Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 4a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2018. a. kell 22.30
Muudetud: 2. september 2018. a. kell 22.30

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

04.09 Sissejuhatus õppeaastasse, rütmide ja astmete meenutamine. „Suvevaheaeg“ (tv lk 5) AN, sõnade ja pillisaatega. „Kooliaeg käes“ (lk 8). Tingmärgid laulikus lk 9. Kooli laul.
06.09 „Suvevaheaeg“ (tv lk 5) pillisaatega. „Kooliaeg käes“ (lk 8) – rütmisaade laulule. „Mäkke ronimine“ (lk 10) AN, sõnadega, kehapilliga, kaanonis. Muusika – K. Terry „Body Music: Slammed“.
11.09 „Mäkke ronimine“ (lk 10) ja „Suvevaheaeg“ (tv lk 5) AN, sõnadega, pillisaatega. „Sügis“ (lk 18-19), segno tähendus. Muusika kuulamine – R. Rannap „Tantsib klaveril“.
13.09 „Sügis“ (lk 18-19), „Rütmimäng“ (lk 17). Rütmide kordamine (lk 15), rütmiruut tv lk 6. Õpitud laulud.
18.09 „Sügis“ (lk 18-19), „Rütmimäng“ (lk 17). „Tantsulaul“ (lk 14) – TIRI-TIRI kinnistamine, saade kehapillil.
20.09 Tervisespordipäev.
25.09 „Tantsulaul“ (lk 14) - kehapillisaatega, „Minu õpetaja“ (lk 16). Muusika kuulamine - R.Rannap „Maateadus“. „Tantsuringis“ (lk 20). Õpitud laulud plaatpillisaatega. Tv lk 7 a. Rütmiruut tv lk 6 gruppides.
27.09 Muusika kuulamine – valss, polka. Taktimõõtude kordamine (lk 21), tv lk 8 ül 4. „Tantsuringis“(lk 20), „Miks“ (lk 22), voltide mõiste. „Minu õpetaja“ (lk 16).
02.10 „Miks“ (lk 22). „Minu õpetaja“ (lk 16), muusika kuulamine. Rütmikaja erinevas taktimõõdus. Õpitud laulud pillisaatega.
04.10 „Tule, sõber, kaasa“ (lk 24). 4/4 taktimõõt, tervenoot ja tervepaus (lk 25), tv lk 9 ül 5. „Kuidas me hakkame elama“ (lk 26), laulame AN lk 27. Õpitud kaanonid.
09.10 „Tule, sõber, kaasa“ (lk 24) AN, sõnadega, kaanonis, pillisaade. 4/4 taktimõõt, tervenoot ja tervepaus (lk 25), „Kuidas me hakkame elama“ (lk 26). Õpitud laulud pillisaatega.
11.10 „Kuidas me hakkame elama“ (lk 26). JO-astmerida (lk 28) ja duur-kolmkõla (lk 29). Tv lk 10 ül 6. „Pillerpall“ (lk 30).
16.10 Õpitud laulude kordamine. Plaatpillisaated, rütmikaja, astmete kordamine.
18.10 Soovimuusika tund.
Koolivaheaeg 20.10-28.10
30.10 Rütmikaja kehapillil, õpitud laulud "Pillerpall" (lk 30), "Karvast sõpra oodates" (lk 32-33). "Matkalaul" (lk 36) kehapillisaatega, kaanonis. Plaatpillisaated õpitud lauludele.
01.11 JO-astmerida (lk 28) ja duur-kolmkõla (lk 29). „Pillerpall“ (lk 30), „Karvast sõpra oodates“ (lk 32-33), pidekaare mõiste. Õpitud laulud pillisaatega.
06.11 "Matkalaul" (lk 36) sõnade, kehapillisaatega, kaanonis. "Dippido" (lk 34), 8-ndikpaus ja -noot. Ostinaatosaade laulule.
08.11 "Dippido" (lk 34), kaheksandikpaus ja -noot. Tv lk 12 ül 9.Mardipäevast, „Mardilaul“ (lk 48-49), muusika kuulamine – mardi- ja kadrilaulud.
13.11 „Kiigu, liigu, laevukene“ (lk 38), dünaamikamärgid lk 39. Muusika kuulamine - „Mäekuninga koopas“.
15.11 „Kiigu, liigu, laevukene“ (lk 38), „Vesi laulab“ (lk 40). Muusika kuulamine - „Vee tants“. Õpitud laulud.
20.11 „Tuule laul“ (lk 44-45), ostinaato plaatpillidel. Muusika kuulamine - „Sügistuul“, „Ilmatu rock“ (lk 46-47), õpitud laulud.
22.11 „Vesi laulab“ (lk 40), RA-astmerida ja moll-kolmkõla (lk 42-43), tv lk 14 ül 10. Õpitud laulude kordamine.
27.11 „Ilmatu rock“ (lk 46-47), „Ding-dong“ (lk 54-55), laulame koos liigutustega kehapillil. Ostinaato plaatpillidel.
29.11 „Ilmatu rock“ (lk 46-47), „Ding-dong“ (lk 54-55), laulame koos liigutustega kehapillil. Ostinaato plaatpillidel.
04.12 „Ding-dong“ (lk 54-55), „Peegel“ (lk 56-57), uued rütmid TI-TIRI ja TIRI-TI lk 57.
06.12 „Peegel“ (lk 56-57), „Meie elu“ (lk 59). Tv lk 16-17 ül 12-13. Hääl ja hääleliigid lk 62-63, tv lk 18-19 muusikanäited.
11.12 „Meie elu“ (lk 59), „Lumelaul“ (lk 66-67), „Päkapiku jõululaul“ (lk 70-71). Õpitud laulude kordamine.
13.12 „Lumelaul“ (lk 66-67), „Päkapiku jõululaul“ (lk 70-71). Muusika kuulamine – „Vitsalaul“. „Üle lume lagedale“ (lk 72), „Püha öö“ (lk 73). Tv lk 20 ül 15.
18.12 „Lumelaul“ (lk 66-67), „Päkapiku jõululaul“ (lk 70-71). „Üle lume lagedale“ (lk 72), „Püha öö“ (lk 73). 1. poolaasta hinded.
20.12 Soovimuusika. Jõululaulud, jõulumuusika.
08.01 Õpitud kaanonite kordamine mollis ja duuris, rütmisaated lauludele. Rütmiruudu rütmide (tv lk 6 plaksutamine.
10.01 Duuri ja molli kordamine, laulud neis helilaadides, kaanonid. Tv lk 20-21 ül 15-16 hindele.
15.01 Duur ja moll helirida. Õpitud kaanonid, „Ding-dong“ (lk 54) pillisaatega kaanonis. „Peegel“ (lk 56) AN-ga, liikumisega. Rütmid TI-TIRI ja TIRI-TI (lk 57). 1. poolaasta hinded.
17.01 „Peegel“ (lk 56) rütm hindele. „Meie elu“ (lk 59), K.A.Hermann, muusika kuulamine. „Tabatinna“ (lk 84-85). 1. poolaasta tagasiside.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab laululiselt hingata ja fraseerida, ilmekalt laulda. Teadvustab helirea olemust ja suudab seda laulda, valdab õpitud rütmivältusi, oskab neid taasesitada ja ise luua, tunneb kaheksandikpausi. Teab mõisteid pide, helirida, duur, moll, astmenimed, pooltoon, tervetoon, kolmkõla, dünaamika, tunneb kõla järgi hääleliike. Õpilane suudab improviseerida lihtsaid meloodiaid lauldes või pillil, tugevnenud on meetrumi ja rütmitaju. Rütmiliste kaasmängude ja pillisaadete abil on arenenud õpilase koordinatsioon.

Hindamine üles

Õpilasi hinnatakse numbriliselt lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kõik hinded on võrdse kaaluga. Kokkuvõttev hinnang märgitakse I poolaasta lõpus sõnaliselt kas „arvestatud“ või „mittearvestatud“. Hindele "5", "4" ja "3" sooritatu annab kokkuvõtvaks tulemuseks „arvestatud”, hindele "2" ja "1" tulemuseks „mittearvestatud”.
KIRJALIKUD TÖÖD: pildid ja ülesanded töövihikus.
SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooni-ülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine.
Hinne "5": õpilane oskab oma häält laulmisel juhtida, tunneb teksti ja esitab seda emotsionaalselt. Oskab laulda ka astmete abil. Tunnetab meetrumit ja omab rütmitaju. On hästi omandanud muusikalised teadmised.
Hinne "4": õpilane oskab oma häält juhtida, tunneb teksti, kuid ei pruugi olla emotsionaalne ja vokaalselt võimekas. Teab astmeid, kuid eksib nende laulmisel pisut. Tunnetab meetrumit, rütmide esitusel on 1-2 eksimust. Õpilane vastab teemakohastele küsimustele suuremate raskusteta.
Hinne "3": Õpilane püüab laulda kõrgemalt ja madalamalt, on õppinud teksti. Teab astmete järjekorda, astmetega laulmisel on ebatäpne. Meetrumitajus ja rütmitunnetuses esineb puudujääke. Ainealastele küsimustele vastab õpetaja suunavate vihjete abil, teadmiste praktilisel rakendamisel vajab õpetaja abi.
Hinne "2": õpilane ei püüa oma häält juhtida, pole omandanud teksti. Ei tea astmerea järjekorda, ei suuda astmetega laulda. Ei oma meetrumitaju ega tunne rütmivältusi. Ei oska vastata olulisemale osale õppematerjalist, teeb rohkesti sisulisi vigu.
Hinne "1": läbivõetud materjal on täielikult omandamata, õpilasel puuduvad rakenduslikud oskused, õpilane keeldub vastamast, õpilane ei esita nõutud materjali arvestatava põhjuseta.
Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga.
Tööks kasutan:
L. Urbel, M. Pullerits “Muusikaõpik 4. klassile”
L. Urbel, M. Pullerits “Muusikaõpetuse töövihik 4. klassile”