Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 8_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ave Jõgi

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: ave.jogi@oesel.edu.ee

Loodud: 16. oktoober 2018. a. kell 10.41
Muudetud: 12. november 2019. a. kell 15.35

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetuses taotleme, et õpilane
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.

Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 2.-6. sept
1. Mida tegin suvel
2.-3. Dialoogid, kuidas möödus suvi.
II nädal 9.-13. sept
1. Sport. Kehaline kasvatus.
2. Sportlikud mängud.
3. Spordialad.

III nädal 16.-20. sept
1. Minu lemmik sportlik mäng.
2. Arva kirjelduse järgi, kuidas seda mängu kutsutakse.
3. Mängima palli/ tennist/ lauatennist jne

IV nädal 23. - 27. sept
1. Kas sa armastad sporti?
2. Armastama mängida palli.
3. Valmistumine dialoogiks " Kas sa armastad sporti?"
V nädal 30.sept-4. okt
1. Hindeline kontroll spordialadele ja mängima mida?
2. sport-sportlane-sportlik
3. sõnade moodustamine ühest tüvest
VI nädal 7.-11. okt
1. oskama mida teha?
2. Mida sa oskad teha?
3. Ma oskan....

VII nädal 14.-18 okt
1. Kes oskab hüpata/ujuda/ lennata/roomata
2. Jutusta piltide järgi
3. Spordiala ja tegevus, näit kergejõustik-jooksma, hüppama

KOOLIVAHEAEG

VIII nädal 28. okt - 1. nov 2018
1. Metsloomad, mida teevad?
2. Enesekohased tegusõnad.
3. sõitma, tegelema, huvituma, harrastama, õppima

IX nädal 4.-8. nov
1. jooksma-jooks
2. Kas sa oskad suusatada/uisutada?
3. Ma armastan sõita jalgrattaga
X nädal 11.-15. nov
1. Numbrid. Kordame arve.
2. Kümned, sajad, tuhanded
3. Kui vana? Hindeline vastamine.
XI nädal 18.-22. nov
1. Kui vana keegi on?
2. Pereliikmed ja kui vanad nad on.
3. Trimestri hinded

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I trimestri vältel õpilased kinnistavad lugemisoskust, tõlgivad teksti toetudes juba varem õpitud sõnade tähendustele(otsivad tuttavat sõnatüve)
Õpivad spordialasid, oskavad nimetada sportlikke mänge ja kautada neid sõnu lauses tegusõnaga "mängima".
Õpivad rääkima enda lemmik spordialast/sportlikust mängust.
Oskavad vestelda dialoogi vormis teemal "Sport, kas sulle meeldib sport?"
Oskavad moodustada samatüvelisi sõnu, näit sport-sportlane-sportlik
Oskavad kasutada omadussõna vastavalt nimisõnale.
Teavad tegusõna "oskama" ja "armastama" iseärasust vene keeles.
Oskavad kasutada tegusõnu: ujuma, käima, roomama, jooksma, hüppama
Tunnevad mõningate metsloomade nimetusi:karu, känguru, jänes, kilpkonn jne
Oskavad pöörata ja lauses kasutada -ся lõpulisi tegusõnu: huvituma, tegelema, harrastama
Oskavad kasutada T.n käänet lauses tegelema millega?
Oskavad kasutada sõnu sõitma jalgrattaga/suuskadega/uiskudega/kelguga/rulluiskudega

Hindamine üles

I trimestril hinnatakse nii suulist sooritust kui ka kirjalikke töid.
Dialoog spordi kohta. Etteantud küsimused peavad olema kasutatud. Ilma abita esitatud dialoog on "5".
Tunnikontroll spordialadele ja sportlikele mängudele. Sõnavara kontrollil
vähemalt 90% õigeid vastuseid "5"
70% "4"
50% "3"
Kui vana? Kirjalik töö arvudele ja kas "aastat" on õigesti kasutatud. Õige kääne vanusega.
Lugemine hindele koos küsimusega.
Hinne õppematerjali täitmise kontrollimiseks.
Hinne tunnitöö kohta.