Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 5d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2018. a. kell 22.32
Muudetud: 2. september 2018. a. kell 22.32

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

07.09 Sissejuhatus ainesse. Õppeaasta alguse küsitlus. „Me pole enam väikesed“ (lk 8-9). Nootide- ja pauside vältused (lk 10, 12), tv lk 6-7 “Pärtli laul” (lk 11). Kooli laul.
14.09 „Pärtli laul“ (lk 11). Rütmiharjutused lk 10. Taktimõõdud (lk 16), tv lk 7-9. „Laul metsatondist“(lk 17). Duur-moll helilaadi kordamine.
21.09 Rütmimõistatused erinevais taktimõõtudes. Klaviatuuri ja TN kordamine (lk 19) – tv lk 24-25. „Nooditähestik“ (lk 19) AN, TN ja sõnadega. Õpitud laulude kordamine.
28.09 Tunnikontroll noodi- ja pausinimedele ja hindeline rütmidiktaat. Soovitegevused.
05.10 „Laulgem koos“ (lk 20-21) 1-h ja kaanonis, ostinaatoga. Kooriliigid (lk 22-23), tv lk 41. Muusikanäited (lk 25), tv lk 60. „Kui kungla rahvas“ (lk 24).
12.10 „Laulgem koos“ (lk 20-21), „Kui kungla rahvas“(lk 24). Sümfooniaorkester, dirigent (lk 28-29, 31). Muusikanäide tv lk 60. Õpitud laulud. „Külapidu“ (lk 30).
19.10 Soovimuusika tund (TOP edetabeli koostamine tv lk 4).
Koolivaheaeg 20.-28.10
02.11 Ainekaardi tutvustamine. Kooriliikide ja orkestrite kordamine – muusikanäited. „Kungla rahvas“ (lk 24), „Külapidu“ (lk 30).
09.11 Muusikaseminar koori- ja orkestriliikide peale. Õpitud laulude kordamine. Soovimuusika.
16.11 Helilaadi ja helistiku kordamine (lk 35). Helistik C-duur - “Unelind”(lk 36) AN- ja TN-ga. Laulud C-duuris (lk 12, 19, 36, 42, 48, 52, 55, 56, 67, 82, 96, 98, 99, 113, 118, 134 1.osa, 143, 146 1.osa, 147, 156).
23.11 Helistik a-moll - “Ärka üles” (lk 37) AN ja TN-ga. Laulud a-mollis (lk 37, 51, 58, 94).
Paralleelhelistiku mõiste, 2-os vorm (lk 51). Rütmi- ja meloodiaimprovisatsioonid 2-osalises vormis.
30.11 Alteratsioonimärgid diees, bemoll, bekarr (lk 44, 54, 58). Laulud alteratsioonimärkidega. “Kuidas kooli pääseb paps?” (lk 51). Tähtnimed noodijoonestikul g-g2.
07.12 Tunnikontroll helistikele C-a ja altereeritud tähtnimedele. „Suusalumi (lk 55), “Kui on kätte jõudnud tali” (lk 62), „Väike küünal“(lk 63). Soovilaulud.
14.12 Jõulu- ja talvelaulud lk 55-67. Muusika kuulamine, pilt jõuludest või talvest. Soovimuusika.
21.12 Jõulutegevuspäev.
11.01 „Midagi head“ (lk 68-69). „Suusalumi“ (lk 55). Rütmide ja taktimõõtude kordamine tv lk 8-9. Mängime harjutusi rütmipillidel. „Kilukaanon“ (tv lk 15) – tõmbame taktijooned. Soovimuusika.
18.01 1. poolaasta hinded, tagasiside. Õpitud lauluvara kordamine. Soovimuusika.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab eristada orkestri- ja kooriliike. Muusikaliste tegevuste kaudu areneb kuulamisharjumus ja analüüsivõime, kinnistuvad astme- ja tähtnimed, noodivältused ja taktimõõdud.

Hindamine üles

I poolaasta hinne kujuneb tööde, suuliste vastuste, rühmatööde, töövihiku harjutuste põhjal. Kokkuvõtva hinde „arvestatud” saab õpilane, kelle õpitulemuste sooritused on 5, 4 või 3. Kokkuvõtva hinde „mittearvestatud” saab õpilane, kelle õpitulemuste sooritused on 2 ja 1. Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust
KONSULTATSIOON toimub esmaspäeviti kell 15:00-15:45 klassis 101, järelvastamine kindlaksmääratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist.
Tööks kasutan:
Anu Sepp, Hele-Mall Järv “Muusikaõpetus 5. klassile”, Heli Roos “Muusikaõpetuse töövihik 5. klassile”