Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 9b, 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2018. a. kell 22.38
Muudetud: 2. september 2018. a. kell 22.38

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

06.09/07.09 Ainekaardi tutvustamine. Õppeaasta alguse küsitlus, eesmärgid. Kooli laul. Muusika esituskoosseisud – ansambel.
13.09/14:09 Muusika esituskoosseisud – sümfooniaorkester, dirigent, partituur.
20.09/21.09 9. klasside õppeekskursioon Peterburgi.
27.09/28.09 Muusika esituskoosseisud – orkestriliigid: kammerorkester, puhkpilliorkester, rahvapilliorkester, jazzorkester.
04.10/05.10 Hindeline projekttöö (aluseks tv lk 17).
11.10/12.10 Projekttöö vormistamine ja hindamiseks esitamine.
18.10/19.10 Tagasiside töödele. Ühislauluvara laulud. Soovimuusika.
Koolivaheaeg 20.10-28.10
01.11/02.11 Muusikalised väljendusvahendid.
08.11/09.11 Muusikalised väljendusvahendid. Muusika kuulamine – B. Britten „Variatsioonid ja fuuga Purcelli teemale“ ehk „Orkestri teejuht noortele“.
15.11/16.11 Nõuded kontserdiarvustusele, näidistööde lugemine ja võrdlemine. Kontserdiarvustuse kirjutamine etteantud parameetritel, tunnitöö.
22.11/23.11 Kontserdiarvustuste analüüs ja tagasiside. Hääl ja hääle omadused.
29.11/30.11 Hääleliigid. Töölehe täitmine paarilisega hääleliikidest (aluseks tv lk 20-21).
06.12/07.12 Itaalia muusikatraditsioonid. Muusikateatri alaliik – ooper. Ristsõna ooperist.
13.12/14.12 Muusikateatri alaliigid – operett ja muusikal. Võrdlev tabel ooperi, opereti ja muusikali kohta. Soovitegevused.
20.12/21.12 Jõululaulud ja -muusika. / Jõulutegevuspäev.
10.01/11.01 Ühislauluvara laulud. Ooper ja operett, muusika- ja videonäited. Konspekti esitamine hindamiseks.
17.01/18.01 1. poolaasta tagasiside, hinded. Muusikal, muusika- ja videonäited.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab nimetada ja iseloomustada erinevaid ansamblikoosseise ja orkestriliike, tunneb hääleliike, on tutvunud ooperi, opereti ja muusikaliga. Tunneb muusikalisi väljendusvahendeid, oskab nende kaudu muusikat iseloomustada. Kasutab muusikapala analüüsimisel muusikalisi termineid, oskab kirjutada nõuetele vastavat kontserdiarvustust, leida ning kasutada internetis olevat materjali Eesti interpreetide ja muusikakollektiivide kohta.

Hindamine üles

I poolaasta hinded:
1. Hindeline projekttöö orkestri- või ansambliliikidest.
2. Tööleht hääleliikidest, ristsõna ooperist ja võrdlev tabel muusikateatri alaliikidest (koondhinne)
3. Kontserdiarvustus
4. Konspekti hinne (korrektsus, täidetud ülesannete maht ja õigsus).
Rahuldava poolaastahinde saamiseks peavad kõik tööd olema tehtud vähemalt hindele „3“.
Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust
KONSULTATSIOON toimub esmaspäeviti kl 15:00-15:45 klassis 101, järelvastamine kindlaksmääratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist.
Tööks kasutan: A. Skuin, K. Sepp "Muusikaõpik 9. klassile", konspektivihik 7.-9. kl