Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 7b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2018. a. kell 22.34
Muudetud: 2. september 2018. a. kell 22.34

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

04.09 Ainekaardi tutvustamine. Õppeaasta alguse küsitlus. Kooli laul, Saaremaa.
11.09 Helide maailm, heli omadused.
18.09 Plakatite teemade loosimine. Materjali kogumine paarides.
25.09 Materjali kogumine ja plakati koostamine paarilisega.
02.10 Materjali kogumine ja plakati koostamine paarilisega.
09.10 Plakatite esitlused.
16.10 Plakatite esitlused.
Koolivaheaeg 20.10-28.10
30.10 Ainekaardi tutvustamine. Plakatiesitlused.
06.11 Plakatiesitlused. Muusikanäited.
13.11 Plakatiesitlused. Muusikanäited.
20.11 Plakatiesitlused. Muusikanäited.
27.11 Kokkuvõtted plakatiesitlustest, õpitu kordamine. Videod orkestripillidest.
04.12 Praktiline töö rütmipillidega, rütmikompositsiooni loomine gruppides.
11.12 Rütmikompositsioonide ettekandmine gruppides. Jõululaulud.
18.12 Jõululaulud, soovimuusika.
08.01 Konspekti esitamine hindamiseks. Laulud laulikust, 7. kl ühislauluvara.
15.01 1. poolaasta hinded, tagasiside. Rahvaste muusika esitluste nõuded – teemade loosimine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab laululiselt hingata ja fraseerida, ilmekalt laulda. On tutvunud heli omadustega, teab mõisteid heliallikas, resonaator, akustika. Oskab kirjeldada põhilisi keel-, puhk- ja löökpille, neid kõla järgi eristada. Omab kuulamisharjumust ja muusika analüüsivõimet, oskab kasutada varemõpitud muusikalist kirjaoskust laulude õppimisel. Tunneb rütmivältusi, oskab esitada rütme keha- ja rütmipillidel. Oskab koostada teemakohast plakatit või referaati instrumendist ning seda klassikaaslastele esitleda.

Hindamine üles

I poolaasta hinded:
1. Plakati loomine paarilisega keelpillist, löökpillist või puhkpillist.
2. Omaloomingulise rütmikompositsiooni esitamine grupis.
3. Konspekti hinne, sõltub korrektsusest, täidetud ülesannete mahust ja õigsusest.
Plakati sisulised nõudmised: 4-5 fakti pilli ajaloost ja 4-5 fakti ehitusest. Kirjas peaks olema mõni huvitav/erakordne fakt pilli kohta, samuti tuleb ära nimetada tuntuim(-ad) mängija(-d) Eestis ja maailmas. Omaloominguline rütmikompositsioon valmib rühmatööna õpetaja etteantud materjali põhjal. Konspekti esitab õpilane hindamiseks I poolaasta lõpus eelviimasel koolinädalal.
Rahuldava poolaastahinde saamiseks peavad kõik tööd olema tehtud vähemalt hindele „3“.
Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust
KONSULTATSIOON toimub esmaspäeviti kl 15:00-15:45 klassis 101, järelvastamine kindlaks-määratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist.
Tööks kasutan: A. Sepp, A. Skuin, K. Sepp "Muusikaõpik 7. klassile", konspektivihik 7.-9. kl