Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

A-võõrkeel: 12c_keelegrupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Riina Haljas

inglise keele õpetaja

Kontakt: rinkin@oesel.edu.ee

Loodud: 18. september 2018. a. kell 11.39
Muudetud: 18. september 2018. a. kell 11.42

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt ning eesmärk on jõuda B2 keeleoskustasemele.
B2 keeleoskustasemega gümnaasiumi lõpetaja eesmärgiks on omanda järgnevad oskused ja teadmised :
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse sisu
2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi
4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku teabe otsimiseks ka teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib sobivad õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Kursus kestab 03.09.2018- 30.11.18 3 tundi nädalas.
Kursusel kasutatakse Cambridge English Complete Advanced õppematerjale ja töövihikut Lisaks õpetaja antud lisamaterjale.

I nädal
1.
2.
3.

II nädal
4.
5.
6.

III nädal
7.
8.
9.

IV nädal
10.
11.
12.

V nädal
13.
14.
15.

VI nädal
16.
17.
18.

VII nädal
19.
20.
21.

vaheaeg

VIII nädal
22.
23.
24.

IX nädal
25.
26.
27.

X nädal
28.
29.
30.

XI nädal
31.
32.
33.

XII nädal
34.
35.
36.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

x

Hindamine üles

Kursuse hinde jaoks vajalik teha/esitada:
2 testi (õppetükkide sõnavara ja keelestruktuurid)
2 kirjutamisülesannet: report või essee, ametlik kiri
1 suuline eksamiülesanne
NB! tähtaegadest kinnipidamine 10%

Testide hindamine: "5"= 90- 100%, "4"= 75- 89%, "3"= 50- 74%, "2"= vähem kui 50%

Hinne "0" tähistab tegemata või esitamata tööd.
Hindelise ülesande /testi hinne võib olla madalam, kui töö esitatakse/tehakse kokkulepitud tähtajast hiljem ilma õpetajaga eelnevalt kokku leppimata.
Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige.

Mitterahuldavalt sooritatud testide parandamine on võimalik 10 päeva jooksul jooksul pärast testi kättesaamist.
Konsultatsioonid tunniplaanis , järelevastamine kokkuleppel õpetajaga.
Perioodi viimaseks päevaks peavad võlad olema likvideeritud. Ühe arvestusliku hinde mitterahuldavaks jätmine või tegemata jätmine alandab teistest arvestuslikest hinnetest moodustuvat kursuse koondhinnet ühe palli võtta. Kahe või enama mitterahuldava arvestusliku hinde korral on kursuse hinne mitterahuldav.

Gümnaasiumi lõputunnistuse hinne on astmehinne s.t kujuneb 10., 11. ja 12. klassi hinnetest.