Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12492 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

A-võõrkeel: 12b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 18. november 2018. a. kell 20.23
Muudetud: 17. jaanuar 2019. a. kell 21.25

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 3 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Lähtudes üldistest õppe-eesmärkidest riiklikus õppekavas gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides;
4) on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas;
5) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused.

Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt ning eesmärk on jõuda B2 keeleoskustasemele ja ta
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse sisu
2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi
4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku teabe otsimiseks ka teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib sobivad õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

II kursus kestab 26.11.2018 - 8.03.2019

Õppekomplekt:
Cambridge Complete CAE
Murphy Grammar in use
õpetaja koostatud lisamaterjalid

I nädal
Extreme sports /reading tasks and vocabulary /
Listening /jobs,dangerous situations/. Adjective and noun collocations.
U.6: Picture yourself. Reading tasks and vocabulary /art,film,book/. Tasks on use of English

II nädal
U.7: Leisure & entertainment. Vocabulary /music/. Listening /types of music/.
Prepositional phrases. Ways of linking ideas; participle clauses.
Text "How to get the life you really want". Use of English /The changing face of Bollywood".

III nädal
Money-vocabulary.Formal & informal style.
Review : units 5-7
Test: units 5-7 -14.12

IV nädal
Progress test u.5-7 -17.12
Watching a film "Just in time for Christmas"
Watching a film "Just in time for Christmas"

V nädal
Review: writing references /essay, different types of letters/, features,formal expressions
Writing: essay (opinion) + enquiry letter
Writing: essay (opinion) + enquiry letter

VI nädal
U.8:"Don't blame the media".Vocabulary /media,TV/.Talking - verbs.
Earlier NE tasks.
Earlier NE tasks.

VII nädal
Reported speech. Reporting verbs.Word formation/prefixes/
Reported speech. Transitive verbs. Word formation
Iseseisev töö (varasema riigieksami ülesannete lahendamine)

VIII nädal
U.9 Tenses in time clauses and time adverbials. Listening /jobs in Television/
Reading tasks and vocabulary analysis.Listening /cars,speed/ Confusing verbs /action,activity,event,programme/
Review of u.8 & 9 vocabulary.

IX nädal
Test: units 8 & 9 - 04.02
U.10:Modals of ability, possibility, obligation.Confusing words/chance,occasion,opportunity,possibility/
Expressions with at, in, on.Listening /Studying abroad/ .Modals.

X nädal
U.10:Reading /Studying abroad/.Use of English/multiple choice tasks/
Review: report writing.Linking devices.
Writing references /review/ - report. Planning a report.
Report writing.

XI nädal
1.-2.Writing a report + a letter
Projektipäev

Vaheaeg

12.näda
U.11: Being somewhere else. Listening /types of journey/
Conditionals (review);U.11:Disappearing into Africa /reading tasks and vocabulary analysis/.
Prepositions of location at, in, on.Expressions with on.Reading and use of English tasks. Giving grades.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Kursuse lõpuks õpilane on õppinud:
SÕNAVARA:
*sõnatuletused (wordformation), üldine kordamine ja teemad: töö,töökeskkond,ekstreemsed situatsioonid,kunst, raamatud, film,vabaaja tegevused
KEELESTRUKTUURID:
* korranud varem õpitud keelestruktuure
ÜLESANNETE LAHENDAMISE OSKUSED:
*teinud tüüpülesandeid ja harjutusi kõigis osaoskustes (kuulamine, suhtlemine, lugemine, kirjutamine, keelestruktuuride kasutamine)
*korranud baaskeelestruktuure ja kasutab neid korrektselt oma töödes
* harjutanud sõnatuletusülesandeid
MONOLOOGNE KEELEOSKUS, VESTLUS- JA ESITLUSOSKUSED:
*osalenud aktiivselt klassidiskussioonides ja teistes suulistes grupitöödes
KIRJUTAMINE
* kirjutanud 1 essee ja kasutab selles järjestavaid, lisavaid ja võrdlevaid sidesõnu

Hindamine üles

Perioodi koondhindeks on õpilasel vajalik sooritada järgnevad arvestuslikud tööd ja tegemised:
3 arvestuslikku testi sõnavarale ja grammatikale
1 monoloog-esitlus + suuline asjakohane aktiivsus klassis
1 essee
1 kiri
Tunnikontrollid ja teised õppetöö käigus saadud hinded/ hinnangud ,mis moodustavad kokku ühe arvestusliku hinde

Testid ja kirjandid-kirjad peavad olema sooritatud vähemalt hindele \"3\".
Testide hinne: \"5\" = 91 -100%, \"4\"= 75-90%, \"3\"=50-74%, \"2\"= vähem kui 50%

Kirja ja kirjandi hindamisel arvestatakse grammatikat ja õigekirja, ülesehitust,, ülesande täitmist, loetavust ja stiili.

Järeltööd saab teha testidele ja kirjale ja kirjanditele, kui töö hinne on mitterahuldav.

Võlad likvideerida kuni 10 päeva jooksul.
Ettenähtud ülesande tegemata jätmine annab selle töö hindeks "1".
1 arvestusliku töö mitterahuldavaks jätmine madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra.
Kahe või enama mitterahuldava arvestusliku hinde korral on kursuse hinne mitterahuldav.
Puudumine 6 ja enam tundi madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra ( va haigus/esindamine)

*10.klassi lõpus sooritavad kõik õpilased kogu aasta materjalali hõlmava kirjaliku inglise keele eksami (lugemine,kuulaminemgrammatika);
11.klassi lõpus ja 12.klassi II kursuse lõpus arvestustöö.
12.klassi koondhinne kantakse lõputunnistusele.

Konsultatsioon teisipäeval 14.45 - 15.30, ruum 204. Järelvastamine kokkuleppe