Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 7_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2018. a. kell 22.38
Muudetud: 29. oktoober 2018. a. kell 20.51

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas. Saksa keele populaarsus kasvab, kuna kasvanud on Saksamaa osatähtsus Euroopa majandusriikide seas.  
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:  
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;  
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;  
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;  
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;  
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;  
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

3.9. - 6.9.
1) Einführung
2) Nico sammelt Schiffe
3) Nico sammelt Schiffe

14.1. - 17.1.
1) Nico sammelt Schiffe
2) Nico sammelt Schiffe
3) Nico sammelt Schiffe

**
3.9. - 6.9.
1) Nico sammelt Schiffe
2) Nico sammelt Schiffe
3) Nico sammelt Schiffe

10.9. - 13.9.
1) Nico sammelt Schiffe
2) Nico sammelt Schiffe
3) Nico sammelt Schiffe

17.9. - 20.9.
1) Nico sammelt Schiffe
2) Nico sammelt Schiffe
3) Nico sammelt Schiffe

24.9. - 27.9.
1) Nico sammelt Schiffe
2) Nico sammelt Schiffe
3) Nico sammelt Schiffe

1.10. - 4.10.
1) Mein Fuß tut weh
2) Mein Fuß tut weh
3) Mein Fuß tut weh

8.10. - 11.10.
1) Mein Fuß tut weh
2) Mein Fuß tut weh
3) Mein Fuß tut weh

15.10. - 18.10.
1) Mein Fuß tut weh
2) Mein Fuß tut weh
3) Mein Fuß tut weh

*
29.10. - 1.11.
1) Mein Fuß tut weh
2) Mein Fuß tut weh
3) Mein Fuß tut weh

5.11. - 8.11.
1) Treffpunkt: Spiegelstraße 12
2) Treffpunkt: Spiegelstraße 12
3) Treffpunkt: Spiegelstraße 12

12.11. - 15.11.
1) Treffpunkt: Spiegelstraße 12
2) Treffpunkt: Spiegelstraße 12
3) Treffpunkt: Spiegelstraße 12

19.11. - 22.11.
1) Treffpunkt: Spiegelstraße 12
2) Treffpunkt: Spiegelstraße 12
3) Treffpunkt: Spiegelstraße 12


26.11. - 29.11
1) Treffpunkt: Spiegelstraße 12
2) Kati kommt nächsten Freitag
3) Kati kommt nächsten Freitag

3.12. - 6.12.
1) Kati kommt nächsten Freitag
2) Kati kommt nächsten Freitag
3) Kati kommt nächsten Freitag

10.12. - 13.12.
1) Kati kommt nächsten Freitag
2) Kati kommt nächsten Freitag
3) Kati kommt nächsten Freitag

17.12. - 20.12.
1) Weihnachten
2) Weihnachten
3) Weihnachten
*
7.1. - 10.1.
1) Kati kommt nächsten Freitag
2) Kati kommt nächsten Freitag
3) Kati kommt nächsten Freitag

14.1. - 17.1.
1) Das T-Shirt gefällt mir!
2) Das T-Shirt gefällt mir!
3) 1) Das T-Shirt gefällt mir!

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilase oskused I poolaaastat lõpetades:
* tunneb saksa keelele omaseid hääldusreegleid ja oskab neid kasutada;
* oskab kuulates ja lugedes ära tunda tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure, 
* oskab lugeda lihtsat dialoogi ja saab loetust aru;
* oskab tähestikku, teab isikulisi asesõnu;
*oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid läbitud teemadel:
* rääkida hobidest, eelistustest,
*kutsuda teisi endaga kaasa lööma
*oskab rääkida, kuhu läheb
*väljendab valu, oma soove, põhjendab tegevust, rääkida eilsetest või möödunud ettevõtmistest
* oskab helistada, küsida aadressi, andmeid,
*oskab öelda, kuidas midagi tehakse
* rääkida liiklusvahenditest
* oskab öelda, kui ei saa aru
* oskab kirjeldada inimest, tema oskusi
* esitada kas küsimusi ja vastata küsimustele 
* pöörata õpitud tegusõnu 
* öelda, kuhu tahaksin minna 
* ettepanekule jaatavalt ja eitavalt vastata

Hindamine üles

Poolaasta hinne kujuneb tunnitöö, tunnikontrollide, kodutööde, suulise vastamise ja suures osas aktiivsuse eest saadud hinnetest. Iga lektsiooni ehk õppetüki lõppedes on hindeline töö (kõige olulisem on sõnavara oskamine). Tööd on erineva mahuga ja seega ei ole kokkuvõttev hinne aritmeetiline keskmine. Iga töö hindamisel on aluseks see, kui suures osas valdab õpilane õpitud materjali ehk %:
hinne 5- 100 -90%
hinne 4- 89 -75%
hinne 3- 74 -50%
hinne 2- 49 -20%
hinne 1- 19 - 0%

Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 . Tulemusi saab parandada 10 päeva jooksul alates töö hinde teatavaks tegemisest. 
Konsultatsioonid teisipäeval peale 8. tundi ruumis 400A või ka muul sobival ajal, õpilane lepib konsultatsiooni ja järelevastamise eelnevalt õpetajaga kokku.