Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 7b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 19. detsember 2018. a. kell 10.39
Muudetud: 19. detsember 2018. a. kell 10.39

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (21. - 25.01):
1. -2. Tund 18b. Kehaosad. Lk.185-186, TV.18b
3. Tund 18v. Alaleütlev kääne. Lk.187-189

II NÄDAL (28.01-1.02):
1. Tund 18v. Alaleütlev kääne. TV.18v
2. Kordamine: h.lk.189
3. Kordamine kontrolltööks: 18.tsükkel.

III NÄDAL (4.-8.02):
1. KONTROLLTÖÖ: 18.tsükkel. Tund 19a sõnad. - 6.02
2. Tund 19a. Mul on halb. Lk.190-192, TV.t.19a
3. Tund 19b. Iseloom ja välimus. Lk.190-194, TV.t.19b

IV NÄDAL (11.-15.02):
1.-2. Tund 19b. Iseloom ja välimus.
3. Tund 19v. Kaasaütlev kääne. Lk.195-196, TV.t.19v

V NÄDAL (18.-22.02):
1. Tund 19v. Kaasaütlev kääne.
2. Kordamine KT-ks: 19 tsükkel.
3. KONTROLLTÖÖ: 19 tsükkel. - 21.02

VAHEAEG

VI NÄDAL (4. - 8.03):
1. Tund 20a. Kompliment. Lk.198-199, TV.20a
2.-3. Tund 20b. Elukutsed. Lk.200-202

VII NÄDAL (11.-15.03):
1. Tund 10b - elukutsed. Kordamine.
2.-3.Tund 20v. Tegusõna tuleviku moodustamine. Lk.203-205, TV.t.20v

VIII NÄDAL (18.-22.03):
1. Kordamine kontrolltööks: 20.tsükkel.
2. KONTROLLTÖÖ: 20 tsükkel. Tund 1a.Välimus. - 20.03
3. Tund 1a. Välimus - sõnavara, dialoogid. Lk.5-9, TV.t.1a

IX NÄDAL ( 25.- 29.03):
1.-2. Tund 1a - Välimus.
3. Tund 1b. Tekst: Vot, selline ma olen!

X NÄDAL (1.-5.04):
1.-2. Tund 1b- Töö tekstiga. Jutukese koostamine oma sõbrast.
3. Tund 1v. Isikulised asesõnad - omastav kääne.

XI NÄDAL (8. - 12.04):
1. Jutustame oma sõbrast. Tund 1v - iseseisev töö.
2. Kordamine KT-ks: 1 tsükkel.
3. KONTROLLTÖÖ: I tsükkel. Tund 2a sõnad. -11.04

XII NÄDAL (15.- 18.04):
1.-3. Tund 2a. Iseloom. Lk.16-18 - sõnad

VAHEAEG

XIII NÄDAL ( 29.04 -3.05):
1.-2. Tund 2.a. iseloom. Lk.16-18, TV.t.2a
3. Tund 2.b. tekst: Minu iseloom.

XIV NÄDAL (7.-11.05):
1. Tund 2. Töö tekstiga. Enda ja sõbra iseloomu kirjeldamine.
2.-3. Tund 2v. Isikulised asesõnad - osastav kääne. Lk.,20-23

XV NÄDAL (13.-17.05):
1. Kordamine KT-ks: 2 tsükkel.
2. KONTROLLTÖÖ: II tsükkel. Tund 3a sõnad. - 15.05
3. Tund 3a. Minu pere. Lk.24-29

XVI NÄDAL (20.05-24.05):
1.-2. Minu pere. TV.t.3a
3. Tund.3.b Tekst: Minu pere" Lk.30-31

XVII NÄDAL (27.31.05):
1. Tund 7.b . Töö tekstiga.
1.-2. Loovtööd.

XVIII NÄDAL (3.06):
1. Kooliaasta lõpetamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
2) mõistab õpitud temaatika piires olulist - II poolaasta teemad: välimus, iseloom, pere, enesetunne,komplimendid;
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;
4) oskab kasutada vajaliku info saamisekskasutada sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas II poolaastal läbitud keelematerjali: isikulised asesõnad omastavas ja osastavas käändes, alaleütlev ja seestütlev kääne, tuleviku moodustamine ;
7) oskab töödada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Kontrolltööd ( KT-18,KT19, KT20, KT1, KT2 ) - arvestuslikud hinded
Jutustamine sõbrast- arvestuslik hinne
Tunnikontrollid, sõnade tööd - arvestuslikud hinded
Kodutööd, suulised vastamised - 1 kokkuvõttev hinne

Hindamise eesmärk on anda tagasisidet õpilase arengu kohta.
Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist, arvestatakse lapse arengut ja isikupäraseid võimeid.
Hindeid on võimalik parandada üks kord 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha. Tegemata tööd tähistatakse hindega 0, mis asenduvad veerandi lõpus hindega "1" juhul, kui õpilane ei tee tööd järele. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega "1" ja ei kuulu parandamisele. Positiivse poolaastahinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav kontrolltöö või kokkuvõttev hinne.
Hindamise normid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 69-50%
hinne 2 - 44-20%
hinne 1 - 19- 0%

IÕK korral:
1) arvestatakse õpilase individuaalsusega;
2) kasutatakse õpilase võimeid ja arengut arvestavat hindamist;
3) vähendatakse õpetatavat mahtu, nõutakse ainult põhiteadmisi;
4) lihtsustatakse kontrollitavaid töid, antakse lisaselgitusi;
5) õpilane võib õppimise käigus kasutada abimaterjale.

Konsultatsioonid E kell 13.45-14.30 ruumis 410, järeltööd kokkuleppel

Õppekirjandus: I.Mangus" Kiirelt ja lõbusalt"6.kl, 7.kl, töövihik, CD
Õpetaja koostatud materjalid.