Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Ajalugu: 9a, 9b, 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Madli-Maria Naulainen

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja / haridustehnoloog

Kontakt: madlimaria@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2018. a. kell 23.10
Muudetud: 2. september 2018. a. kell 23.10

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetuses omandavad õpilased kultuuriruumis orienteerumiseks vajalikke teadmisi oma kodukoha ja maailma minevikust ning kultuuripärandist. Aine vahendusel suunatakse õpilane teadvustama, analüüsima ja kriitiliselt hindama ning tõlgendama minevikus aset leidnud sündmusi ja protsesse, nende omavahelisi seoseid ja seoseid tänapäevaga ning ajaloosündmuste erineva tõlgendamise põhjusi. Ajalooõpetus aitab kaasa teistes õppeainetes õpitava tervikuks sidumisele ning kujundab oskust mõista minevikunähtuste mõjul toimuvat arengut.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I TEEMA - Maailm kahe maailmasõja vahel (24 tundi)
Pariisi rahukonverents ja selle otsused. Maailma poliitiline kaart pärast rahulepingute sõlmimist
Rahvusvahelised suhted 1920. aastail. Maailmamajandus 1920. aastail.
Suur ülemaailmne majanduskriis ja selle tagajärjed. Sõjakollete kujunemine 1930. aastail
Demokraatia 1920. - 1930.aastail. USA 1920. - 1930.aastail.
Suurbritannia ja Prantsusmaa 1920. - 1930.aastail.
Fašistlik Itaalia. Natsionaalsotsialistlik Saksamaa.
Kommunistlik Venemaa. Kordamine
Arvestuslik ülesanne

Eesti Vabadussõda
Filmi “Nimed marmortahvlil” vaatamine
Demokraatlik Eesti. Autoritaarne Eesti
Eesti kultuurielu. Kultuur maailmasõdadevahelisel ajal.
Arvestuslik ülesanne

II TEEMA - Teine maailmasõda (11 tundi)
Rahvusvaheline olukord teise maailmasõja eel.
Teise maailmasõja algus (1939-1941)
Sõja laienemine. Teise maailmasõja lõpuaastad.
Eesti teises maailmasõjas (1939-1941).
Eesti teises maailmasõjas (1941-1945).
Totaalne sõda. Kordamine.
Arvestuslik ülesanne

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Maailm kahe maailmasõja vahel 1918–1939
Õpitulemused:
- näitab kaardil Esimese maailmasõja järel toimunud muutusi;
- iseloomustab ning võrdleb demokraatlikku ja diktatuurset ühiskonda;
- kirjeldab ning võrdleb Eesti Vabariigi arengut demokraatliku parlamentarismi aastail ja vaikival ajastul;
- kirjeldab kultuuri arengut ja eluolu Eesti Vabariigis ning maailmas, nimetab uusi kultuurinähtusi ja tähtsamaid kultuurisaavutusi;
- seletab ja kasutab kontekstis mõisteid demokraatia, diktatuur, autoritarism, totalitarism, fašism, kommunism, natsionaalsotsialism, repressioon, Rahvaste Liit, Versailles’ süsteem, vaikiv ajastu, parlamentarism, Tartu rahu;
- teab, kes olid Jossif Stalin, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Franklin Delano Roosevelt, Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson.

Teine maailmasõda 1939–1945
Õpitulemused:
- teab, milline oli rahvusvaheline olukord Teise maailmasõja eel;
- teab, millal algas ja lõppes Teine maailmasõda, toob esile Teise maailmasõja puhkemise põhjused, sõja tulemused ja tagajärjed;
- kirjeldab ajalookaardile tuginedes Teise maailmasõja sõjategevuse kulgu;
- selgitab MRP ja baaside lepingu tähtsust Eesti ajaloos;
- iseloomustab Eesti Vabariigi iseseisvuse kaotamist;
- teab, mis riigid tegutsesid koostöös Saksamaaga ning mis riikidest moodustus Hitleri-vastane koalitsioon;
- seletab mõisteid MRP, holokaust, küüditamine, baaside leping, okupatsioon, ÜRO.

Hindamine üles

Õpilane peab sooritama kõik arvestuslikud ülesanded, need annavad 3/4 poolaasta hindest.
1/4 hindest moodustab tunnitööde kokkuvõttev hinnang.

Arvestuslike ülesannete hindamine vastavalt punktiskaalale toimub järgmiselt:

90-100% - hinne 5
75-89% - hinne 4
50-74% - hinne 3
20-49% - hinne 2
0-19% - hinne 1

Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist märgitakse eKooli päevikusse koos puudumistähisega märk „0“ (nt -/0). Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik; õpilasel on kohustus puudulikult sooritatud töö järele vastata 10 päeva jooksul. (vajadusel kokkulepe õpetajaga).
Tegemata kodutöö hindeks on 0 ja tuleb esitada hiljemalt järgmiseks ainetunniks. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui poolaasta lõpuks tööd järele ei vastata.