Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 3b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2018. a. kell 22.29
Muudetud: 2. september 2018. a. kell 22.29

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

03.09 Tutvumine laulikuga. „Tere hommikust” (lk 4-5). Millest sünnib muusika (lk 6). „Hommik” (lk 7) rütmiostinatoga. Kooli laul.
07.09 Plokkflöödiõpe. „Tere hommikust” (lk 4-5), „Hommik” (lk 7) . Kordame õpitud rütme, harjutus lk 8. „Bugi” (lk 8).
10.09 Kuidas muusika kõneleb, kordame õpitud mõisteid (lk 9). „Plaksutame koos!” (lk 9). Kandlemäng - „Koduvärvid” (lk 11).
14.09 Plokkflöödiõpe. „Koduvärvid” (lk 11). „Plaksutame koos!” (lk 9). „Neli pilti” (lk 10). Kunstiliigid, aastaajad.
17.09 „Neli pilti” (lk 10), „Koduvärvid” (lk 11). Vokaal- ja instrumentaalmuusika (lk 12). Regilaul „Sõmeralt sain Sõrmikulle” (lk 12).
21.09 Plokkflöödiõpe. „Sõmeralt sain Sõrmikulle” (lk 12). Aeg, selle kasutamine. „Kellakapi kägu” (lk 13). Muusika sünnib laulust (lk 14), „Väikene laululind” (lk 15).
24.09 „Kellakapi kägu” (lk 13), „Väikene laululind” (lk 15). Laulud ja loodus, „Seenekoor” (lk 16). Õpitud laulud.
28.09 Plokkflöödiõpe.„Seenekoor” (lk 16). Sügis, „Vihma sajab” (lk 17) rütmisaatega. „Uued kummikud” (lk 18). JO-võti lk 19.
01.10 „Vihma sajab” (lk 17), „Uued kummikud” (lk 18). JO-võti, astmed, „Tigu-ligu” (lk 19) rütmisaatega.
05.10 Õpetajate päev, muusika kuulamine ja lemmikõpetajast pildi joonistamine. Õpitud laulude kordamine.
08.10 „Tigu-ligu” (lk 19). „Tige tigu” (lk 20-21) rütmipillisaatega. Uus aste NA (lk 24).
12.10 Plokkflöödiõpe. NA-aste noodijoonestikul. „Raa-rii-raa” (lk 25) rümipillisaatega. „Marjuke” (lk 26). Voldi mõiste. Laulame SO-NA-MI astmetel luuletust (lk 26).
15.10 NA-aste noodijoonestikul. „Raa-rii-raa” (lk 25), „Marjuke” (lk 26). „Lõikuse laul” (lk 27), rütmiharjutus.
19.10 Plokkflöödiõpe. „Lõikuse laul” (lk 27). Kandlemäng lk 28. „Ketramas” (lk 29) astmetega, dirigeerime.
Koolivaheaeg 20.10-28.10
29.10 Mitmehäälne laul (lk 34). Sidekaar. „Karupoja hällilaul” (lk 35) astmetega, 2- häälselt. Õpitud laulud.
02.11 Plokkflöödiõpe. Marss (lk 38). „Rõõmsad rändurid” (lk 39), taktimõõt. Rütmiharjutus, „Samm ja plaks” (lk 40) liigutustega.
05.11 „Rõõmsad rändurid” (lk 39), „Samm ja plaks” (lk 40). „Kivi peale kivi” (lk 41) marssides, rütmisaatega.
09.11 Plokkflöödiõpe. Isadepäev, „Laupäeva õhtul isaga” (lk 48-49). Mardipäev, „Mardilaul” (lk 52). „Vares vaga linnukene” (lk 53).
12.11 „Laupäeva õhtul isaga” (lk 48-49), „Vares vaga linnukene” (lk 53). „Käi ümber küla ringi (lk 43) kandlesaatega..
16.11 Plokkflöödiõpe.„Käi ümber küla ringi” (lk 43). Ülemine JO (laul lk 42). Õpitud laulude kordamine.
19.11 Alumine DI (lk 44). „Tuuled nüüd puhvad” (lk 45) astmetega, dünaamika. „Uhti, uhti uhkesti” (lk 47) kandlega.
23.11 Plokkflöödiõpe.„Tuuled nüüd puhvad” (lk 45). Kandlevõtted, „Kadrilaul” (lk 57). „Uhti, uhti uhkesti” (lk 47).
26.11 Kaanon, „Mängulaul” (lk 56) astmetega, kaanonis. Uus rütm TIRI-TIRI, „Mesimumm” (lk 60), „Loomade pidu” (lk 62).
30.11 Plokkflöödiõpe. „Mängulaul” (lk 56) plaatpillisaatega. TIRI-TIRI, „Mesimumm” (lk 60), „Loomade pidu” (lk 62).
03.12 Talv, „Lumeveski” (lk 65), „Tihane” (lk 66) ja „Metsas sirgus kuuseke” (lk 67) kandle saatel. Muusika kuulamine.
07.12 Plokkflöödiõpe. „Lumeveski” (lk 65), „Tihane” (lk 66), „Metsas sirgus kuuseke” (lk 67). „Päkapikk” (lk 70).
10.12 „Päkapikk” (lk 70). „Tooma laulukoor” (lk 71) ja „Jõulud jõudvad” (lk 72) kandle saatel. Õpitud laulud.
14.12 Plokkflöödiõpe. „Tooma laulukoor” (lk 71), „Jõulud jõudvad” (lk 72), „Läbi öö” (lk 73). „Piparkoogipoiste laul” (lk 74-75).
17.12 „Läbi öö” (lk 73). „Piparkoogipoiste laul” (lk 74-75), „Aisakell” (lk 78-79). Joonistame jõulusoovide pildi.
21.12 Jõulutegevuspäev.
07.01 „Mul ütle, miks?” (lk 76-77). „Koeruselaul” (lk 80) rütmisaatega. Uus rütm TAI-RI (lk 81), „Hüppa kaasa” (lk 82).
11.01 Plokkflöödiõpe. „Mul ütle, miks?” (lk 76-77). „Koeruselaul” (lk 80), „Hüppa kaasa” (lk 82). „Lumemees” (lk 83) astmetega, rütmisaatega.
14.01 „Lumemees” (lk 83) astmetega, rütmisaatega. Kordamisküsimused lk 79. 1 poolaasta hinded.
18.01 Plokkflöödiõpe. Õpitud talvelaulude kordamine. Soovimuusika.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab laululiselt hingata ja fraseerida, ilmekalt laulda. Pentatoonika astmed on kuuldeliselt kinnistunud, ta teab nende asukohta noodijoonestikul. Õpilane suudab improviseerida lihtsaid meloodiaid lauldes või plaatpillil, tugevnenud on meetrumi ja rütmitaju, ta on tundma õppinud pause ja TIRI-TIRI rütmimudelit ning vokaal- ja instrumentaalmuusika esitajaid. Rütmiliste kaasmängude ja pillisaadete abil on arenenud õpilase koordinatsioon. Ta teab ilmeka laulmise põhitõdesid, omab kuulamisharjumust ja 2-häälse laulmise kogemust (kaanonid).

Hindamine üles

Õpilastele antakse sõnalisi hinnanguid (KH) lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kokkuvõttev hinnang märgitakse 2 korda aastas poolaasta lõpus sõnaliselt: T= „tead ja kasutad“, P= „pead veel harjutama” või O= „oskus omandamata“.
Hinnangu aluseks olevad õpitegevused on:
1. KIRJALIKUD TÖÖD: pildid, ülesanded noodivihikus.
2. SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooniülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine.
Poolaasta lõpus õpilasele antav kokkuvõttev hinnang sisaldab järgmisi osaoskusi:
1. laulad ilmekalt ja õige kehahoiuga
2. saadad laule keha-, plaat- ja rütmipillidel
3. tunned kuuldeliselt astmeid RA, SO, MI, LE, JO, tead nende asukohta noodijoonestikul
4. tunned kuuldeliselt rütme TA, PAUS, TI-TI, TA-A, TA-A-A, TIRI-TIRI, oskad neid noodijoonestikule kanda ja määrata taktijoonte asukohta
5. laulad peast 3-4 laulu, sh Kooli laulu
6. tunned plokkflöödil d2, c2, h1, a1, g1, f1, e1, d1 ja c1 mänguvõtteid ning kasutad neid pillimängus.
Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga.
Tööks kasutan:
K. Anier, M. Muldma, T. Selke III klassi muusikaõpik „Muusikamaa”
K. Anier, M. Muldma, T. Selke III klassi töövihik „Muusikamaa”