Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 7_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kersti Kirs

klassiõpetaja

Kontakt: kersti@oesel.edu.ee

Loodud: 5. september 2018. a. kell 11.18
Muudetud: 5. september 2018. a. kell 11.18

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

3.-7.sep
1) Sissejuhatus poolaastasse, ainekaardi tutvustus. Summer Holidays. Unit 1: TB p 7-9, lauamäng, lihtmineviku küsimused
2) E-kirja kirjutamine TBp10+ WB ex 8 p9. Beach huts TB p 11-13 Ex 7-10.
3) Aegade kordamine WBp3-5. Lihtmineviku ja kestva mineviku võrdlus.

10. - 14. sep
1) Käsud ja keelud WBp7-8. Tõlkelaused WBp6, 10.
2) Suvevaheajast rääkimine ja kirjutamine. TBp13 Ex11. WB Ex10p10.
3) Unit 2: Books. Raamatutest rääkimine TBp14-15. WB p11-12. Küsisõnadel what/ which vahet tegemine.

17. - 21. sep
1) The Beginning of Adventures, part I, TB p 16-17. WBp13 asesõnad inglise keeles.
2) The Beginning of Adventures, part II, TB p 18-19. WB Ex7p14 tõlkelaused. Kuulamisülesanne WB Ex8p15.
3) Tervisespordipäev

24. - 28. sept
1) Oma pere lugemusest kirjutamine WB Ex 9 p 15.
2) Unit 3: Manners; arutelu viisakusest+ viisakusväljendid Bp21-22.
3) Harjutusi sõnavarale WB p16-18 Ex 1-5.

1. - 5. okt
1) Töö tekstiga " Advice from a Catepillar"TBp23-24
2) Question tags WBp19. TBp25 Ex8,9 posteri tegemine viisakusreeglite kohta.
3) Töö tekstiga " The butterfly life cycle" TBp26-27 , sõnavara kinnistavad harjutused WBp20-21 Ex7,8.

8. - 12. okt
1) Fantasy Butterfly WB p21-22. Kuulamisülesanne WB Ex10p22.
2) Unit 4: The Vikings TBp28-29 Ex1-4
3 ) Passive; WBp24-26 Ex1-4 (alustamine teemaga)

15. - 19. okt
1) The Viking Age, part I TBp30-32 Ex5-8. WBp27 eesliited, mis annavad vastupidise tähenduse
2) The Viking Age, part II TBp32-33, sõnavara kinnistavad harjutused WBp28-29.
3) Projektipäev
VAHEAEG

29.okt- 2.nov
1) Unit 5: make/do väljendid ( TBp34-35)+ WBp41 Ex2; Ex4,5,6p36-37 internetist info otsimine.
2) U.5: grammatika kinnistamine WB from p34 Ex3-7.
3) Unit 5 tööleht kinnistamiseks.


12.-16.nov
1) Unit 6 Work, TBp38-41
2) TB Ex6,8 p42+ töövihikust WB Ex8,9p38-39. WB p44.
3) The questions in passive WBp42-43, suffixes WBp45.

19.-23.nov
1) Talking about household chores: TBp43; WB Ex11p47. Sõnavara kinnistavad harjutused WBp46-47.
2) Unit 6 kokkuvõtete tegemine
3) U.7: the Weather TB p 44-47

26.-30.nov
1) Töö tekstiga TBp48+sing along. Ilmaga seotud sõnavara WBp48-49.
2) Suffixes to make adjectives WBp50
3) Oma ruumist kirjutamine, vajalik sõnavara WBp51-52

3.-7.dets
1) Kaudkõne WBp53-54; tõlkeharjutus WBp55
2) Kaudkõne harjutused
3) Unit 8: Christmas Traditions TBp49-51

10.-14.dets
1) Christmas in Estonia Bp53+ teksti jutustamine; väljend used to WBp56
2) Passive WBp57-58 Ex2-4
3) Harjutusi sõnavarale WBp59-60 Ex5-8

17.-21.dets
1) Writing thank you letters WB p 61-62
2) Christmas tradition
3) Christmas topic

Vaheaeg

7.-11.jaan
1) U.9 Entertainment TBp54-55
2) G.B. Shaw tekstide lugemine+ väljendid Bp56-59 ; WBp63-65 Ex1-2 harjutusi sõnade moodustamisele
3) Passive WBp66-67, tõlkelaused WBp68

14.-18.jaan
1) Erinevate numbrite lugemine, klassikaaslase intervjueerimine muusika ja filmide teemal TBp60; WBp69 Ex6,7 filmiarvustuse kirjutamine
2) U.9 tööleht kinnistamiseks
3) Unit 10 Show what you know

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I poolaasta lõpuks õpilane
* on omandanud uue sõnavara ja väljendid( ka viisakusväljendid) 1.-9. õppetüki piires
* Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.
* Paarilisega dialoogi harjutades õpib suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* oskab rääkida ja kirjutada oma möödunud suvest, lugemisharjumusest oma peres( 10 lauset)
* oskab vastata lihtminevikus esitatud küsimustele
* oskab vesteldes kasutada kaaskõnelejaga nõustumist/ mitte nõustumist väljendavaid väljendeid
* teab millal kasutada sõna tegema tähenduses make/do
* oskab korrektselt kirjutada ekirja
* oskab moodustada käskivaid ja keelavaid lauseid
* teeb vahet lihtminevikul ja kestval minevikul, oskab nendes aegades lauseid moodustada
* teeb vahet küsisõnadel what/ which, oskab nendega küsimusi moodustada
* oskab kasutada omastavaid asesõnu lausetes
* teab reeglit, kuidas moodustada om. sõnadest määrsõnu
* oskab moodustada lihtsamaid lauseid lihtolevikus ja lihtminevikus passiivis
* oskab sõnadele lisada ees- ja järelliiteid un/re/less/ful; teab nende liidete tähendust
* oskab moodustada küsijätke
* on teinud posteri viisakusreeglite kohta
* oskab moodustada küsilauseid passiivis
* oskab kirjutada 8 lauset oma pere kodutööde kohta
* teab, millistes väljendites kasutada do/make
* oskab moodustada küsijätke
* oskab moodustada järelliiteid lisades omadussõnu
*oskab panna otsekõne lauseid kaudkõnesse
* oskab kirjutada 8 lauset oma toa kohta
* oskab abistavate lausete toel jutustada loetud tekste( leiab olulise)
* oskab jutustada 8 lauset jõulukommetest Eestis
* oskab koostada tänukirja, teab vajalikke väljendeid
* oskab osta kino, teatri jms piletit( teab vajalikke väljendeid)
* oskab moodustada järelliiteid -ant, -al,-ish, -able-, ous kasutades omadussõnu

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Poolaastahinne kujuneb tunnikontrollide (üldjuhul 2 TK ühe õppetüki kohta) ja igapäevase õppetöö käigus saadud hinnete põhjal.
Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada.
Konsultatsioon esmaspäeviti 15.00-15.45 ruumis 404 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Tööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on töö toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord. Üldjuhul toimub järelvastamine õpilase eelregistreerimisega kooli veebilehel
https://www.oesel.ee/kg/m/reg/jarelvastamine.php?d=2018x9

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%
Kui töö on esitamata või sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.


Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, Mare Jõul "I Love English" Book 5 + WB 6 + CD, kirjastus Studium