ja analüüs
Kontrolltöö
VII teema - Maailm 20.sajandi lõpul ja 21.sajandil algul (6 tundi)
Nõukogude Liidu lagunemine. Kommunistliku süsteemi lagunemine
Filmi vaatamine Eesti taasiseseivumisest (2 tundi)
Kokkuvõtted ja filmi analüüsi [color=red]hindamine[/color]

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Maailm pärast Teist maailmasõda 1945–2000
Õpitulemused:
teab külma sõja põhijooni ning toob esile selle avaldumist ja vorme, näitab kaardil tähtsamaid külma sõja aegseid kriisikoldeid;
teab ja näitab muutusi maailma poliitilisel kaardil 1990. aastail;
3) kirjeldab tööstusriikide arengut USA ja Saksamaa Liitvabariigi näitel;
4) kirjeldab kommunistlikku ühiskonda NSV Liidu näitel ning Eesti arengut NSV Liidu koosseisus;
5) toob esile kommunistliku süsteemi kokkuvarisemise põhjused ja tagajärjed;
6) kirjeldab Eesti iseseisvuse taastamist ja Eesti Vabariigi arengut;
7) iseloomustab kultuuri ja eluolu muutumist 20. sajandi vältel;
8) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid perestroika, glasnost, külm sõda, kriisikolle, kollektiviseerimine, industrialiseerimine, metsavennad, plaanimajandus, massirepressioon, Atlandi Harta, Euroopa Liit, NATO, Balti kett, laulev revolutsioon;
9) teab, kes olid Mihhail Gorbatšov, Boris Jeltsin, Arnold Rüütel, Lennart Meri, Edgar Savisaar ja Mart Laar, ning iseloomustab nende tegevust.

Hindamine üles

Õpilane peab sooritama kõik arvestuslikud ülesanded, need annavad 3/4 poolaasta hindest.
1/4 hindest moodustab tunnitööde kokkuvõttev hinnang.

Arvestuslike ülesannete hindamine vastavalt punktiskaalale toimub järgmiselt:

90-100% - hinne 5
75-89% - hinne 4
50-74% - hinne 3
20-49% - hinne 2
0-19% - hinne 1

Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist märgitakse eKooli päevikusse koos puudumistähisega märk „0“ (nt -/0). Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik; õpilasel on kohustus puudulikult sooritatud töö järele vastata 10 päeva jooksul. (vajadusel kokkulepe õpetajaga).
Tegemata kodutöö hindeks on 0 ja tuleb esitada hiljemalt järgmiseks ainetunniks. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui poolaasta lõpuks tööd järele ei vastata.