Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12323 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

A-võõrkeel: 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Riina Haljas

inglise keele õpetaja

Kontakt: rinkin@oesel.edu.ee

Loodud: 6. september 2018. a. kell 14.22
Muudetud: 1. detsember 2018. a. kell 11.57

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

NB! Iga moodul täpsustub vahetult mooduli alguses!

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
· õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
· omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
· omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
· õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
· õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
· julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
· omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
· oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
· huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Tundideks vajalik: õpik, töövihik, harjutuste vihik, kirjutusvahend, värvilised pliiatsid või vildikad+ õpetaja kätte üks tavaline vihik tunnikontrollide ja lühietteütluste jaoks ja õhuke kiirköitja töölehtede ja lisamaterjalist korrektse õpimapi koostamiseks.

Poolaasta kestab 3.september 2018 - 18.01 2018

Inglise keeles jagan nädalad 4 mooduliks, iga moodul keskmiselt 3-4 nädalat (kaks teemat ehk unitit õpikus). NB! IGA MOODULI SISU TÄPSUSTUB VAHETULT MOODULI ALGUSES!
Mooduli hinne koosneb:
50%- tundides suuliste ja kirjalike ülesannete vastamised, lühietteütluste koondhinne (kodus õpitud sõnavara!), töövihiku hinne, vihiku hinne, töölehtede täitmise hinne
50%- kokkuvõtvad testilehed ja mooduli kokkuvõttev kontrolltöö (ebaõnnestumise korral vaja osaleda konsultatsioonis ja teha järeltöö)

Iga moodul lõpeb õpiku ja töövihiku materjalil põhineva kokkuvõtva kontrolltööga, milles kontrollitakse sõnavara omandamist koos korrektse õigekirjaga, sõnavara kasutamist lausetes, läbitud keelestruktuuride kasutamise oskust, lugemis- ja kuulamisülesannete tegemise oskust, iseseisvat tekstiloomise oskust.

MOODUL 1 ( 03.09.2018 - 25.09.18)
I nädal 03.09.18- 07.09.18
1. Sissejuhatus. What did you do in the summer? (TB 7-8, WB 5.5 classquiz; WB p4)
2. U1 Alan's summer (TB 10-11)
3. U1 Alan's summer (TB 10-12) Irregular verbs (WB5.4). Listening (WB 3.1)

II nädal 10.0918 - 14.09.18
4. U1 revision, U1 vocabulary revision. Prepositions (WB 7.8; 6.6)
5. U2 Mind your words ( TB 13-14; WB 11.5) Omadussõnade võrdlemine (WB 9.1; 10.2)
6. U2 Polite language (wb 12.6; 13.8; 14)

III nädal 17.9.18- 21.09.18
7. U2 Wise servant (TB 15-16) Omadussõnade võrdlusastmed lisa
8. U2 Wise servant (TB 15-16) Omadussõnade võrdlusastmed lisa, ebareeglipäraste tegusõnade lisa
9. U2 Tongue twisters (TB 17) The best antelope (Wb 12.7) . so, but, because, while kasutamine lauses (WB 11.4)

IV nädal 24.09.18-28.09.18
10. iseseisvad harjutustestid U1 ja U2 teemade kordamiseks
11. TEST U1, U2 - 25.09.18
12.testi tagasiside; moodul 2 alustamine (lühendid , dialoogide lugemine ja harjutamine)

MOODUL 2
V nädal 01.-05.10.18
13. U3 How to make a kite (Read instructions, vocabulary exercises TB p 20-22)
14. U3 Kite competition (Listening WB 20.9); Eessõnadega väljendid (WB 15.1, 15.2)
15. U3 speaking (TB 22); Määrsõna moodustamine (-ly lõpp) ja kasutamine lauses (WB 16.3, 16.4, 29.3)

VI nädal 08.10-12.10.18
16. U3 Tegusõnade erinevad vormid ja nende kasutamine lauses (WB 18-19, 23.3) Myself in the future U4 (TB p 23)
17. U4 History assignment (TB p22-26 - reading and vocabulary skills);
18. U4 Helen's great-grandmother (WB p25 listening skills) Vocabulary revisison (WB 25.8)

VII nädal 15.10-19.10.18
19. U4 Future - will/won't kasutamine lubaduste andmisel (WB 23-24); Asesõnade kordamine (WB p22)
20. U3 ja U4 kordamine (WB 24.6; 29.3, 29.4, 31.7)
21. projektipäev

VAHEAEG

VIII nädal 29.10-02.11.18
22. harjutustestid U3 ja U4 kordamiseks
23. Halloween - õpik U5 ülesanded + töövihikus teemakohased ülesanded
24. TEST U3, U4 02.11.18

IX nädal 05.11- 09.11.18
25. U 5 ülesanded - U 1-4 tagasivaade
26. Moodul 2 testi tagasiside/edasiside, uue mooduli tutvustus. U5 harjutustest

MOODUL 3 (09.11.18 - 30.11.18)
27. U6 Mine, yours, his,.... ( TB p 33- 34 ül 1-3; WB p 33-34)

X nädal 12.11- 16.11.18
28. U6 Shopping for dresses (TB p 34 ex4- p 37 ex 8; WB p 35 ex 5)
29. U6 Shopping for dresses (TB p 37, 39; WB p 35); The Past Continuous (TB p 38, WB p 36 ex 6)
30. Harjutustest U6 kordamiseks

XI nädal 19.11- 23.11.18
31. U7 When and where? ( TB p 40- 42 ex 1-4; WB p 40) The Past Continuous extra
32. U7 The mystery of Mary Celeste (TB p 42-44) The Past Continuous extra
33. U7 The mystery of Mary Celeste (WB p 38-39, 41.6) The Past Continuous extra

XII nädal 26.11- 30.11.18
34. U7 The Republic of Irland (WB p 42); Numbriga omadussõna (WB p 41)
35. Harjutustest U7 kordamiseks
36. TEST U6, U7 - 30.november 2018

XIII nädal 03.12.- 07.12.18
MOODUL 4 (03.12.18- 11.01.19)
37. testi tagasisideja vigade parandused; konsulatasioonivajadus. Uue mooduli sissejuhatus Family vocabulary (U9 TB p 51-52; Wb p 56)
38. Canterville Ghost (TB p 53-54) , watch a movie
39. Canterville Ghost (Tb p 53-55; Wb p 54.6, 52)

XIV nädal 10.12- 14.12.18
40. Countable, Uncountable. A/an/the/some (WB p 53-54; p60.3)
41. Can, must, may (WB p 55, 61.5) Vocabulary revision wb p 51
42. Christmas. Past Simple/Past Continuous (TB p 45-46)

XV nädal 17.-21.12.18
43. Christmas Tree TB p 47ex 4,5+ Wb U8 ex1; Past Continuous or Simple (WB p 45)
44. Christmas: The elves and the shoemaker story - TB p 48-49
45. tegevuspäev

VAHEAEG

XVI nädal 07.01.- 11.01.19
46. Ever, never, yet (Wb p 46; 61.4); Christmas vocabulary revision ( WB p 47-49)
47. harjutustestid U8 ja U9
48. TEST U8,9 11.01.19

XVII nädal 14.01- 18.01.2019
49. test feedback, vigade parandus, konsultatsioonivajadus Scotland U10. Poolaasta hinne!
50. U10 Show what you know - U1- U9 kordamisülesanded õpikus
51. U10 show what you know - U1- U9 kordamisülesanded töövihikus

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

MOODUL 1 lõpuks õpilased:
*on õppinud ja oskavad kasutada nii suuliselt kui kirjalikult seotud sõnavara õpikus U 1 JA 2 (suvetegevused ja viisakas suhtlemine) esitatu ulatuses
* etteütluste kaudu korrigeerinud oma õigekirjaoskust ja vilumust uue sõnavara kirjutamisel ja kuulamisel
* on korranud ja tunneb tegusõna lihtmineviku vorme
* oskavad kasutada lihtminevikku lausetes '
* on korranud ja tunneb tegusõna ebareeglipäraseid vorme
* oskab kas küsimusele vastata korrektse lühivastusega
*on korranud eessõnadega väljendeid (in, on, at)
* oskab kasutada sidesõnu so, but, because, while
*on korranud, oskab moodustada ja lauses kasutada omadussõnade võrdlusastmeid (small-smaller-the smallest; interesting, more interesting , the most interesting)
* tunnis suulisi harjutusi tehes korrigeerinud hääldust, intonatsiooni ja soravust
*paaris ja rühmatöödes suulisi harjutusi tehes omandanud julgust ja vilumust kasutada omandatud väljendeid suhtluskeeles

MOODUL 2 lõpuks õpilased:
*on õppinud ja oskavad kasutada nii suuliselt kui kirjalikult seotud sõnavara õpikus U 3 JA 4 (meisterdamise ja eluloo kirjeldamine) esitatu ulatuses
* etteütluste kaudu korrigeerinud oma õigekirjaoskust ja vilumust uue sõnavara kirjutamisel ja kuulamisel
* on korranud ja tunneb tegusõnade erinevaid vorme ja oskab neid kasutada lausetes (n sew, sews, sewed, sewn, sewing)
* oskavad kasutada lihttulevikku lubaduste andmisel (will, won't)
* on korranud ja tunneb eessõnadega väljendeid
* oskab moodustada määrsõna (-ly) ja oskab kasutada määrsõna ja omadussõna lauses
*on korranud asesõnade kasutamist (my, myself...)
* tunnis suulisi harjutusi tehes korrigeerinud hääldust, intonatsiooni ja soravust
*paaris ja rühmatöödes suulisi harjutusi tehes omandanud julgust ja vilumust kasutada omandatud väljendeid suhtluskeeles

MOODUL 3 lõpuks õpilased:
*on õppinud ja oskavad kasutada nii suuliselt kui kirjalikult U 6 JA 7 (rõivaste ostlemise ja lugude jutustamisega )seotud sõnavara õpikus esitatu ulatuses
* etteütluste kaudu korrigeerinud oma õigekirjaoskust ja vilumust uue sõnavara kirjutamisel ja kuulamisel
*on korranud ja õppinud kohanimede ja aja väljendamisega seotud sõnu
* saanud teadmisi Iirimaa kohta
* korranud ja õppinud asesõnade Pronouns kasutamist (N I my me mine)
* alustanud kestva mineviku The Past Continuous moodustamise ja kasutamise õppimist (oskab näite eeskujul koostada lauseid kestavas minevikus) was going, were going
* on korranud ja tunneb eessõnadega väljendeid
* on õppinud ja oskab lauses kasutada numbriga seotud omadussõna ( two-year-old; five-kilometre-long)
* tunnis suulisi harjutusi tehes korrigeerinud hääldust, intonatsiooni ja soravust
*paaris ja rühmatöödes suulisi harjutusi tehes omandanud julgust ja vilumust kasutada omandatud väljendeid suhtluskeeles

MOODUL 4 lõpuks
*on õppinud ja oskavad kasutada nii suuliselt kui kirjalikult U8 ja9 (perekonna ja jõuludega) seotud sõnavara õpikus esitatu ulatuses
* etteütluste kaudu korrigeerinud oma õigekirjaoskust ja vilumust uue sõnavara kirjutamisel ja kuulamisel
* on korranud ja õppinud nimisõnade jaotus loendatavateks ja mitteloendavateks -Countable, Uncountable
* on korranud ja oskab lauses kasutada artikleid a, an, the
* On korranud ja oskab lauses kasutada modaalverbe can, may ja must
* oskab vahet teha Past Simple ja Past Continuous tegusõna vormidel ja tähendusel, oskab neid lauses kasutada
* on korranud ja õppinud kasutama lauses sagedusmäärsõnu ever, never, yet
* saanud teadmisi Šotimaa kohta
* tunnis suulisi harjutusi tehes korrigeerinud hääldust, intonatsiooni ja soravust
*paaris ja rühmatöödes suulisi harjutusi tehes omandanud julgust ja vilumust kasutada omandatud väljendeid suhtluskeeles

Hindamine üles

Poolaasta hinne kujuneb mooduli hinnetest. Kui üks mooduli hinne jääb mitterahuldav, langetab see poolaasta koondhinnet ühe palli võtta. Kui kaks moodulihinnet on mitterahuldavad, on poolaasta hinne mitterahuldav. Kui moodulite hinded jagunevad võrdselt, siis otsustavaks on progress ehk viimased moodulid ja testide hinded.

Mooduli hinne koosneb:
50%- tundides ja kodus ettevalmistud suuliste ja kirjalike ülesannete vastamised, lühietteütluste koondhinne (kodus õpitud sõnavara!), töövihiku hinne, vihiku hinne, töölehtede täitmise hinne
50%- kokkuvõttev tööleht ja mooduli lõputest (ebaõnnestumise korral vaja osaleda konsultatsioonis ja teha järeltöö) Iga moodul lõpeb õpiku ja töövihiku materjalil põhineva kokkuvõtva kontrolltööga, milles kontrollitakse sõnavara omandamist koos korrektse õigekirjaga, sõnavara kasutamist lausetes, läbitud keelestruktuuride kasutamise oskust, lugemis- ja kuulamisülesannete tegemise oskust, iseseisvat tekstiloomise oskust. Kokkuvõtva kontrolltöö hinne on arvestuslik hinne, mis annab 50% mooduli koondhindest.

Hindamisskaala kirjalikele töödele NB! Õpetaja peab käekirjast aru saama!:
„5“ 90-100%
„4“ 75-89 %
„3“ 50-74 %
„2“ 25- 49%
„1“ 0 – 24%

Suulise vastuse hindamine:
Hinne „5“ ehk "väga hea" - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne , õpetaja abi ei vaja
Hinne „4“ ehk "hea" - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne, vaja on mõningaid õpetaja suunavaid küsimusi
Hinne „3“ ehk "rahuldav"- jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas, vajab palju õpetajapoolset suunamist
Hinne „2“ ehk "puudulik"- oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates.
Hinne „1“ ehk "nõrk" - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele.

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud arvestuslik töö, mida on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» järele vastata 10 päeva jooksul alates töö toimumise päevast. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Hindelise arvestustöö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või hindega "1" kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.