Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 3. september 2018. a. kell 08.04
Muudetud: 3. september 2018. a. kell 14.35

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
· õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
· omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
· omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
· õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
· õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
· julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
· omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
· oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
· huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 3.-7. sept
1) Summer. Suvised tegevused; dialoogide täiendamine; küsimustele vastamine (TB 1, 2, 3+ WB 1, 2)
2) Vestlus ja küsimused suve kohta; eriküsimused; ebareeglipärased tegusõnad; küsitlus (TB 4, 5, 6+ WB 3, 4, 5)
3) Alan's summer (TB 7, 8, 9, 10+ WB 6, 8)

II nädal 10.-14. sept
1) Mina ja minu tegevused vaheajal; loitsud (TB 11, 12, 13+ WB 9, 10)
2) Kordamine. Iseseisev test
3) Unit 2 - Wise servant. Viisakas käitumine ja käitumisreeglid; omadussõnade võrdlemine (TB 1-4+ WB 1, 2, 5, 6 )

III nädal 17.-21. sept
1) Wise servant; sidesõnad (TB 5-8+ WB 3, 4 )
2) Tongue twisters ; The best antelope; e-kirja kirjutamine (TB 9-10 + WB 7-8 )
3) Kirjutamine sõbrast ( WB 9, 10). Kordamine.

IV nädal 24. - 28. sept
1) Unit 3 - Do it yourself. Lühendid; vaba aja veetmise viisid; eessõnad (TB 1-4+ WB 1, 2 )
2) Määrsõnade moodustamine (WB 3, 4, 5 )
3) How to make a kite - juhiste andmine. Oma tegevusest kirjutamine; ajavormid (TB 5, 6, 7+ WB 6, 7, 8 )

V nädal 1.-5. okt
1) Instruktsiooni andmine, turvareeglid, isetegemine (TB 8, 9, 10+ WB 9, 10). Kordamine.
2) Test (units 1-3) - 02.10.218
3) Unit 4 - History. Ametid peres ja suguvõsas; asesõnad; ajavormid; (TB 1, 2+ WB 1, 2, 3)

VI nädal 8.-12. okt
1) History assignment; will-tulevik; eessõnad (TB 3-5 +WB 4, 5, 6)
2) History assignment; Helen's great-grandmother (TB 6-7+ WB 7-9)
3) Info küsimine eluloo kohta ja küsimustele vastamine; vanavanematest kirjutamine (TB 8+ WB 10)

VII nädal 15.-19 okt
1) Kordamine.
2) Kordamine
3) Projektipäev

KOOLIVAHEAEG 20.-28. okt 2018

I nädal 29. okt - 2. nov 2018
1) Kordamine.
2) Kordamine. History assignment; will-tulevik; eessõnad (TB 3-5 +WB 4, 5, 6). Helen's great-grandmother (TB 6-7+ WB 7-9)
3) Unit 5 - Trick or treat. Halloween. Täisminevik. (TB p 27-30). Vastandid ja samatähendusega sõnad. Show what you know (TB ex 5/26; 31-32)

II nädal 5.-9. nov
1) Show what you know: omadussõnad, määrsõnad, asesõnad (WB p 27-29); ajavormid, eessõnad ajamäärustes, lausete tõlkimine, kuulamine (WB p 30-32)
2) Tööleht (unit 5). Unit 6 sõnavaraga tutvumine, harjutamine.
3) Asesõnad (TB ex 1-4+ WB ex 1-3); Shopping for dresses (part 1) (TB ex 5-6)

III nädal 12.-16. nov
1) Shopping for dresses (part 2) (TB ex 7-10+ WB ex 4 )
2) Jutustamine SB ex 10/38; asesõnade harjutamine
3) Shopping for dresses (part 3 listening), kestev minevik (TB p 38-39+ WB ex 6, 7, 5, 8)

IV nädal 19.-23. nov
1) Kordamine: kestev minevik, kaubanduskeskuse kirjeldamine ja sellest kirjutamine (WB ex 9 )
2) Tööleht (unit 6) Unit 7 sõnavaraga tutvumine. (TB p 40-41)
3) Geograafilised nimed, ajaga seotud väljendid, aastaarvude lugemine (TB p 40-42+ WB p 42)

V nädal 26.-30. nov
1) The Mary Celeste - töö tekstiga (TB p 42-44+ WB ex 1, 2, 3)
2) Arvsõnad (two-year-old son) ja eessõnad (after, for, in, on) (WB ex 4-7)
3) Kordamine, kirjutamine Eesti kohta WB p 43

VI nädal 3.-7. dets
1) Tööleht (unit 7) Unit 8 sõnavaraga tutvumine (WB p 44, TB ex 2)
2) Christmas (TB p 45-48+ WB ex 8)
3) The elves and the shoemaker (TB ex 6-9+ WB ex 9-11)

VII nädal 10.-14. dets
1) Kas-küsimustele vastamine, ajamäärused: ever, never, yet; jõulukombestik (jutu kirjutamine) (WB ex 4, 5; TB ex 10)
2) Lihtminevik ja kestev minevik, kordamine WB ex 2, 3.
3) Kordamine: Tööleht (unit 8). Unit 9 sõnavaraga tutvumine (TB ex 1-3 )

VIII nädal 17.-21. dets
1) Round - up harjutused
2) Kordamine. Christmas activities
3) Tegevuspäev

KOOLIVAHEAEG 22. dets 2018 - 6. jaan 2019

IX nädal 7.-11. jaan
1) Lihtminevik ja kestev minevik, kordamine (WB ex 2, 3, 6, 7). Revision for the test. (WB p 46-49)
2) Test (unit 7-8) - 08.01.2019. Töö unit 9 sõnavaraga (TB ex 1-3)
3) The Canterville Ghost, ristsõna lahendamine (TB ex 5-8+ WB ex 1)

X nädal 14. - 18. jaanuar
1) Ainsus ja mitmus (loendamatud ja loendatavad nimisõnad)/ artikli kasutamine (a, an, some) (WB ex 2-5)
2) Loendatavad ja loendamatud nimisõnad (a/an, some); modaalverbid (can, may, must) (WB ex 5-7).
3) Pereliikmed ja sugupuu (TB ex 9+ WB ex 1, 8, 10). Kokkuvõte I poolaastal õpitust. Edasiside.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

6.klassis õpilane kordab, süvendab ja täiendab 3. - 5.kl. omandatut.
Õpilane
* omandab vajaliku sõnavara ja suhtlemisfraasid õppetükkide kaupa.
* õpib kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.
* oskab kuulata teksti kindla informatsiooni saamiseks.
* õpib paarilisega dialoogi harjutades suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* oskab moodustada omadussõnade võrdlusastmeid.
* oskab moodsutada omadussõnadest määrsõnu (-ly).
* oskab kasutada asesõnu (I, my, me, myself jne).
* oskab kirjutada lühijutte oma vaheajast, parimast sõbrast, isetegemisest, vanavanemast.
* oskab kirjutada e-kirja
* oskab moodustada lauseid kestvas minevikus
* oskab lugeda aastaarve
* oskab kasutada asesõnu omastavas käändes (kelle oma)
* oskab kirjutada lühijuttu kaubamajast, Eestist (8 lauset)
* teab olulisi kohti Briti kaardil
* oskab kirjutada jõulukaarti
* teab jõulupuu kombest Inglismaal
* oskab lausetes kasutada modaalverbe can/ may/ must
* teeb vahet loendatavatel ja loendamatutel nimisõnadel
* oskab jutustada jõuludest Eestis ja õppetükkide palasid teemade kaupa (a'-10 lauset)

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine, mis on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, vahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.
Suulisel vastamisel hinnatakse
# õpitud teksti esitamist
# tundmatu teksti lugemist ja arusaamist teksti sisust
# tööd tekstiga (olulise leidmine tekstist, lause või loo lõpetamine, sõnavaraharjutused teksti kohta, teksti pealkirjastamine, tekstist lühikokkuvõtte tegemine)
# teksti jutustamist

Kirjutamisel hinnatakse
# õpitud sõnavara (õigekiri + tähendus))
# kirjalikud kontrollharjutused
# keelelised kontrolltööd
# õpitud teksti kirjutamine kuulmise järgi
# jutukese kirjutamine

Õppeperioodi vältel toimub
1) Suuline hindamine-koondhinne arvestuslik
2) Sõnavara tundmise hindamine-koondhinne arvestuslik
3) Kirjalike tööde hindamine-koondhinne arvestuslik
4) 3 testi
Veerandi koondhinne kujuneb veerandi vältel saadud arvestuslike hinnete põhjal, kõik arvestuslikud hinded on samaväärsed kontrolltöö hinnetega.

Kõik testid peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele. Kui töö on esitamata või sooritamata, kajastub see eKoolis "0", mis asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.
Järelvastamine 10 õppepäeva jooksul peale testi kätte saamist, v.a. haiguse korral (sellisel juhul õpetajaga kokkuleppel). Konsultatsioon K kell 14.45-15.45 ruumis 005. Lisakonsultatsioonid ja järele vastamine õpetajaga kokkuleppel. Ebaõnnestunud kirjaliku töö ümbervastamisel esitab õpilane eelnevalt nõuetekohase vigade paranduse.
Keeleliste kontrollharjutuste ja testide hindamine:
Hinne "5" - 90-100% punktide arvust
Hinne "4" - 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" - 50 -74% punktide arvust
Hinne "2" - 20 -49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust
Märkused:
Õppekomplekt: Ülle Kurm ja Ene Soolepp "I Love English" 4., kirjastus Studium, Tartu 2015 (õpik, TV, CD)