Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 11c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 1. november 2018. a. kell 15.55
Muudetud: 1. november 2018. a. kell 16.07

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 4 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Lähtudes üldistest õppe-eesmärkidest riiklikus õppekavas gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides;
4) on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas;
5) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused.


Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt ning eesmärk on jõuda B2 keeleoskustasemele.
B2 keeleoskustasemega gümnaasiumi lõpetaja eesmärgiks on omanda järgnevad oskused ja teadmised :
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse sisu
2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi
4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku teabe otsimiseks ka teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib sobivad õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

II kursus kestab 5.nov.2018 - 18.jaan.2019 4 tundi nädalas

Õppematerjal : Ready for First Certificate ( Roy Norris) - Book,WB, audiocassette
Murphy Grammar in use
Puzzle 10,11,12
Lisamaterjalid õpetajalt

I nädal
Travel narrows the mind (text). Practice tasks (word formation,open-cloze,transformation)
Review: u.8 grammar
Review: unit 8 vocabulary
TEST - u.8 grammar(word formation;future fiorms) - 9.11

II nädal
Test - u.8 vocabulary - 12.11
Modals of speculation (certainty & possibility)
Oral presentation of an article.Tasks on Use of language (multiple choice, open cloze;error correction)
Oral presentation of an article.Practice- modals (certainty & speculation)

III nädal
Text "UFO-s - have we been visited?" discussion
Question tags.Lstening tas.Modals of speculation.
Phrasal verbs & expressions with GIVE.
Collocations with GIVE. tag-questions (practice)

IV nädal
Word formation - adjectives (-y, -al, -ous, -ive suffixes)
Text "The trouble with the Halloween". Positive and negative adjectives.
Listening/Mistery and imagination/, WB tasks.
Review: u.9

V nädal
Test - u.9 vocabulary - 4.12
Test - u.9 grammar(modals of speculation;question tags;word formation) - 5.12
Teeviit

VI nädal
Review: About planning and writing an essay. Thesis statement and topic sentences.
Planning an essay.Tips for writing essays.
3.Progress test u.7-9
4.Writing an opinion essay

VII nädal
The Law and crime vocabulary
Exercises on the Law and crime vocabulary
Jõulupäev

Vaheaeg

VIII nädal
U.10: Nothing but the truth; crime and punishment
Passive - formation
Passive constructions with infinitive ; causative HAVE (sth done)
Practice tasks on the use of passive

IX nädal
Text "Is someone being paid to spy on you?"
Review: WB - Modals:past necessities (didn't need to/ needn't have done).Passive.
Review :unit 10 . Listening /multiple match skills/
Revision : u.10 vocabulary and expressions, word building . Giving grades.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II kursuse lõpuks on õpilane:
-õppinud ja korranud järgnevate teemadega seotud sõnavara:ufod ja maavälised eluvormid;Halloween;kuritöö,õigusrikkumised ja karistus;spordiga seotud idioomid; ökoloogilised probleemid.
-harjutanud erinevate tüüpülesannete tegemist (kuulamine,lugemine,keelestruktuurid);
-korranud baaskeelestruktuure ja õppinud põhjalikumalt järgmiste keelestruktuuride kasutamist:modal verbs of speculation;question tags;phrasal verbs and expressions with GIVE;passive;word formation;conditional sentences
-korranud ja õppinud essee kirjutamist, kirjutanud hindele essee+ametlik kiri
-teinud tüüpülesandeid ja harjutusi kõigis osaoskustes

Hindamine üles

Kursuse koondhindeks on õpilasel vajalik sooritada järgnevad arvestuslikud tööd ja tegemised:
testid sõnavarale ja grammatikale
1 monoloog-esitlus + suuline asjakohane aktiivsus klassis
tunnikontrollid ja teised õppetöö käigus saadud hinded/ hinnangud (moodustavad kokku ühe arvestusliku hinde

Testid ja kirjandid-kirjad peavad olema sooritatud vähemalt hindele \"3\".
Testide hinne: \"5\" = 91 -100%, \"4\"= 75-90%, \"3\"=50-74%, \"2\"= vähem kui 50%

Kirja ja kirjandi hindamisel arvestatakse grammatikat ja õigekirja, ülesehitust,, ülesande täitmist, loetavust ja stiili.

Järeltööd saab teha testidele ja kirjale ja kirjanditele, kui töö hinne on mitterahuldav.

Võlad likvideerida kuni 10 päeva jooksul.
Hinne "0" tähistab tegemata või esitamata tööd.
Hindelise ülesande /testi hinne võib olla madalam, kui töö esitatakse/tehakse kokkulepitud tähtajast hiljem ilma õpetajaga eelnevalt kokku leppimata.
Ettenähtud ülesande tegemata jätmine annab selle töö hindeks "1".
1 arvestusliku töö mitterahuldavaks jätmine madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra.
Kahe või enama mitterahuldava arvestusliku hinde korral on kursuse hinne mitterahuldav.
Puudumine 6 ja enam tundi madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra ( va haigus/esindamine)

11.klassi lõpus ja 12.klassi II kursuse lõpus arvestustöö.
12.klassi koondhinne kantakse lõputunnistusele.

Konsultatsioon teisipäeviti 15.00 - 15.45, ruum 204. Järelvastamine kokkuleppel.