Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13328 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

B-võõrkeel (V): 9b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 20. detsember 2018. a. kell 07.49
Muudetud: 20. jaanuar 2019. a. kell 19.14

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma kultuurilist silmaringi ja suhtlemisvõimalusi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õonguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeel õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride omapära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ja oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmealikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet, leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (21.-25.01):
1. -3. Tund 3a. Iseloom. Lk.59-62. Töölehed.

II NÄDAL (28.01-1.02):
1.-2. Tund 3a. - Telefonivestlus. Dialoogide koostamine. Lk.67-68, TV.lk.30
3. Tund 3.v. tegusõnad võima, tahtma, kohustatud olema.

III NÄDAL (4.-8.02):
1. Tund 3v. Tegusõnad: võima, tahtma, kohustatud olema. LK.72-76, TV. lk.32-34
2. Kordamine KT-ks. 3.tsükkel.
3. KONTROLLTÖÖ: tund 3.v - 6.02

IV NÄDAL (11.-15.02):
1. Tund 4a. Millal? - 11.02
2.- 3. Tund 4a. Kodused toimetused. Lk.77-83, TV.37-38

V NÄDAL (18.-22.02):
1. Tund 4a. Meid ümbritsevad asjad. Lk.83-85
2.-3. Tund 4a. Toit. Lk.8-91, TV.lk.39-40

VAHEAEG

VI NÄDAL (4.-8.03):
1.-2. Tund 4a. Kohvikus. Dialoogide koostamine. LK.92-94, TV.lk41
3. Tund 4a. Laua taga. Lk.94-98, TV.lk42

VII NÄDAL (11.-15.03):
1. Kordamine KT-ks: 4a.
2. KONTROLLTÖÖ 4a: Toit. Tund 4v. Sidesõnad. - 12.03
3. Tund 4v. Sidesõnad. Lk.100-122, TV.lk.43-46

VIII NÄDAL (18.-22.03):
1. Tund 4v. Sidesõnad. Harjutused .
2. TK: tund 4v - sidesõnade kasutamine. Tund 5a. kool ja klass - sõnavara.
3. Tund 5a. Kool ja klass. Lk.103-104, TV.lk.47-50

IX NÄDAL ( 25.-29.03):
1.-2. Tund 5a. Oskused. Edasiõppimine. LK.104-107,TV.lk.50-51
3. Tund 5a. Elukutsevalik. LK.108-110, TV.lk.51-53

X NÄDAL (1. - 5.04):
1.-2. Tund 5a. Elukutsevalik, elukutsed.
3. Tund 5a. Tulevane töö. Palk. Tv.lk.54-55

XI NÄDAL (8. -12.04):
1. Kordamine: 5.a
2. KONTROLLTÖÖ 5a: elukutsed. - 9.04
3. Tund 5v. Küsivad ja eitavad ase- ja määrsõnad. LK.118-120, TV.lk.56-57

XII NÄDAL (15.-19.04):
1.-2. Kordamine: tund 5v.
3.TK : tund 5v - küsivad ja eitavad ase- ja määrsõnad.

VAHEAEG

XIII NÄDAL (29. 04-3.05)
1.-3. Tund 6a. Teater. Ajakirjandus. Lk.122-124

XIV NÄDAL (6.-10.05):
1. Tund 6a. Kino. Lk.124-125
2. TK: sõnad: teater ja kino. Tund 6v. Liikumisverbid.
3. Tund 6v. Liikumisverbid. LK.136-143

XV NÄDAL (13.-17.05):
1.-2. Liikumisverbid. Töölehed.
3. KONTROLLTÖÖ: liikumisverbid. - 15.05

XVI NÄDAL (20.-24.05):
1.-2. Tund 7a. Riik - rahvus-keel.Lk.144-146
3. Tund 7a. Puhkus. lk.149-150

XVII NÄDAL (27.-31.05):
1-3. Kordamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires ( II poolaasta - välimus, iseloom , telefonivestlus, kodused toimetused, asjad meie ümber, kool ja klass, töö ja elukutsevalik, teater ja kino, riigid ja rahvused ) aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest, oskab neil teemadel lühidalt vestelda;
2) mõistab õpitud teemade piires olulist;
3) oskab lugeda ja tõlkida adapteeritud teksti, tekstist infot leida, esitada küsimusi ja neile vastata;
4) kasutab keelt korrektse häälduse ja intonatsiooniga;
5) oskab kasutada kõnes ja kirjas II poolaastal läbitud grammatikamaterjali: võima-tahtma-kohustatud olema, sidesõnade kasutamine, küsivad ja eitavad ase- ja määrsõnad, liikumisverbid;
6) oskab kasutada tunnisõnastikku, sõnaraamatut ja internetti;
7)töötab iseseisvalt, paaris ja grupis;
8) omandab esmased teadmised Venemaast;
9) mõistab tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasvestleja kõnet.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on anda tagasisidet õpilase arengu ja õppeedukuse kohta.
Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat ja kujundavat hindamist. Kujundaval hindamisel lähtutakse õpilase arengu võrdlemisest tema eelneva tasemega, kokkuvõtva hindamise puhul võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega.

Kontrolltööd - KT- 3, KT-4a, KT-5a , KT-6v- arvestuslikud hinded
Tunnikontrollid , sõnade tööd, jutustamised - arvestuselikud hinded
Protsessihinded, koduste tööde vastamised - kokkuvõttev arvestuslik hinne

Töid on võimalik parandada üks kord 10 päeva jooksul alates töö kätte saamisest. Puudumise korral tuleb kontrolltööd, tunnikontrollid ja jutustamised järele vastata. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega "1" ja ei kuulu parandamisele. Rahuldava poolaastahinde saamiseks võib olla ainult üks puudulik hinne, põhjuseta puudutud tundide materjal tuleb järele vastata. Esitamata või sooritamata töö kajastub e-koolis "0"-na, mis asendatakse hindega peale töö sooritamist. Poolaasta lõpus asendatakse "0" hindega "1" kui õpilane pole töid sooritanud.
Kirjalike tööde hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Konsultatsioonid E kell 13.45-14.30 ruumis 410, järeltööd kokkuleppel
Õppematerjal: I.Mangus" Kiirelt ja lõbusalt"- õpik 9.klassile, töövihik, CD.
Õpetaja koostatud materjalid.