Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12532 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

A-võõrkeel: 11b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Riina Haljas

inglise keele õpetaja

Kontakt: rinkin@oesel.edu.ee

Loodud: 12. november 2018. a. kell 12.38
Muudetud: 19. november 2018. a. kell 15.08

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt ning eesmärk on jõuda B2 keeleoskustasemele.
B2 keeleoskustasemega gümnaasiumi lõpetaja eesmärgiks on omanda järgnevad oskused ja teadmised :
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse sisu
2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi
4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku teabe otsimiseks ka teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib sobivad õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

11.klassi II kursus kestab 05.11.2018 - 19.01.2019 4 tundi nädalas
Kursusel kasutatakse õpikut "With Flying Colours 11" A.Tammeleht, M Haagensen ja õpetaja antud lisamaterjale. Vajalik sõnavara on kättesaadav Quizletis.

I nädal (tunde viib läbi praktikant)
U3 ing or to
U3 town and country
U3 Traffic and means of transport
write an essay

II nädal(tunde viib läbi praktikant)
TEST U3 ( vocabulary, idioms, ing or to) 12.11.18
test feedback.
what is a report.how to write a report. write a report

IIInädal
report feedback.
U4 Education

IV nädal
U4 Selecting a school
U4 Summerhill
monologues 30.11.18

V nädal
U4 Idioms and fixed phrases . Homeschooling. How to write an essay
write an essay 05.12.18
TEST U4 07.12.18


VI nädal
test feedback,
quizes,
pilot exam with self-check

VII nädal
pilot exam with self check


VAHEAEG

VII nädal
U5.1 gap year
U5.2 work vocabulary idioms on employment topic
U5 CV and job interview. how to write an application
U5 vocabulary exercises ;

VIII nädal
TEST U5 15.01.18
hand in your application letter 16.01.18

test and writing feedback
term feedback

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased on:
* korranud ja õppinud maa- ja linnaeluga, hariduse ja tööeluga seotud sõnavara
* teinud ühe monoloogi ainekaardis näidatud teemadel
* õppinud kirjutama reporti ja avaldust
*korranud akadeemilise essee kirjutamise reegleid ja kirjutanud ühe essee
*korranud erinevaid keelestruktuure ja teinud tüüpülesandeid kõigis osaoskustes

Hindamine üles

Kursuse hinne koosneb:
3 testi (sõnavara ja õppetüki grammatika) 60%
2 esseed, 1 report(aruanne) , 1 avaldus 30%
1 suuline vastus(monoloog), teised hinded-hinnangud ja asjakohane suuline aktiivsus tunnis, tähtaegadest kinnipidamine 10%,


Testide hindamine: "5"= 90- 100%, "4"= 75- 89%, "3"= 50- 74%, "2"= vähem kui 50%

Hinne "0" tähistab tegemata või esitamata tööd.
Hindelise ülesande /testi hinne võib olla madalam, kui töö esitatakse/tehakse kokkulepitud tähtajast hiljem ilma õpetajaga eelnevalt kokku leppimata.
Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige.

Mitterahuldavalt sooritatud testide parandamine on võimalik 10 päeva jooksul jooksul pärast testi kättesaamist Konsultatsioonid esmaspäeviti alates kl 15 , järelevastamine kokkuleppel õpetajaga.
Perioodi viimaseks päevaks peavad võlad olema likvideeritud. Ühe arvestusliku hinde mitterahuldavaks jätmine või tegemata jätmine alandab teistest arvestuslikest hinnetest moodustuvat kursuse koondhinnet ühe palli võtta. Kahe või enama mitterahuldava arvestusliku hinde korral on kursuse hinne mitterahuldav.

NB! 10. klassi lõpus sooritab õpilane kirjaliku inglise keele arvestuse (lugemine, kuulamine ja grammatika). 11. klassi lõpus arvestustöö.

Gümnaasiumi lõputunnistuse hinne on astmehinne s.t kujuneb 10., 11. ja 12. klassi hinnetest