Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12885 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 7_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ave Jõgi

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: ave.jogi@oesel.edu.ee

Loodud: 6. september 2018. a. kell 15.51
Muudetud: 16. oktoober 2018. a. kell 10.32

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane

* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuuris

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 3.-7.september
1) Sissejuhatus poolaastasse, ainekaardi tutvustus. Topic: Summer Holidays. Unit 1: Bp7-9, lauamäng harjutamaks lihtminevikus küsimustele vastamist. Kas- küsimustele lühivastustega vastamine.
2) e-kirja kirjutamine Bp10+ WB Ex8p9. Beach huts Bp11-13 Ex7-10.
3)Aegade kordamine WBp3-5. Lihtmineviku ja kestva mineviku võrdlus.

II nädal 10. - 14. september
1) Käsud ja keelud WBp7-8.Tõlkelaused WBp6, 10.
2) Suvevaheajast rääkimine ja kirjutamine. Bp13 Ex11. WB Ex10p10.
3) Unit 2: Books. Raamatutest rääkimine Bp14-15. WB p11-12.Küsisõnadel what/ which vahet tegemine.

III nädal 17. - 21. sept
1) The Beginning of Adventures, part I, Bp16-17. WBp13 asesõnad inglise keeles.
2) The Beginning of Adventures, part II, Bp18-19. WB Ex7p14 tõlkelaused. Kuulamisülesanne WB Ex8p15.
3) ülekooliline tervisespordipäev

IV nädal 24. - 28. sept
1) Oma pere lugemusest kirjutamine WB Ex9p15.
2) TEST( Unit 1/2)-27.09( kuulamine, ajad the present simple/ the past simple/ the past continuous; tõlkelaused õpitud sõnavarale, suvisest koolivaheajast kirjutamine-6 lauset; küsisõnad, asesõnad)
3) Unit 3: Manners; arutelu viisakusest+ viisakusväljendid Bp21-22. Harjutusi sõnavarale WB p16-18 Ex 1-5.

V nädal 1. - 5. okt
1) Töö tekstiga " Advice from a Catepillar"Bp23-24
2) Question tags WBp19. Bp25 Ex8,9 posteri tegemine viisakusreeglite kohta.
3) Töö tekstiga " The butterfly life cycle" Bp26-27 , sõnavara kinnistavad harjutused WBp20-21 Ex7,8.

VI nädal 8. - 12. okt
1) Kordamine tööks. Fantasy Butterfly WB p21-22. Kuulamisülesanne WB Ex10p22.
2 ) Unit 4: The Vikings Bp28-29 Ex1-4 Passive; WBp24-26 Ex1-4( alustamine teemaga)
3) 12.okt-TEST( Unit 3)- omadussõnade moodustamine, tag questions( küsijätkud), tõlkelaused õpitud sõnavarale ja väljenditele, lugemisül., headest lauakommetest kirjutamine-6 lauset(+ kellel jääb peale tööd aega WB Ex11,12p23).

VII nädal 15. - 19. okt
1)The Viking Age, part I Bp30-32 Ex5-8. WBp27 eesliited, mis annavad vastupidise tähenduse
2) The Viking Age, part II Bp32-33, sõnavara kinnistavad harjutused WBp28-29.
3) Projektipäev 20.okt.

KOOLIVAHEAEG

VIII nädal 29.10-02.11
1) Unit 5:make/do väljendid ( Bp34-35)+ WBp41 Ex2; Ex4,5,6p36-37 internetist info otsimine.
2) U.5: grammatika kinnistamine WB from p34 Ex3-7.HW: õppida make/do väljendid õpik p34
3) Unit 5 tööleht kinnistamiseks.

IX nädal 5.-09.11
1) Unit 6 Work, Bp38-41
2) B Ex6,8 p42+ töövihikust WB Ex8,9p38-39. WB p44.
3)The questions in passive WBp42-43, suffexis WBp45.

X nädal 12.-16.11
1) Talking about household chores: Bp43; WB Ex11p47. Sõnavara kinnistavad harjutused WBp46-47.
2) 15.nov.- TEST( Unit 6) - kuulamisül., MAKE/DO kasutamine väljendites, küsilaused passiivis, küsijätkud( Question tags), tõlkelaused õpitud sõnavarale ja väljenditele, tööst perekonnas kirjutamine-6 lauset.
3) Unit 6 kokkuvõtete tegemine; U.7: the Weather Bp44-47

XI nädal 19.-23.11
1) Töö tekstiga Bp48+sing along. Ilmaga seotud sõnavara WBp48-49.
2) Suffixes to make adjectives WBp50
3)Oma ruumist kirjutamine, vajalik sõnavara WBp51-52

XII nädal 26.-30.11
1)Kaudkõne WBp53-54; tõlkeharjutus WBp55
2) Unit 8: Christmas Traditions Bp49-51
3) 30.11- TEST( Unit 7)- kaudkõne, tõlkelaused õpitud sõnavarale ja väljenditele, oma toast kirjutamine-6 lauset.

XIII nädal 3.-7.12
1) Christmas in Estonia Bp53+ teksti jutustamine; väljend used to WBp56
2) Passive WBp57-58 Ex2-4
3) Harjutusi sõnavarale WBp59-60 Ex5-8

XIV nädal 10.-14.12
1) Writing thank you letters WBp61-62; kordamine tööks
2)13.12- TEST( Unit 8)- kuulamisül., väljendi USED TO kasutamine, passiivilausete moodustamine, kirjutamine jõuludest Britannias- 6 lauset, tõlkelaused õpitud sõnavarale ja väljenditele.
3) Kontrolltöö analüüs.

XV nädal 17.-21.12
1) Christmas carols- jõululaulude laulmine+jõuluviktoriinid
2) Christmas project
3) projektipäev 22.dets.


KOOLIVAHEAEG

XVI nädal: 7.-11. jaan.
1) U.9 Entertainment Bp54-55
2) G.B. Shaw tekstide lugemine+ väljendid Bp56-59 ; WBp63-65 Ex1-2 harjutusi sõnade moodustamisele
3) Passive WBp66-67, tõlkelaused WBp68


XVII nädal: 14.-18. jaan.
1) Erinevate numbrite lugemine, klassikaaslase intervjueerimine muusika ja filmide teemal Bp60; WBp69 Ex6,7 filmiarvustuse kirjutamine
2) U.9 tööleht kinnistamiseks
3) I poolaastast kokkuvõtete tegemine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I poolaasta lõpuks õpilane
* on omandanud uue sõnavara ja väljendid( ka viisakusväljendid) 1.-9. õppetüki piires
* Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.
* Paarilisega dialoogi harjutades õpib suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* oskab rääkida ja kirjutada oma möödunud suvest, lugemisharjumusest oma peres( 10 lauset)
* oskab vastata lihtminevikus esitatud küsimustele
* oskab vesteldes kasutada kaaskõnelejaga nõustumist/ mitte nõustumist väljendavaid väljendeid
* teab millal kasutada sõna tegema tähenduses make/do
* oskab korrektselt kirjutada ekirja
* oskab moodustada käskivaid ja keelavaid lauseid
* teeb vahet lihtminevikul ja kestval minevikul, oskab nendes aegades lauseid moodustada
* teeb vahet küsisõnadel what/ which, oskab nendega küsimusi moodustada
* oskab kasutada omastavaid asesõnu lausetes
* teab reeglit, kuidas moodustada om. sõnadest määrsõnu
* oskab moodustada lihtsamaid lauseid lihtolevikus ja lihtminevikus passiivis
* oskab sõnadele lisada ees- ja järelliiteid un/re/less/ful; teab nende liidete tähendust
* oskab moodustada küsijätke
* on teinud posteri viisakusreeglite kohta
* oskab moodustada küsilauseid passiivis
* oskab kirjutada 8 lauset oma pere kodutööde kohta
* teab, millistes väljendites kasutada do/make
* oskab moodustada küsijätke
* oskab moodustada järelliiteid lisades omadussõnu
*oskab panna otsekõne lauseid kaudkõnesse
* oskab kirjutada 8 lauset oma toa kohta
* oskab abistavate lausete toel jutustada loetud tekste( leiab olulise)
* oskab jutustada 8 lauset jõulukommetest Eestis
* oskab koostada tänukirja, teab vajalikke väljendeid
* oskab osta kino, teatri jms piletit( teab vajalikke väljendeid)
* oskab moodustada järelliiteid -ant, -al,-ish, -able-, ous kasutades omadussõnu

Hindamine üles

Poolaasta vältel toimub
1) jooksev hindamine ettevalmistuseta( tunni töö )
2) jooksev hindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara+väljendite tundmise kontrollimine
3) 5 testi( kontrolltööd), mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
Kõik hinnatud tööd tuleb järele vastata, kui õpilane on saanud puuduliku hinde või on puudunud hindelise töö tegemise päeval.
Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, E. Soolepp "I Love English" Book 5 + WB 5 + CD, kirjastus Studium, Tartu 2016