Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Lelet Aavik

klassiõpetaja

Kontakt: lelet.aavik@oesel.edu.ee

Loodud: 3. september 2018. a. kell 13.32
Muudetud: 12. detsember 2018. a. kell 09.22

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide larendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. nädal
Pranglimine
http://www.miksike.ee/

2. nädal
Naturaalarvud
http://www.mathema.ee/testid/5/naturaalA.html

3.nädal
Naturaalarvude võrdlemine ja ümardamine
Ümardamine arvkiire abil: http://www.kool.ee/?10323
Kümnelisteni : http://www.kool.ee/?10336
Sajalisteni : http://www.kool.ee/?10337
Tuhandelisteni: http://www.kool.ee/?10343
Riikide pindalad: http://www.kool.ee/?10335
https://learningapps.org/1702361
http://www.kool.ee/?10351
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/
http://www.kae.edu.ee/exercise/taisarvude_ymardamine
Võrdlemine
https://learningapps.org/3217620 (tee ise selle näitel, aga suuremad arvud)

4. nädal
Arvavaldis
https://learningapps.org/1191490
http://www.kool.ee/?10373
Tähtavaldis
http://www.kool.ee/?10374
Tähe arvväärtuse leidmine
https://learningapps.org/1174457
Kirjalik liitmine ja lahutamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html


5. nädal
Arvubingo (korrutamine, jagamine):
https://www.varsitytutors.com/aplusmath/matho/multiplication
Peitepilt (jagamine, korrutamine):
https://www.varsitytutors.com/aplusmath/hidden-picture/multiplication
Tikupuslede lahendamine:
http://www.puzzles.com/PuzzlePlayground/Matches.htm
Lisaks
SUDOKU
https://www.mathplayground.com/algebra_puzzle.html
Korrutustabel
https://www.mathplayground.com/multiplication_blocks.html
Pacman
https://www.mathplayground.com/mathman.html

6. nädal
1. Alustuseks kasuta loogikat (1-10 level):
https://www.mathplayground.com/logicgames/red_block_escape/logic_red_block_escape.html
https://www.mathplayground.com/logic_blue_box.html
2. Koosta avaldis. (5-10 avaldist)
https://www.mathplayground.com/make_24.html
3. Võrrandite lahendamine
http://www.kool.ee/?10383
http://www.kool.ee/?10384
4. Lõpetuseks
https://www.mathplayground.com/mathman.html


7. nädal
1. Alustuseks: https://www.mathplayground.com/logic_blue_box.html
2. Võrrandite lahendamine
http://www.kool.ee/?10383
http://www.kool.ee/?10384
3.Joonestame ja mõõdame. Skaalad
Skaala lugemine: http://www.ictgames.com/weight.html
4. Lõpetuseks: https://www.mathplayground.com/multiplication_blocks.html

8. nädal
Alustuseks:
https://www.mathplayground.com/logicgames/red_block_escape/logic_red_block_escape.html
https://www.mathplayground.com/logic_unpuzzle.html
Tuleta meelde ümardamist: http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
Kirjalik liitmine ja lahutamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html
Lõpetuseks: https://www.mathplayground.com/logic_dotless.html
https://www.mathplayground.com/logic_jelly_collapse.html
https://www.mathplayground.com/logic_fullmoon.html

9. nädal
Kordamine
Alustuseks: https://www.mathplayground.com/logic_fullmoon.html
Naturaalarvude korrutamine. Korrutamine meeldejätmisega:
http://www.kae.edu.ee/exercise/korrutamine_6
Liitmine ja lahutamine: https://www.ixl.com/math/grade-5/add-and-subtract-whole-numbers-up-to-billions
Korrutiste ümardamine: https://www.ixl.com/math/grade-5/estimate-products
Lõpetuseks: https://www.mathplayground.com/logic_hero_in_the_ocean_2.html


10. nädal
1. Alustuseks diagrammi koostamise paaristöö: https://www.mathplayground.com/probability.html
2. Sektordiagrammi loomine tahvlil olevate andmete põhjal: https://www.mathplayground.com/piechart.html
3. Iseseisvalt, probleemi lahendamine
https://www.mathplayground.com/logic_yellow.html
https://www.mathplayground.com/logic_sugarsugar_2.html
https://www.mathplayground.com/logic_me_and_the_key.html
https://www.mathplayground.com/logic_magic_pen.html

11. nädal
Jagamine: http://www.kae.edu.ee/exercise/jagamine_4
Jagamine jäägiga: http://www.kae.edu.ee/exercise/jagamine_6
Tehted naturaalarvudega
http://www.miksike.ee/#pranglimine/training

13. nädal
Jaguvuse tunnused
Kolmega jaguvus http://www.kool.ee/?10357
9-ga jaguvus http://www.kool.ee/?10358
Jaguvuse reeglid http://www.kool.ee/?10359
http://www.kool.ee/?10360
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/
https://www.taskutark.ee/m/test/jaguvuse-tunnused-margista-ara-need-arvud-mis-jaguvad-antud-arvudega/
https://www.taskutark.ee/m/test/jaguvuse-tunnused-lohista-numbrid-oigesse-kasti/


14. nädal
Algarvud ja kordarvud. Kordarvu esitamine algteguriteks
https://learningapps.org/1591337
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/
Sõnarägastik https://learningapps.org/watch?v=pwcvxsxkt
Algarv ja kordarv karpi https://learningapps.org/watch?v=putwaowec
Test: https://www.taskutark.ee/m/test/algarvud-ja-kordarvud-leia-oiged-vastused/

15.nädal
Arvude ühistegurid ja ühiskordsed
https://www.taskutark.ee/m/test/arvuta-otstarbekalt-uhisteguri-leidmine/
Leia VÜK: http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=543#
Leia SÜT: http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=537
Mäng, leia ühistegur: http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/GreatestCommonFactor.htm
Mäng, leia SÜT: https://www.fun4thebrain.com/beyondfacts/gcfsketch.html

16. nädal
Geomeetrilised kujundid. Nurk
Ülesandeid geogebras
Nurga mõõtmine (nihuta malli nurga suuruse teada saamiseks)
http://www.mathplayground.com/measuringangles.html
UFOde tulistamine
http://www.xpmath.com/forums/arcade.php?do=play&gameid=75#.UQE2LKV3vfs
Tulnukate leidmise mäng
http://www.mathplayground.com/alienangles.html

17. nädal
Kordamist
http://www.miksike.ee/#pranglimine/training

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
* Oskab kasutada arvutit töövahendina.
* Matemaatika ainekavas nõutud oskuste kinnistamine ja rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Arvuti matemaatika tunnis rakendatakse kujundava (õpilast toetava) hindamise põhimõtteid. Õppeprotsessi käigus hinnatakse õpilase tunniülesannete täitmist. Arvuti matemaatikas tehtud töid võib hinnata ka viiepallisüsteemis. Sel juhul kantakse hinne koos vastava selgitusega matemaatika päevikusse ekoolis. Arvuti matemaatika kokkuvõttev hinnang tuIeb tunnistusele I poolaasta ja II poolaasta lõpul - arvestatud/mittearvestatud (A/MA).
Arvestuslik tulemus kujuneb: tunnis aktiivne osalemine, ülesannete iseseisev lahendamine.
Mittearvestuslik tulemus kujuneb: tunnis mitte kaasa töötamine, õpilane ei suuda ülesandeid iseseisvalt lahendada.