Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13083 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 8b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 19. detsember 2018. a. kell 12.23
Muudetud: 21. jaanuar 2019. a. kell 09.14

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (21.-25.01):
1.-2. Tund 9.a. Riietus. Lk.98-103, TV.t.9.a
2. Tund 9.b . tekst: Minu riietus. LK.104-105

II NÄDAL ( 28.01-1.02):
1. Tund 9v. Millal? Mis kuupäeval. Õppeained. Lk.105-109, TV.t.9v
2. Kordamine: 9.tsükkel.
3. KONTROLLTÖÖ: 9.tsükkel. 31.01

III NÄDAL (4. -8.02):
1.-3. Suusalaager.

IV NÄDAL (11.-15.02):
1.-2. Tund 10a. Pühad. LK.110-111
3. Millal, mis kuupäeval?

V NÄDAL (18.-22.02):
1.-2. Tund 10a. Pühad. TV.t.10a
3. Tund 10b. Tekst: Minu pühad. Lk.114-115

VAHEAEG

VI NÄDAL (4.-8.03):
1. Tund 10b. Töö tekstiga.
2.-3. Tund 10v. Omastav kääne. LK.116-119

VII NÄDAL ( 11.-15.03):
1. Tund 10v. Omastav kääne. Lk.120-121, töölehed.
2. Kordamine kontrolltööks: 10.tsükkel.
3. KONTROLLTÖÖ: 10.tsükkel. Tund 11a sõnad. - 14.03

VIII NÄDAL (18.-22.03):
1.-2. Tund 11a. Mis kell on?Lk.122-126
3. Kordamine: kellaaeg. TV.t.11a

IX NÄDAL (25.-29.03):
1. Tund 11b. Tekst: Minu päevaplaan..Lk.127-128
2. Tund 11b. Minu päevaplaan. TV.t.11b
3. Jutustame oma päevast. Grammatikaharjutused.

X NÄDAL (1.-5.04):
1. Tund 11v. Asesõnad alaleütlevas käändes.. Lk.129-130, TV.11v
2. Kordamine: h. 11-16,11-17 lk.131
3. Kordamine KT-ks: 11. tsükkel.

XI NÄDAL (8.-12.04):
1. KONTROLLTÖÖ: 11. tsükkel. - 10.04
2. Tund 12a.Minu harrastused. Sõnavara lk.132-133, 137
3. Tund 12a. h.12-1 lk.133-134. Armastama mida? h.lk.135

XII NÄDAL (15.-19.04):
1. Tund 12a. H.12-6 lk.136, sõnavaraharjutused.
2.- 3. Tund 12b. Tekst: Minu harrastused. Lk.138-139, TV.t.12b

VAHEAEG

XIII NÄDAL (29.04-3.05):
1. Jutukese koostamine: Minu harrastused. Grammatikaharjutused.
2. Jutustame oma harrastustest. Iseseisev töö.
3. Tund 12v. omadussõna ja nimisõna käänamine alaleütlevas käändes.Lk.140-143


XIV NÄDAL (2.-4.05):
1.-2. Tund 12v. Töölehed.

XV NÄDAL (6.- 10.05):
1. Tund 12v , TV.t.12v, töölehed., tõlkeharjutus lk.143
2. Kordamine KT-ks: 12 tsükkel.
3. KONTROLLTÖÖ: 12 tsükkel. - 9.05

XVI NÄDAL ( 13.-17.05):
1. -2.Tund 2b. Omadussõna, määrsõna. Lk.31-34
3. TK: omadussõna, määrsõna. Loovtöö.

XVII NÄDAL ( 20.-24.05):
1.-2.Tund 3a. Liiklus, tee juhatamine. Lk.35-42.
3. Kordamine: tegusõnade ajad.

XVIII NÄDAL (27.05-31.05):
1. Kordamine: tegusõnade ajad.
2. Kordamine: omadussõna.
3. Kordamine: arvsõna.

XIX NÄDAL (3.06):
1. Loovtööd. kooliaasta lõpetamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
2) mõistab õpitud temaatika piires olulist - II poolaasta teemad:pühad, päevaplaan, huvialad ja harrastused, liiklus, tee küsimine ja juhatamine.
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;
4) oskab kasutada vajaliku info saamiseks kasutada sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas II poolaastal läbitud keelematerjali: kuupäev, millal?, kellaaeg, alaleütlev ja seestütlev käände,omadussõna ja määrsõna.
7) oskab töötada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut ja anda tagasisidet õppeedukuse kohta.
Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Kujundaval hindamisel lähtutakse õpilase arengu võrdlemisest tema eelneva tasemega, kokkuvõtva hindamise puhul võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega.

KT9, KT10, KT11, KT12 - arvestuslikud hinded
Jutustamine: Minu päev. Huvialad. - arvestuslikud hinded
Kodutööd, suulised vastamised - 1 kokkuvõttev hinne
Tunnikontrollid, sõnade tööd - iga töö 1 arvestuslik hinne

Hindeid on võimalik parandada ja puudumiste korral arvestuslikke töid järele teha 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist. Tegemata töö kohal on märge "0", mis asendub hindega, kui töö on järele tehtud. Poolaasta lõpus hinnatakse tegemata tööd hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse samuti hindega "1" ja ei kuulu parandamisele. Positiivse poolaastahinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav arvestuslik hinne.
Hindamise normid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Konsultatsioonid E kell 13.45-14.30 ruumis 410, järeltööd kokkuleppel
Õpik: Inga Mangus: "Kiirelt ja lõbusalt 7.klass. "Töövihik 7.klass. " Kiirelt ja lõbusalt 8.klass".
Õpetaja koostatud materjalid.