Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 5d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Lelet Aavik-Part

klassiõpetaja

Kontakt: lelet.aavik@oesel.edu.ee

Loodud: 3. september 2018. a. kell 13.33
Muudetud: 17. oktoober 2018. a. kell 09.20

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Kodulugu õpime, et äratada huvi oma kodukoha ja kodumaa vastu ning õppida seda austama ja väärtustama. Kodulugu tutvustab kohalikke traditsioone, kombeid, kultuuri- ja loodusväärtusi, aidates seeläbi ennast määratleda. Rõhku paneme Saaremaa ja Kuressaare tundmaõppimisele ja vaatleme selle eripärasid ja väärtusi. Koduloo kaudu muudame ajaloo õppimise õpilase jaoks isiklikuks ning suuname õpilast uurima oma perekonna ajalugu.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

5. klassi valikaine kodulugu õpetamisel lõimitakse aine tugevalt ajalooõpetusega.


1. nädal
Sissejuhatus: mis on ajalugu?
Ajurünnak. Mis on ajalugu? Võib panna kirja kõik või vestelda kõigest, mis seostub ajaloo mõistega. Toimub tahvelarvutites, mõtted kuvatakse ühisele ekraanile. https://answergarden.ch
Tahvelarvutid.
TV lk 6 "Minu lugu"

2. nädal
Minu sugupuu, TV lk 7
Uurime ajalugu! Kaasa vana foto + selle analüüs. Toimub fotode vahetus ja pildi järgi järelduste tegemine. (TV lk 8 küsimuste põhjal). Arutelu
TV lk 9-10 QR koodi lugemine- Valge Daam! Küsimustele vastamine.

3. nädal
Muuseumid Eestis.
TV lk 12. Grupitöö tahvelarvutitega.

4. nädal
Arheoloogia.
Õppekäik kohalikus metsas. Saaremaa Detektoristide Klubi külaline.
TV lk 18-19

5. nädal
Paneme aja paika. "Aeg annab arutust"
TV lk 24-25. Mõisted sajand, eKr, pKr jm.
Ajajoon.
Kodus enda ajajoone koostamine.

6. nädal
Esitlused Eesti ajaloosündmuste teemal. Jätkuvad

7. nädal
Esitlused Eesti ajaloosündmuste teemal.

8. nädal
Esitlused Eesti ajaloosündmuste teemal.
Kokkuvõte ja ajajoone koostamine.

9. nädal
Ajajoon. TV lk 28-29.
Ettekanded. Näitus.

10. nädal
Kuressaare linnuse raudrüüde näituse külastamine.

11. nädal
Kontrolltöö: mõised, ajajoon, aastaarvud.
Alustame algusest. Jääaeg, esimene asula Eestis.
Videod.

12. nädal
Kiviaja kütist rauaaja põllumeheks!
TV lk 33-35
Savinõud. Pronksist ja rauast esemed.

13. nädal
Muinas- ja keskaja piiril
TV lk 37-40
Rollimäng: keskaja inimesed.
Muinasmaakonnad.

14. nädal
Lembitu. Vabadusvõitluse lahingud. Kroonika, kroonik. Taani lipp
TV lk 42-45.

15. nädal
Saaremaa ajaloolised paigad, nende esitlus.
Interaktiivne tund fotodega.

16. nädal
Ajaloolise video filmimine. Grupitöö.
Valida sündmus Eesti ajaloost. Sissejuhatav tund.

17. nädal
Ajaloosündmuse taaslavastamine ja filmimine gruppides.

18. nädal
Jätkub ajaloofilmi loomine. Tutvume programmiga, kus video kokku panna.

19. nädal
5.d klassi filmidestival "EESTI AJA FILMA" esimene esitlus.

20. nädal
Jätkub filmifestivali "EESTI AJA FILM" esitlus.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Neljanda veerandi lõpuks õpilased:
- tunnevad olulisemaid teemakohaseid mõisteid ja daatumeid
- teavad, mis muutusi tõi talurahva jaoks kaasa pärisorjusest vabastamine
- teavad, kust leiti vahendeid talude päriseksostmiseks
- teavad olulisemaid ärkamisaja tegelasi ja annavad hinnangu nende panusele Eesti kultuurile
- teavad millal ja miks toimus Vabadussõda ja kirjeldavad selle käiku
- analüüsivad Vabadussõja tähtust
- kirjeldavad eestlaste kannatusi teises maailmasõjas ja uurivad selle kohta oma perekonna ajalugu.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kujundavat hindamist. Koduloos saavad õpilased kokkuvõtva hinnangu II ja IV veerandi lõppedes - arvestatud/mittearvestatud (A/MA). Hinnangu "arvestatud" saamiseks peavad õpilasel olema sooritatud kõik nõutavad tööd. Neljandal veerandil on kodulugu peamiselt ajalugu toetav aine ning eraldi hindelisi töid koduloos ei toimu.
Tegemata või hindega "2" või "1" hinnatud tööd on võimalik järele vastata 10 päeva jooksul pärast hinde teada saamist. Esitamata töö märgitakse nulliga, mis asendub hindega pärast töö esitamist või hindega „1” kui 10 päeva jooksul ei ole tööd esitatud. Ühte tööd on võimalik järele vastata üks kord.