Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 4a, 4d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anita Kangur

muusikaõpetaja

Kontakt: anita.kangur@oesel.edu.ee

Loodud: 1. jaanuar 2019. a. kell 19.17
Muudetud: 19. jaanuar 2020. a. kell 16.05

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21,22.01. Igaühel oma pill-laulame astmenimede ja käemärkidega. Muusikainstrumendid, Tv ül 20.
23.01. Klahvpillid, helinäited, Tv ül 22.
28,29.01.Menuett. Tv ül 27. J.S.Bachist. MK Tv lk 46.
30.01. Keelpillid. Tv ül 23. MK palad.
04,05.02.Tv ül 23 jätkamine.
06.02.Puhkpillid. MK näiteid. Tv ül 24b.
11,12.02.Eesti kaart+ fono. Tv lk 50. Mu isamaa mu õnn ja rõõm, Kodukeel.
13.02.Eesti hümn. Eesti sümbolid. MK. Kuku, sa kägu. Tv ül 30.
18,19.02. Vaskpuhkpillid. Tv ül 24c.
20.02. EV aastapäev. Hümn, Kooli laul. Isamaalised laulud.

vaheaeg

03,04.03. Löökpillid. TV ül 25. MK .
05.03.Trummikomplekt, rütmiülesanne mitmel käel.
10,11.03. Dubidu-dam, valmistame ise trummid.
12.03. Kordame õpitud pille. Minu lemmikpill-jutuke tv. vahehindamine.
17,18.03.Kontsert-laulame eraldi partiid ja siis kõik koos. MK:Mozart Lahing. Viva la musica!Tutvumine uue rütmiga TA-I-TI.
19.03. Kontrolltöö pillidest. TV ül 28 lahendamine. Eesti rahvapillid. Mk näiteid. Rahvapillide tutvustamine.
24,25.03. Kevadpühade kombestikust. kui linnud magavad lk,138 ja Mu süda, ärka üles lk 139.
26.03. Liisutusmäng+kehapill. Tule tantsima-õpime kuulmise järgi ja AN.
31.03,01.04. Kuidas sõita. Tv ül 29+saade plaatpillidel ja rütmipillidel. Meestel on tubakat, Õhtu ilu- helilooja V.Tormisest. MK näiteid.
02.04. Maakera-õpime kuulmise järgi, ka rütmisilpidega. TI-TI-RI rütmi kordamine. Tv ül 31
07,08.04.. Kingsepaemanda hällilaul. MK näiteid. See on ema-õpime kuulmise järgi, püüame ka kahehäälselt, lk 150.
09.04. Suur Reede.
14,15.04. Kaseke-vene rahvalaul, laulame ka AN. ja vene keeles. MK pala.Kukeke -kuulmise järgi.
16.04. Vändra polka, 3-osaline lihtvorm+ saade. MK näiteid.

vaheaeg

28,29.04. See on ema-kordamine, püüame 2-häälselt laulda. Kevadele -helilooja L.v Beethovenist.
30.04. Kevadpüha.
05.06.05.Nootide tähtnimetused. Noodilaul. Tv ül 34. Tv lk 47, ül 33. MK näiteid.
07.05. See on ema-kordamine. MK näide. Hei, ho!-õpime kuulmise järgi+ saade plaatpillidel.
12,13.05.Vitamiiniräpp, kõnekaanon. Maiasmoka tša-tša+fono.
14.05. Nootide tähtnimetuste kordamine. Muusikalise ristsõnamõistatuse lahendamine. TV lõpphindamine.
19,20.05.Väikese nõia laul-õpime kuulmise järgi. MK pala. Laul sai otsa. Kordamisküsimused lk 164
21.05. Saatke meile meile-kuulmise järgi+fono. Konna kosjad. Kordamisküsimused lk 164
26,27.05 Poolaasta jooksul õpitud teadmiste ja oskuste kordamine.
28.05 Lemmiklaulude laulmine ja muusika kuulamine
02.06. Õppeaasta lõpetamine, hinnangud ja tagasiside, laulumäng.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab laululiselt hingata ja fraseerida, ilmekalt laulda. Teadvustab helirea olemust ja suudab seda laulda, valdab õpitud rütmivältusi, oskab neid taasesitada ja ise luua, tunneb kaheksandikpausi. Teab mõisteid pide, helirida, duur, moll, astmenimed, pooltoon, tervetoon, kolmkõla, dünaamika, tunneb kõla järgi hääleliike. Õpilane suudab improviseerida lihtsaid meloodiaid lauldes või pillil, tugevnenud on meetrumi ja rütmitaju. Rütmiliste kaasmängude ja pillisaadete abil on arenenud õpilase koordinatsioon. On tutvunud nelja põhilise pillirühmaga.

Hindamine üles

Õppeperioodil saavutatud õpitulemuste (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad”) fikseerimiseks kasutatakse e-koolis järgmiseid protsessi hinnanguid:
„AR“ ehk „arvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on saavutatud.
„MA“ ehk „mittearvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused ei ole saavutatud.
„KH“ ehk „kujundav hindamine” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on tegemata või esitamata. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
„0“ – arvestuslikust õppetegevusest puudumine, mille tõttu on õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused tegemata või esitamata jäänud. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
Arvestuse saab õpilane piisavate positiivsete (märge "AR") õpitulemuste korral. Oodatavast madalamal tasemel õpitulemuse korral - tegemata, esitamata või lõpetamata tööd (märge „MA”, „KH” või „0”) tuleb likvideerida 10 päeva jooksul. Õpilasi hinnatakse poolaasta lõpul mitteeristavalt kõigi saadud hinnangute alusel. Protsessi hinnangud on jooksvalt õppeperioodi ajal saavutatud õpitulemused. Kokkuvõttev hinnang on protsessi hinnangute põhjal kujunev poolaasta tulemus.Koolivahetusel teisendatakse mitteeristavad hinnangud numbrilisteks hinneteks viiepalli süsteemis:
Märge "AR" / Hinne "5"
töövahendid alati kaasas
jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
on hästi omandanud muusikalised teadmised ja oskused
oskab loogiliselt kasutada eelnevalt õpitut
kõik arvestuslikud tööd on õigeaegselt esitatud
Märge "AR" / Hinne "4"
töövahendid enamasti kaasas
jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
vajab aeg-ajalt õpetaja juhendamist
töödes esineb üksikuid vigu
on omandanud muusikalised teadmised ja oskused
Märge "AR" / Hinne "3"
õppevahendid aeg-ajalt kodus
suhtumine töösse huvitu
tööülesannete täitmisel esineb palju vigu
ainealastele küsimustele vastab õpetaja suunavate vihjete abil
teadmiste praktilisel rakendamisel vajab õpetaja abi
Märge "MA" / Hinne "2"
õppevahendid pidevalt kodus
õppeülesanded poolikult täidetud või täitmata
puuduvad teadmised läbivõetud õppematerjali osas
ei oska vastata olulisemale osale õppematerjalist, teeb rohkesti sisulisi vigu
suhtumine töösse huvitu
Märge "MA" / Hinne "1"
õpilasel puudub täielikult huvi aine vastu, ei tööta tunnis kaasa
läbivõetud materjal on täielikult omandamata, õpilane keeldub vastamast
puuduvad töövahendid
õpilane puudub põhjuseta ja ei osale konsultatsioonitunnis.

Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga.