Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12094 ainekaarti
63 õppeainet
117 õpetajat

Muusika: 4d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anita Kangur

muusikaõpetaja

Kontakt: anita.kangur@oesel.edu.ee

Loodud: 1. jaanuar 2019. a. kell 19.17
Muudetud: 5. veebruar 2019. a. kell 12.00

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Omandatud teadmiste-oskuste kaudu laiendab õpilane üldkultuurilist ja muusikalist silmaringi, arendab endas meetrumi-, rütmitaju, solfedžeerimisoskust, harjub laulma aktiivse hoiakuga.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

22.01 Uus laul "Soe tee kamina ees" lk. 87. Kordame 1.poolaastal õpitud teemasid. Tv.lk.6 rütmiruut. Laulumängud.
23.01"Käes on talv" kirjut. sõnad üles, rütmisoolode improvisatsioon. lk. 66 Lumelaul, kord. õpitud teemasid.
29.01 Lk. 86 kehapillimäng. Tv 18, Rütmimängud.
30.01 Kuulsad Eesti lauljad. Lumelaul, Soe tee kamina ees. Astmekaja.
05.02 Rütmikaanonid kehapillil. Mk .Straussi., Pizzicato-polkat. Arutelu.
06.02 Kordame õpitud laule. Tv. lk. 18-19. Rütmidiktaat. Laululinnud.
12.02 Uus laul Talvehommik, tv. Kordame Kooli laulu, Laulumängud.
13.02 Kordame Kooli laulu, Mu isamaa mu õnn ja rõõm, Mk Isamaalised laulud.
19.02 Uus laul lk. 88-Talvehommik. Kuul P.Tšaikovski "Talvehommikut", arutelu. Tv.lk. 20 ül.15. Rütmimängud. Hümni hinne!
20.02 Laulud kodust ja kodumaast, Tv. lk. 21 ül.16. Soovitegevused.

Vaheaeg 23.02 - 03.03.19

05.03 Taat, ära maga lk. 89. Kuul V.Tormis "Labajalga" tsüklist "5 eesti rahvatantsu segakoorile". Rahvapillid. Näited.
06.03 Muusikainstrumendid lk. 90.Tv.ül.20. Näidete kuulamine. Rahvalaulud.
12.03 Kord. J.S.Bachi. Tv.lk.46. Kuul Menuetti in G ja Brandenburgi kontserti nr.2.Astmekaja. Laulumängud.
13.03 Keelpillid. Näidete kuulamine. Tv. ül.23. Rütmidiktaat.
19.03 Puhkpillid. lk. 98-99. Näidete kuulamine. Kordame keelpille. Tv. ül. 24 b. Laulumängud. Youtube´st soovinäited.
20.03 Vaskpuhkpillid lk. 100-101. Näidete kuulamine. Tv.ül. 24 c, puupuhkpillide kordamine. Õpitud laulude kordamine.
26.03 Uus laul lk. 106 Dubidu-dam. Löökpillid lk. 102-103. Kuul C.Saint-Saens "Kivistised" tsüklist Loomade karneval. Tv. ül. 25. Trummikomplekt lk. 104. Kordamisküsimused.
27.03 Arvestuslik töö- muusikainstrumendid. Laulumängud.
02.04 Õpitud laulude kordus. Uus laul lk. 120. Kuidas sõita.Tv.lk.15 harj.11. 2-osalise muusikavormi kordus lk. 115. Õpitud rütmide kordused lk. 111. Laulumängud.
03.04 Uus teema- rahvamuusika,lk. 112-113. Kuulame, mängime.
09.04 Rahvapillide teema kordus. V.Tormise looming. Näited. Laulumängud.
10.04 Uus laul lk. 132- Kingsepaemanda hällilaul Õpime 1. astmenim., 2. sõnadega. Kuul Kandleviisi karjala kevad. Regilaul lk. 135.Tv.lk. 15 kaasmänguga.
16.04 Kordame eelm. tunni materjali. Astmeridade kordus, astmekaja. tv.lk. 16 kehapillil.
17.04 tv.lk. 17. Õpitud laulud, kehapillide saatega,. Uus laul lk. 136- Vändra polka. 3-osaline muusikavorm.

Vaheaeg 19.04 - 28.04.19

30.04 L.van Beethoven lk. 141. Tv.lk.42 ül. 33. Kuulame näiteid. Vaatame Beethoveni filmi.
07.05 Kordame Beethoveni teemat. Kordamisküsimused kontrolltööks. Laulumängud.
08.05 Kontrolltöö - V.Tormis, rahvapillid, L.van Beethoven.
14.05 Nootide tähtnimed e. muusikaline tähestik, lk. 144-145. Laulame lk. 146.Uus laul lk. 147. Vt. seda ka Youtube´st.
15.05 Tv.lk. 26. Tähtnimede kordus. Rütmimäng tv.lk. 33. Fonogrammi saatel ka. Õpitud laulud kehapilli saatega.
21.05 Vitamiini räpp lk. 152. Uus laul lk. 154. Kordame tähtnimesid. Rütmidiktaat.
22.05 Arvestusli töö- tähtnimed. Maiasmoka tsa-tsa. Lk. 153-Kõnekaanon.Tv.lk.40.
28.05 Tv.lk. 41. Ristsõna lk. 44. Uus laul lk. 161-Konna kosjad.
29.05 Sepapoisid lk. 165 eri keeltes. Õpitud teooria kordamine. Korjan töövihikud hindamiseks.
04.06 Kokkuvõte, õppeaasta lõpetamine- mängud, laulud. Tagasiside.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Omandatud teadmiste-oskuste kaudu on õpilane laiendanud üldkultuurilist ja muusikalist silmaringi, arendanud endas meetrumi-, rütmitaju, solfedžeerimisoskust, on harjunud laulma aktiivse hoiakuga.
Tunneb olulisemaid muusikainstrumente, nende kõla.
Õpilane oskab laululiselt hingata ja fraseerida, ilmekalt laulda, tunneb kaheksandikpausi, eristab kuuldeliselt rütme TI-TIRI, TIRI-TI ja TIRI-TIRI, oskab luua rütmilisi kaasmänge õpitud lauludele. Teab mõisteid pidekaar ja sidekaar. Oskab laulda nii duur kui moll helilaadi ja kolmkõla. Teab hääleliike ja oskab neid kuuldeliselt määratleda. Teab tuntumaid Eesti lauljaid.
Õpilane suudab improviseerida lihtsaid meloodiaid lauldes või plaatpillil, tugevnenud on meetrumi ja rütmitaju. Rütmiliste kaasmängude ja pillisaadete abil on arenenud õpilase koordinatsioon. Ta teab ilmeka laulmise põhitõdesid, omab kuulamisharjumust ja 2-häälse laulmise kogemust.

Hindamine üles

Õpilasi hinnatakse numbriliselt lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kõik hinded on võrdse kaaluga. Kokkuvõttev hinnang märgitakse 2. ja 4. veerandi lõpus sõnaliselt kas „arvestatud“ või „mittearvestatud“. Hindele "5", "4" ja "3" sooritatu annab kokkuvõtvaks tulemuseks „arvestatud”, hindele "2" ja "1" tulemuseks „mittearvestatud”.
KIRJALIKUD TÖÖD: pildid ja ülesanded töövihikus.
SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooni-ülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine.
Hinne "5": õpilane oskab oma häält laulmisel juhtida, tunneb teksti ja esitab seda emotsionaalselt. Oskab laulda ka astmete abil. Tunnetab meetrumit ja omab rütmitaju. On hästi omandanud muusikalised teadmised.
Hinne "4": õpilane oskab oma häält juhtida, tunneb teksti, kuid ei pruugi olla emotsionaalne ja vokaalselt võimekas. Teab astmeid, kuid eksib nende laulmisel pisut. Tunnetab meetrumit, rütmide esitusel on 1-2 eksimust. Õpilane vastab teemakohastele küsimustele suuremate raskusteta.
Hinne "3": Õpilane püüab laulda kõrgemalt ja madalamalt, on õppinud teksti. Teab astmete järjekorda, astmetega laulmisel on ebatäpne. Meetrumitajus ja rütmitunnetuses esineb puudujääke. Ainealastele küsimustele vastab õpetaja suunavate vihjete abil, teadmiste praktilisel rakendamisel vajab õpetaja abi.
Hinne "2": õpilane ei püüa oma häält juhtida, pole omandanud teksti. Ei tea astmerea järjekorda, ei suuda astmetega laulda. Ei oma meetrumitaju ega tunne rütmivältusi. Ei oska vastata olulisemale osale õppematerjalist, teeb rohkesti sisulisi vigu.
Hinne "1": läbivõetud materjal on täielikult omandamata, õpilasel puuduvad rakenduslikud oskused, õpilane keeldub vastamast, õpilane ei esita nõutud materjali arvestatava põhjuseta.
Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga või N kell 14.00 ruumis 001