Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2018. a. kell 22.36
Muudetud: 2. september 2018. a. kell 22.36

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

07.09 Ainekaardi tutvustamine. Õppeaasta alguse küsitlus. Popmuusika esitluste nõuete ja hindamismudeli tutvustamine. Kooli laul.
14.09 Tööstusliku popmuusika algus, muusikatehnika arengujoon. Esitluste teemade loosimine.
21.09 Esitluste materjali kogumine ja töö vormistamine.
28.09 Esitluste materjali kogumine ja töö vormistamine.
05.10 Esitluste materjali kogumine ja töö vormistamine.
12.10 Esitlused popmuusikast:kantri, rock ´n ´roll, Elvis Presley.
19.10 Esitlused popmuusikast:briti 60-te pop – ja rockmuusika, folk rock.
Koolivaheaeg 20.10-28.10
02.11 Esitlused: reggae ja Bob Marley, soul.
09.11 Esitlused: funk, James Brown, Jimi Hendrix.
16.11 Esitlused: heavy rock, progressiivne rock.
23.11 Esitlused: jazz rock, punkrock ja New Wave.
30.11 Esitlused: disco, Queen, Freddie Mercury.
07.12 Esitlused: Michael Jakson, hiphop, elektrooniline pop.
14.12 Popmuusika stiilinäited, kordamine. Jõululaulud, soovimuusika.
21.12 Jõulutegevuspäev.
11.01 Seminar popmuusikastiilidest. Konspekti esitamine hindamiseks.
18.01 Popmuusikastiilide seminari korduskuulamine (videonäited) ning töölehe täitmine, hinne. 1. poolaasta hinded, tagasiside.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab leida vajalikku informatsiooni ja seda kaaslastele slaidiesitlusena ette kanda. On tutvunud popmuusika lätetega, oskab neid nimetada ja iseloomustada. Omab kuulamisharjumust ja muusika analüüsivõimet, eristab kuuldeliselt gosplit, bluusi, rock ´n´rolli, kantrit, biiti, heavy ja progressiivset rocki, discot, punki. Oskab kasutada varemõpitud muusikalist kirjaoskust laulude õppimisel. Tunneb rütmivältusi, oskab esitada rütme keha- ja rütmipillidel.

Hindamine üles

I poolaasta hinded:
1. Popmuusika esitlus (10-12 min) - hinnatakse eraldi sisu, vormistust ja ettekannet. Mõjuva põhjuseta hilinenud ettekande maksimumhindeks on „4“.
2. Konspekti hinne - korrektselt täidetud konspekt sisaldab vastuseid kõigi ettekandjate küsimustele (igalt ettekandjalt 3), ning samuti õpilase hinnanguid ettekandjatele (sisu, vorm, ettekanne).
3. Popmuusika stiilide seminar.
Rahuldava poolaastahinde saamiseks peavad kõik tööd olema tehtud vähemalt hindele „3“.
Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust
NÕUDED ESITLUSELE:
Koosta ppt või odp-programmis. Kasuta õpiku ja interneti abi, lisa pildimaterjale ja muusikanäide youtube`ist (võib ka mitu). Ettekande lõpus esita klassile kolm küsimust. Üks neist võib olla faktikeskne (aastaarv, nimi, hulk jne), ülejäänud kaks peaksid olema kirjeldavamad.
KONSULTATSIOON toimub esmaspäeviti kl 15:00-15:45 klassis 101, järelvastamine kindlaksmääratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist.
Tööks kasutan: A. Skuin, K. Sepp "Muusikaõpik 8. klassile", konspektivihik 7.-9. kl