Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12492 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

A-võõrkeel: 11a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Riina Haljas

inglise keele õpetaja

Kontakt: rinkin@oesel.edu.ee

Loodud: 12. november 2018. a. kell 12.37
Muudetud: 16. november 2018. a. kell 17.34

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt ning eesmärk on jõuda B2 keeleoskustasemele.
B2 keeleoskustasemega gümnaasiumi lõpetaja eesmärgiks on omanda järgnevad oskused ja teadmised :
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse sisu
2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi
4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku teabe otsimiseks ka teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib sobivad õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

11.klassi II kursus kestab 05.11.2018 - 19.01.2019 4 tundi nädalas
Kursusel kasutatakse õpikut "With Flying Colours 11" A.Tammeleht, M Haagensen ja õpetaja antud lisamaterjale. Vajalik sõnavara on kättesaadav Quizletis.

I nädal (tunde viib läbi praktikant)
U3 ing or to
U3 town and country
U3 Traffic and means of transport
write an essay

II nädal(tunde viib läbi praktikant)
TEST U3 ( vocabulary, idioms, ing or to) 12.11.18
test feedback.
what is a report.how to write a report. write a report

IIInädal
U4 Education , education systems
U4 Progress in schools (reading and vocabulary exercises)
U4 Education vocabulary revision exercises
report feedback.

IV nädal
U4 Selecting a school, special education
U4 Idioms and fixed phrases
U4 Summerhill
monologues (school, education)

V nädal
Homeschooling, how to write an essay
TEST U4 04.12.18
write an essay 05. 12.18


VI nädal
test, essay feedback,
quizes,
pilot exam with self check

VII nädal
pilot exam with self check


VAHEAEG

VIII nädal
U5.1 gap year
U5.2 work vocabulary idioms on employment topic
U5 CV and job interview. how to write an application
U5 vocabulary exercises ; monologues on employment or town/village topic

IX nädal
U5 revision exercises /monologues (+ hand in your application letter)
TEST U5 15.01.19
test and writing feedback /monologues (job, employment)
term feedback

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased on:
* korranud ja õppinud maa- ja linnaeluga, hariduse ja tööeluga seotud sõnavara
* teinud kaks monoloogi ainekaardis näidatud teemadel
* õppinud kirjutama reporti ja avaldust
*korranud akadeemilise essee kirjutamise reegleid ja kirjutanud kaks esseed
*korranud erinevaid keelestruktuure ja teinud tüüpülesandeid kõigis osaoskustes

Hindamine üles

Kursuse hinne koosneb:
3 testi (sõnavara ja õppetüki grammatika) 60%
2 esseed, 1 report(aruanne) , 1 avaldus 30%
2 suulist vastus(monoloog), teised hinded-hinnangud ja asjakohane suuline aktiivsus tunnis, tähtaegadest kinnipidamine 10%,


Testide hindamine: "5"= 90- 100%, "4"= 75- 89%, "3"= 50- 74%, "2"= vähem kui 50%

Hinne "0" tähistab tegemata või esitamata tööd.
Hindelise ülesande /testi hinne võib olla madalam, kui töö esitatakse/tehakse kokkulepitud tähtajast hiljem ilma õpetajaga eelnevalt kokku leppimata.
Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige.

Mitterahuldavalt sooritatud testide parandamine on võimalik 10 päeva jooksul jooksul pärast testi kättesaamist Konsultatsiooniks registreeru õpetaja juures, järelevastamine vastavalt kooli järelvastamise korrale.
Perioodi viimaseks päevaks peavad võlad olema likvideeritud. Ühe arvestusliku hinde mitterahuldavaks jätmine või tegemata jätmine alandab teistest arvestuslikest hinnetest moodustuvat kursuse koondhinnet ühe palli võtta. Kahe või enama mitterahuldava arvestusliku hinde korral on kursuse hinne mitterahuldav.

NB! 10. klassi lõpus sooritab õpilane kirjaliku inglise keele arvestuse (lugemine, kuulamine ja grammatika). 11. klassi lõpus arvestustöö.

Gümnaasiumi lõputunnistuse hinne on astmehinne s.t kujuneb 10., 11. ja 12. klassi hinnetest