Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 8_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ave Jõgi

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: ave.jogi@oesel.edu.ee

Loodud: 16. oktoober 2018. a. kell 10.30
Muudetud: 16. oktoober 2018. a. kell 10.30

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes

Põhikooli lõpuks õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses teiskeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) on võimeline osalema erinevates võõrkeelsetes projektides, jätkama õpinguid emakeelest erinevas keeles ning on konkurentsivõimeline tulevases tööelus;
3) tunneb erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure;
4) mõistab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid;
5) omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused, mis tõstavad enesekindlust võõrkeelte õppimisel ja võõrkeeltes suhtlemisel

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 03.-07.09.2018
1) Sissejuhatus õppeaastasse. Ainekaardi tutvustus. Unit 1: Friends. TB p 7-8 ex 1 - 2 (vestlus suvest ja uuest kooliaastast)
Aegade tabel (TB p 131-133, WB p 30)
2) Harjutusi aegadele WB p 3-5 ex 1-4. "Meeting Andy" part I , TB p 9-10 ex 3 lugeda, ex 4 väljendid otsida tekstist ja kirjutada vihikusse
3) " Meeting Andi" part II (TB p 10-12 ex 5-9)

II nädal 10.-14.09.2018
1) WB p 6 ex 6 part II tõlkelaused väljenditele. Adjectives and adverbs (WB p 5-6 ex 5)
2) "My best friend", TB p 13 + WB p 8 - oma sõbrast rääkimine ja kirjutamine + kuulamisülesanne (vanasõnad sõprusest ja sõpradest). Revision for the test.
3) TEST (Unit 1) (the present and past continuous, the past simple, the past perfect ...)

III nädal 17.-21.09.2018
1) Unit 2. Sports: do=practise/go/play (TB p 14-15 ex 1-4; WB p 9)
2) The present and past passive (umbisikuline tegumood). The (ancient) Olympic Games (WB p 10-2 ex 2-3).
3) Ajalehe artikli "Sporting chance for all" lugemine + väljendid (TB p 16-18 ex 5-8).

IV nädal 24.-28.09.2018
1) Unit 2: harjutusi sõnavarale (WB p 11-12). Sporditeemadel vestlemine ja kirjutamine (TB p 18 ex 9-10, WB p 14 ex 8)
2) Harjutusi aegadele (WB p 13 + lisaülesanded)
3) WB p 14 ex 7 - kuulamisül "London Marathon". Revision.

V nädal 01.-05.10.2018
1) TEST (Unit 2).
3) Unit 3: Jobs. Erinevatest elukutsetest ja ametitest rääkimine (TB p 19-20, 24; WB p 15-16)

VI nädal 08.-12.10.2018
1) Ametitega seotud omadussõnad (positive and negative characteristics), TB p 21, WB p 16-17 ex 3-4 + mäng TB p 33
2) Töö tekstiga "Dream Come True" (TB p 22-23; WB p 17-18 ex 5), tõlkeharjutus WB p 20
3) Ajad: isikuline / umbisikuline tegumood (tenses: active / passive), WB p 18-19; kuulamisül WB p 21

VII nädal 15.-19.10. 2018
1) Revision: oma pere ametitest jutustamine (TB p 24); unit 3 tööleht kordamiseks (enesekontrolliga)
2) Unit 4: Art (TB p 25-26), kunstist vestlemine. Kaudkõne WB p 22-24
3) Aegade ja ajamääruste muutumine kaudkõnes, kui saatelause on minevikus (reeglid WB p 30-31; WB p 25-26 ex 5, 6)

KOOLIVAHEAEG

VIII nädal 29.10.-02.11.2018
1) Unit 4: tekstid kuulsatest kunstnikest (J. Constable, W. Turner) + väljendid TB p 27-29
2) Ühest kunstnikust jutustamine TB p 27-29 ex 4, 6, 9. Tõlkelaused WB p 26-27 ex 7-8
3) Pildi kirjeldamine, piltide võrdlemine (TB p 30, 128; WB p 36 ex 7). Kuulamisül WB p 28. E-kirja kirjutamine (WB p 29)

IX nädal 05.-09.11.2018
1) Ühest kunstnikust jutustamine (TB p 29 ex 9); Unit 5: õpitud grammatika kinnistamine (WB p 32-34 ex 2-4)
2) Unit 5: Phrases with DO (TB p 31-32, 34 + p 128), dialoogide koostamine, esitamine
3) Eessõnad (prepositions), WB p 35 ex 5. Revision / kordamine

X nädal 12.-16.11.2018
1) TEST (Unit 4-5)
2) Unit 6: Safety First. TB p 37 ex 1-5, üllatushüüded; WB p 37 - harjutus sõnavarale. Kaudkõne (küsimused kaudkõnes) - WB p 38-40 ex 2-3
3) Töö tekstiga "The Great Fire of London" part I (TB p 38-39 + WB p 40 ex 4 part 1)

XI nädal 19.-23.11.2018
1) Töö tekstiga "The Great Fire of London" part II (TB p 39-40 + WB p 41 ex 4 part 2), teksti jutustamine (kava TB p 41 ex 13).
2) There.... algusega lausete moodustamine (WB p 42 ex 5), Kuulamisül "How do hurricanes get their names? (WB p 42-43 ex 6) WB ex 9 p 44
3) Fire safety (WB p 44 ex 9). Teksti" The Great Fire of London" jutustamine hindele + WB p 43 ex 7. Kordamine / Revision.

XII nädal 26.-30.11.2018
1) TEST (Unit 6) (kaudkõne (küsimused), sõnavara + tõlkelaused, lugemis- ja kuulamisülesanne). Tutvumine unit 7 sõnavaraga, WB p 45.
2) Unit 7: Money matters. Filler words (TB p 42-44); making a dialogue on saving or spending pocket money. Sõnatuletus (nouns - verbs), WB p 46-47 ex 3-4. Töö sõnaraamatuga.
3) Unit 7: "One Thousand Dollars" part I - teksti lugemine + väljendid (TB p 45-47 ex 4-7 + WB p 50 ex 8 (part 1)

XIII nädal 03.-07.12.2018
1) Unit 7: "One Thousand Dollars" part II - teksti lugemine + väljendid (TB p 47-49 ex 8-11 + WB p 51 ex 8 (part 2); teksti lõpu kuulamine/kirjutamine WB p 51 ex 9
2) "One Thousand Dollars" jutustamine (kava TB p 49 ex 13). Much/ many/ a lot of; little/ a little/ few/a few - reeglid + harjutused WB p 48 ex 5-6
3) Tingimuslaused. Zero, first, and second conditionals (WB p 49-50 ex 7). Tulpdiagrammi kirjeldamine (WB p 52-53)

XIV nädal 10.-14.12.2018
1) Kordamine tööks. Unit 8: the phone vocabulary (TB p 50-52 ex 1-4), dialoogide lugemine ja koostamine.
2) TEST (Unit 7) (tegusõnast nimisõna moodustamine; much/ many/ a lot of; little/ a little/ few/a few; sõnavara + tõlkelaused)
3) Unit 8: Töö tekstiga "The Foundling Museum" (TB p 52-55 ex 4-9) + väljendid; telefonivestluse koostamine (TB p 55 ex 12)

XV nädal 17.-21.12.2018
1) Unit 8: Homophones (WB p 54-55); tingimuslaused (WB p 56 Ex 5 ,6); WB p 57-58 ex 7, 8 (tõlkelaused)
2) Tõlkelausete kontroll (WB p 57-58). Christmas traditions in Estonia and in Britain.
3) Projektipäev 21. dets.

KOOLIVAHEAEG

XVI nädal 07.-11.01.2019
1) Unit 8: kuulamisül "The Strangest Museums of the World" (WB p 58). Unit 8 tööleht kinnistamiseks.
2) Unit 9: Kujundite ja arvutamisega seotud sõnavara (TB p 56-58, WB p 60-61 ex 1-2)
3) A newspaper article about time capsule (TB p 58-61 ex 6-11); väljendid TB p 60 ex 7 + WB p 67

XVII nädal 14.-18.01.2019
1) Unit 9: sõnade tuletamine, tingimuslaused (WB p 62-65 ex 4-8, vt reeglid WB p 49, 68)
2) Unit 9: Sõnavara kordamine, tõlkelaused WB ex 9 p 65, kuulamisül WB p 66 ex 10
3) Unit 9 tööleht kinnistamiseks. Poolaastast kokkuvõtete tegemine, tagasi- ja edasiside.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I poolaasta lõpuks õpilane:
1) oskab vestelda oma suvest ja uuest kooliaastas, oskab küsida, kuidas sõbral suvi möödus
2) oskab rääkida oma parimast sõbrast (10 lauset)
3) teab aegade moodustamise reegleid, oskab lausetes kasutada järgmisi aegu: the Past Simple/ Continuous/ Perfect; the Present Simple/ Continuous/ Perfect; the Future Simple;
4) oskab lausetes kasutada little/ a little/ few/a few; much/ many/ a lot of (teab reegleid)
5) oskab moodustada omadussõnast määrsõnu -ly liite lisamisega
6) oskab kasutada väljendit used to
7) oskab moodustada lauseid umbisikulises tegumoes (present/past simple passive)
8) oskab vestelda/ kirjutada spordist oma peres ning ametitest, kunstist, taskurahast (6 lauset)
9) oskab panna lauseid kaudkõnesse
10) teab tingimuslausete 0/ I/II tüübi reegleid ja oskab selle järgi tingimuslauseid moodutada
11) oskab moodustada nimisõnast tegijanime (art-artist), tegusõnast nimisõna
12) on omandanud õppetükkide 1-9 sõnavara ja väljendid
13) oskab kirjeldada suvalist pilti 10 lausega

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Poolaastahinne kujuneb:
kontrolltööde/sõnavaratööde hinded (5 testi)
Jooksev igapäevase õppetöö käigus saadud hinded (suuline, kirjalik, sõnavara) annavad kokku veel kolm KT-dega samaväärset hinnet

Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada, konsultatsioon KOLMAPÄEVAL 15.00-15.45 ruumis 005 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Kontrolltööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on KT toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Üldjuhul toimub järelvastamine õpetaja juures kabinetis 002 neljapäeval peale 7. tundi või mingil muul ajal vastavalt kokkuleppele õpetajaga.

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%
Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.