Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 8a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 16. oktoober 2018. a. kell 00.40
Muudetud: 16. oktoober 2018. a. kell 00.40

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetuses taotleme, et õpilane
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.

Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 3.-7. sept
1. Ainekaardi tutvustamine. Kordamine: nimisõna, omadussõna sugu, arv
2. Kuidas ma välja näen? omadussõnad lk.5
3. Kellel?(minul, sinul...) Sõnavara lk.6,7.

II nädal 10.-14. sept
1. Küsimused-vastused, sõnavara kordamine, dialoogid 1-1
2. Kuidas ta välja näeb, "välja nägema" pööramine, tekst"Selline ma olen"(töö tekstiga)
3. Tekst + harjutused 1-7,1-8,1-9

III nädal 17.-21. sept
1. Sõnavara harjutused 11-6...11-8, tegusõna "armastama" pööramine
2. Tegusõna minevik "olema", akusatiivi kordamine
3. Minevik, lausete koostamine, harj. 11-9...11-12

IV nädal 24. - 28. sept
1. Millal? (nädalapäevad, aastaajad), tegusõna minevik, harj.lk.133-135
2. Kus? Lausete koostamine. Harj.11-13...11-18. Kordamine
3. TEST - 27.09

V nädal 1.-5. okt
1. Tegusõnad "magama, ootama, lamama, rippuma, seisma" pööramine.
2. Puuviljad ja marjad. Harj.12-16...12-20.
3. Toa kirjeldus. Harj.12-21...12-24, sõnavara kordamine 12-8...12-11

VI nädal 8.-12. okt
1. Tund 13A. Kas tahad või ei taha? Harj.13-1...13-3, TV.13A
2. Tõlkeharjutus lk.136, harj.13-Köögiviljad- sõnavara.
3. Sõnavara harjutused 13-5...13-12

VII nädal 15.-19 okt
1. Köögiviljad, sööma mida? Kelle oma?
2. Dialoogide lugemine lk.140. Omastavad asesõnad: tema oma, nende oma.
3. Harjutused lk.141-142, Dialoogi koostamine

KOOLIVAHEAEG

I nädal 29. okt - 2. nov 2018
1. Tund 14A. Lk.144-145 Arvud 100-1000.
2. Kas jaa või ei. harj.lk.144-145. Kordamine
3. Arvud 100-1000. Lk.146-147, arvude 0-100 kordamine.

II nädal 5.-9. nov
1. Järgarvsõnad. lk.148-149
2. Järgarvude ühildamine nimisõnaga. Harj.lk.150-151
3. Kordamine KT-ks

III nädal 12.-16. nov
1. TEST - 13. 10
2. 15A Kui vana sa oled? lk.152-153
3. Tund 15A, dialoogid h.15-4 lk.153, lünkdialoogid

IV nädal 19.-23. nov
1. Dialoogide lugemine hindele + küsimustele vastamine. Vanus.
2. Värvused - sõnavara. Lk.156-159
3. Omadussõna ja nimisõna ühildumine - värvused, harj.16-5...16-17

V nädal 26.-30. nov
1. Kust? (eessõnad, käände lõpud)Lk.161-164.
2. Kust? harj.15-20...15-29
3. Kordamine, tõlkeharjutused

VI nädal 3.-7. dets
1. 16A Väga hea või jama. Sõnavara. Harj.16-1...16-3
2. Dialoogid, Riietus. lk.166-168
3. Riided ja värvused harj.16-5...16-11

VII nädal 10.-14. dets
1. Kus? Kuhu? Kust? (eessõnad ja käändelõpud)
2. Lausete koostamine, harj.16-13...16-21, kordamine testiks
3. TEST - 13.12

VIII nädal 17.-21. dets
1. Jõuluteema
2. Jõuluteema
3. Jõuluteema

KOOLIVAHEAEG

IX nädal 7.-11. jaan
1. 17A Kaupluses. Rahaühikud. Dialoogid.
2. Kordamine harj.17-1...17-4
3. Dialoogide koostamine

X nädal 14. - 18. jaanuar
1. Kodu- ja metsloomad - sõnavara.
2. Kordamine lk.176-178
3. Veerandi lõpetamine, sõnavara mängud

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitu piires aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest dialoogidest;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lauseid I poolaastal läbitud teemadel: välimus, iseloom, perekond, linn, tee juhatamine;
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele, oskab ise lihtsamaid küsimusi moodustada;
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi või adapteeritud teksti ja saab loetust aru;
7) omandab I poolaastal õpitud keeleteadmised: järgarvsõnad ja nende kasutamine, omadussõna, kus?,omastavad asesõnad;
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

I poolaasta kokkuvõttev hinne kujuneb lähtuvalt õpitulemustest:
sõnade tööd, mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara
jooksev hindamine(tunnitöö, koduse ettevalmistusega vastamised, töövihiku harjutused valikuliselt)
suulised vastamised (õpiku harjutused valikuliselt)
testid (3)
Hinde skaala:
„5“ 90-100%
„4“ 75-89 %
„3“ 50-74 %
„2“ 25- 49%
„1“ 0 – 24%

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö, mida on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» järele vastata 10 päeva jooksul alates töö kätte saamisest. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö ajal vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Konsultatsioon kolmapäeviti kell 15.00 - 15.45 ruumis 005 või kokkuleppel õpetajaga.
Õppematerjal:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 7.klassile.
Õppetaja lisamaterjalid.