Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 9_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 16. oktoober 2018. a. kell 00.56
Muudetud: 16. oktoober 2018. a. kell 00.56

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetuses taotleme, et õpilane
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.

Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 3.-7. sept
1. Ainekaardi tutvustamine. Enese tutvustamine. Sõnavara. lk.4
2.-3. Tund 1A. Mina. Vanus. Lk.4-9

II nädal 10.-14. sept
1. Põhi ja järgarvud. Nädalapäevad. Kuude nimetused.
2.-3. Mis kuupäeval? Mis aastal? LK.9-11

III nädal 17.-21. sept
1. Kordamine: tutvumine, vanus, kuupäev, aasta.
2. TÖÖ: tund 1a. tutvumine, vanus, kuupäev, aasta. - 18.09
3. Tund 1a. Kontaktandmed. Lk.12-13

IV nädal 24. - 28. sept
1. Kontaktandmed, viisaankeet. Lk. 12-13
2. Tunnikontroll: isikuankeet. Tund 1A. Huvialad. Lk.13-16
3. Huvialad. Sport, vaba aeg.


V nädal 1.-5. okt
1. Huvialad. Sport. Vaba aeg - jutukese koostamine. harjutused.
2. JUTUSTAMINE: huvialad, vaba aeg. Iseseisev töö.
3.Tund 1a. Enesetunne. Tervis. Sõnavara. Lk.20-23

VI nädal 8.-12. okt
1. Tund 1A. Enesetunne, tervis. Kehaosad. Lk.20-23
2.-3. Tervis, arsti juures

VII nädal 15.-19 okt
1. Kordamine: enesetunne , kehaosad.
2. TÖÖ: enesetunne, kehaosad. - 16.10
3. Tund 1v. Käskiv kõneviis. LK.27

KOOLIVAHEAEG

I nädal 29. okt - 2. nov 2018
1. Tund 1v. Käskiv kõne. Harjutused. Väljendid käskivas kõneviisis.
2. TK: käskiv kõne. Tund 2a. Pere ja sugulased. lk.31-34, sõnavara.
3. Tund 2a. Pere ja sugulased. Lk.31, 33 dialoogid.

II nädal 5.-9. nov
1. Pere ja sugulased. Töö tekstiga.
2. Sõnade töö: tund 2a. Tund 2a. Kutsume külla. Lk.34-37
3. Tund 2a. Kutsume külla. Kordamine: eluruumid. Mitmendal korrusel? Mitmendas korteris? Lk.36-37

III nädal 12.-16. nov
1.-2. Tund 2a. Sõprade tulek ja minek. Lk.37-39
3. Tund 2b. Esemed ruumides - uus sõnavara lk.40. Kordame õpitud sõnavara.

IV nädal 19.-23. nov
1.-2. Tund 2b. Piltharjutus lk.40-43
3. Kuulamisülesanne h.2-28 lk.44, kuulutused lk.44.

V nädal 26.-30. nov
1. Sõnade töö: eluruumid, esemed ruumides. Talveluuletus.
2.-3. Tund 2v. Omastav kääne. Eessõnad ja lõpud. Lk.46-48

VI nädal 3.-7. dets
1. Tund 2v. Omastav kääne - harjutused.
2. TK: omastav kääne. Tund 2v. Alaleütlev kääne: eessõnad ja lõpud. Lk.48-49
3. Alaleütlev kääne. harjutused töölehtedelt.

VII nädal 10.-14. dets
1.-2. Tund 2v. Osastav kääne. eessõnad ja lõpud. lk.49-50, töölehed.
3. Osastav kääne: tõlkelaused, harjutused.

VIII nädal 17.-21. dets
1. TK: alaleütlev ja osastav kääne. Tund 2v. Kaasaütlev kääne: eess Lk.50-52
2. Tund 2v. Kaasaütlev kääne. Töölehed.
3. Jõuluteema.

KOOLIVAHEAEG

IX nädal 7.-11. jaan
1.-2. TK: kaasaütlev kääne. Tund 2v. Seestütlev kääne: eessõnad ja lõpud. Lk.54
3. Tund 3a. Välimus. Sõnavara.

X nädal 14. - 18. jaanuar
1.-3. Tund 3a. Välimus. Lk.55-59. Välimuse kirjeldus. Riideesemed, värvused.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitu piires aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest dialoogidest;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lauseid I poolaastal läbitud teemadel: välimus, iseloom, perekond, linn, tee juhatamine;
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele, oskab ise lihtsamaid küsimusi moodustada;
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi või adapteeritud teksti ja saab loetust aru;
7) omandab I poolaastal õpitud keeleteadmised: järgarvsõnad ja nende kasutamine, omadussõna, kus?,omastavad asesõnad;
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

I poolaasta kokkuvõttev hinne kujuneb lähtuvalt õpitulemustest:
sõnade tööd, mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara
jooksev hindamine(tunnitöö, koduse ettevalmistusega vastamised, töövihiku harjutused valikuliselt)
suulised vastamised (õpiku harjutused valikuliselt)
testid (3)
Hinde skaala:
„5“ 90-100%
„4“ 75-89 %
„3“ 50-74 %
„2“ 25- 49%
„1“ 0 – 24%

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö, mida on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» järele vastata 10 päeva jooksul alates töö kätte saamisest. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö ajal vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Konsultatsioon kolmapäeviti kell 15.00 - 15.45 ruumis 005 või kokkuleppel õpetajaga.
Õppematerjal:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 9.klassile.
Õppetaja lisamaterjalid.