Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 6b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 19. detsember 2018. a. kell 10.27
Muudetud: 9. jaanuar 2019. a. kell 08.06

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL ( 21.-25.01):
1. Kordamine KT-ks: 5 tsükkel.
2. KONTROLLTÖÖ: 5 tsükkel. Tund 6a. Kuidas öelda vene keeles? Lk.76 - 23.01
3. Tund 7a - kordamine.Tund 6b. Numbrid 11-19. Lk.78

II NÄDAL (28.01-1.02):
1. Numbrid 11-19. TV.t.6b
2.-3. Tund 6v. Näitavad asesõnad: see ja too. Lk.80, TV.t.6v

III NÄDAL (4.-8.02):
1. Kordamine kontrolltööks: 6.tsükkel.
2. KONTROLLTÖÖ: 6.tsükkel. Tund 7a. Kus miski asub? - sõnavara. - 6.02
3. Tund 7a. Kus miski asub?

IV NÄDAL ( 11.-15.02):
1. Tund 7a. Kus miski asub? TV.t.7a
2.-3. TV.t.7b. Kool.TV.7b

V NÄDAL (18.-22.02):
1.-3. Tund 7v. Kohakääne. Kus? Lk. 89, TV. t.7v, töölehed.

VAHEAEG

VI NÄDAL (4.-8.03):
1. Kordamine kontrolltööks: 7.tsükkel.
2. KONTROLLTÖÖ: 7.tsükkel. Tund 8a sõnad. - 6.03
3. Tund 8a. Telefonivestlus. Lk.94

VII NÄDAL (11.-15.03):
1.-2. Tund 8b. Korter. Lk.97
3. Tund 8b. Minu aadress. TV.t.8b

VIII NÄDAL (18.-22.03):
1-2. Tund 8v. Küsimine ja eitamine. Lk.99, TV.t.8v
3. Kordamine: 8 tsükkel.

IX NÄDAL (25.-29.03):
1. KONTROLLTÖÖ: 8 tsükkel. Tund 9a sõnavara. - 26.03
2. Tund 9a. Kas tohib? Lk.103
3. Tund 9b. Korteris. TV.t.9b

X NÄDAL (1.-5.04):
1.-2. Tund 9b. Korter. Minu kodu.
3. Tund 9v. Minu oma, sinu oma. TV.t.9v

XI NÄDAL ( 8.-12.04):
1. Tund 9v. Omastavad asesõnad.
2. Kordamine kontrolltööks: 9.tsükkel.
3. KONTROLLTÖÖ: 9.tsükkel. Tund 10a sõnad. - 11.04

XII NÄDAL (16.-20.04):
1. -2. Tund 10a. Pühad. Lk.112-114, TV.10a
3. Tund 10b. Numbrid 20-100. Lk.115-116

VAHEAEG

XIII NÄDAL (29.04-3.05):
1.-2. Tund 10b. Arvutame. TV.10b

XIV NÄDAL (6.-10.05):
1.-3. Tund 10v. Omastav kääne. LK.116-119, TV.10v

XV NÄDAL (13.-17.05):
1. Kordamine ontrolltööks: 10.tsükkel.
2. KONTROLLTÖÖ: 10.tsükkel. Tund 11a sõnad. - 15.05
3. Tund 11a. Hakkame tegutsema. LK.121-122, TV.11a

XVI NÄDAL (20.-24.05):
1.-3. Tund 11b. Toiduained. LK.123-125. Tv.t.11b

XVII NÄDAL ( 27.05-31.05):
1.-2. Tund 11v. Tegusõna minevik. LK.125-128. TV.11v
3. KONTROLLTÖÖ: 11.tsükkel ( avatud materjalidega). - 30.05

XVIII NÄDAL ( 3.06):
1. Loovtööd, kordamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitu piires aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid II poolaastal läbitud teemadel: kus miski asub,telefonivestlus, kas tohib?, pühad, toiduained;
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele, oskab ise lihtsamaid küsimusi moodustada;
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi või adapteeritud teksti ja saab loetust aru;
7) omandab II poolaastal õpitud keeleteadmised: näitavad ja omastavad asesõnad, arvsõnad 20-100, kohakääne, eitus, omastav kääne ;
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õppeedukuse kohta.
Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat ja kujundavat hindamist. Kujundaval hindamisel lähtutakse õpilase arengu võrdlemisest tema eelneva tasemega, kokkuvõtva hindamise puhul võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega.

Tunnikontrollid, sõnade tööd - arvestuslikud hinded
Kodutööd, vastamised - kokkuvõttev arvestuslik hinne
Kontrolltööd KT-5, KT-6, KT-7, KT-8, KT-9, KT-10, KT-11 - arvestuslikud hinded

Igale tööle on üks järeltöö võimalus. Puudumiste korral tuleb arvestuslikud tööd järele teha. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega "1" ja ei kuulu parandamisele. Positiivse poolaastahinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav hinne. Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast. Kui töö on tegemata, kajastub see e-koolis "0"-na, mis asendatakse hindega peale töö sooritamist. Kui poolaasta lõpus on sooritamata töid, asendatakse "0" hindega "1".

Hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Konsultatsioonid E kell 13.45-14.30 ruumis 410, järeltööd kokkuleppel
Õppekomplekt: I.Mangus "Kiirelt ja lõbusalt" . 6.kl. , 6.kl.töövihik, CD
Õpetaja koostatud materjalid.