Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 10b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Riina Haljas

inglise keele õpetaja

Kontakt: rinkin@oesel.edu.ee

Loodud: 7. november 2018. a. kell 10.37
Muudetud: 12. november 2018. a. kell 12.30

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Lähtudes üldistest õppe-eesmärkidest riiklikus õppekavas gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides;
4) on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas;
5) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused.


Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt ning eesmärk on jõuda B2 keeleoskustasemele.
B2 keeleoskustasemega gümnaasiumi lõpetaja eesmärgiks on omanda järgnevad oskused ja teadmised :
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse sisu
2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi
4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku teabe otsimiseks ka teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib sobivad õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Tunnis kasutatakse õppekomplekti Gateway B2+ õpikut ja töövihikut.
II kursus kestab 5. november 2018 - 18. jaanuar 2018 4 tundi nädalas

I nädal
1. U1-2 kordamine
2. Viimase testi tagasiside
3. Culture - Laws and rules in the UK; Trips in different countries
4. New plans. U3 introductory exercises on vocabulary.- The Human Mind

II nädal
5. Exraordinary abilities - U3 reading and vocabulary exercises
6. Artificial intelligence - U3 reading and vocabulary exercises
7. Abilities , intelligence - U3 vocabulary revision
8. gerund or infinitive exercises

III nädal
9. gerund and infinitive exercises, vocabulary revision
10. gerund and infinitive exercises, vocabulary revision
11. gerund and infinitive exercises, vocabulary revision, Vocabulary TEST 21.11.18
12. Flipped classroom- video exercises and listening skills

III nädal
13. gerund and infinitive exercises
14. Phrasal verbs (mind) U3
15. Develop vocabulary and listening skills (U3 exercises
16. gerund and infinitive exercises and revision, test (ING/TO) 30.11.18

IV nädal
17. Memory techniques (U3 reading and speaking exercises)
18. Memory techniques (U3 reading and speaking exercises)
19. Essay - 05.12.18
20. Prefixes (U3 exercises)

V nädal
21. A film review (reading and vocabulary U3)
22. A film review (reading and vocabulary U3)
23. A film review (reading and vocabulary U3)
24. Prefix extra / monologues 14.12.18

VI nädal
25. Prefix extra / monologues 17.12.18
26.-27. Christmas activities, movie?
28. Projektipäev

vaheaeg

VII nädal
29. U3 revision exercises
30. U3 revision exercises
31. -32. test U3 9.-11.01.19

VIII nädal
33. feedback
34.-35. Esitluse koostamine (esitlemine ja hinne uuel kursusel)

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Kursuse lõpuks on õpilased:
- saavad aru tekstidest rääkida mõtlemise, tehisintellekti ja eriliste võimete teemal
- oskavad arutleda mälu teemal, teinud tutvust erinevate mälutehnikatega
- on õppinud eessõnadega väljendeid õppetükis esitatu ulatuses (phrasal verbs - the mind)
- tunnevad arutleva essee kirjutamise võtteid (kirjutamisoskus)
- on korranud ja oskavad kasutada tegusõnade ing ja to vormi teiste tegusõnade järel
- on korranud ja oskab kasutada essliiteid sõnatuletusena (prefixes)
- oskavad teha monoloogi õppetüki teemal(suulise eksami oskused)
- on tutvunud hea esitluse ülesehituse ja sõnavaraga

Hindamine üles

Kursuse hinne koosneb:
2 kitsamat testi (sõnavara ja õppetüki grammatika) 40%
1 kokkuvõttev test 20%
1 essee 20%
1 monoloog 10%
1 suuline vastus ja asjakohane suuline aktiivsus tunnis, tähtaegadest kinnipidamine 10%


Testide hindamine: "5"= 91- 100%, "4"= 75- 90%, "3"= 50- 74%, "2"= vähem kui 50%

Mitterahuldavalt sooritatud testide parandamine on võimalik 5 päeva jooksul jooksul pärast testi kättesaamistvastavalt koolis kehtestatud korrale.
Konsultatsioonid kolmapäeviti alates kl 15.45-16.30 ,
Perioodi viimaseks päevaks peavad võlad olema likvideeritud.


NB! 10. klassi Iv kursusel sooritab õpilane kirjaliku inglise keele arvestuse (lugemine, kuulamine ja grammatika). 11. klassi lõpus ja 12. klassi teisel perioodil arvestustöö.

Gümnaasiumi lõputunnistuse hinne on astmehinne s.t kujuneb 10., 11. ja 12. klassi hinnetest.