Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 2b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2018. a. kell 22.28
Muudetud: 2. september 2018. a. kell 22.28

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

03.09 Tutvumine laulikuga. „Tere!” (lk 6), kordus- ja lõpumärk. „Kui sul tuju hea” (lk 7). Rütmide kordamine, kajamängud. Kooli laul.
05.09 „Tere!” (lk 6), kordus- ja lõpumärk. „Kui sul tuju hea” (lk 7). „Tasahilju” (lk 8). Rütmimängud.Rütmi kirjutamise harjutus noodivihikus – TA.
10.09 Plokkflöödiõpe. „Tasahilju” (lk 8). „Saladuste maja” (lk 10-11). Õpitud laulude kordamine. Kooli laul.
12.09 Rütmikaja kehapillil. Rütmi kirjutamise harjutus – TI-TI. „Aabitsalaul” (lk 12), fermaat. „Saladuste maja” (lk 10-11). Õpitud laulude kordamine.
17.09 Plokkflöödiõpe. „Aabitsalaul” (lk 12). „Minu veli virvipuu” (lk 13). Takt, taktimõõt, pulss.
19.09 „Minu veli virvipuu” (lk 13). „Sügislauluke” (lk 14), ostinatosaade laulule. Rütmiharjutus lk 14. Rütmi kirjutamise harjutus – TA-A. Õpitud laulud.
24.09 Plokkflöödiõpe. „Sügislauluke” (lk 14), „Vihmakene, vellekene” (lk 15), laulu taktimõõt, dirigeerime. „Mehikene metsas” (lk 16), liigutused laulule.
26.09 „Vihmakene, vellekene” (lk 15), „Mehikene metsas” (lk 16), „Seenemiku tegemised” (lk 17), TA-A-A rütm, mihklipäevast.Rütmi kirjutamise harjutus – PAUS.
01.10 Plokkflöödiõpe. „Seenemiku tegemised” (lk 17), „Igaühel oma pill” (lk 18). Eesti rahvapillidega tutvumine lk 19.
03.10 „Igaühel oma pill” (lk 18) pillisaatega. Rütmi- ja astmekaja. Rütmimõistatus noodivihikus. Õpitud laulude kordamine, pillisaated.
08.10 Plokkflöödiõpe. „Tantsuhoos” (lk 22). Piano ja forte mõiste. Luuletus kandle saatel. Õpitud laulud.
10.10 Väikekannel lk 20-21, mänguvõtted.„Tantsuhoos” (lk 22) ja „Pajupill” (lk 23) kandlesaatega, rütmiostinaato. Astmemängud.
15.10 Plokkflöödiõpe. „Mutionu pidu” (lk 24), „Teele, teele, kurekesed” (lk 25) ostinatosaatega. Õpitud laulud plaatpillisaatega.
17.10 Harjutus noodivihikus – RA, SO, MI kandmine noodijoonestikule, noodivarred. „Mutionu pidu” (lk 24), „Teele, teele, kurekesed” (lk 25).
Koolivaheaeg 20.10-28.10
29.10 Plokkflöödiõpe. „Tehke järele!” (lk 27) liigutustega. „Karupoja hällilaul” (lk 30), „Vares” (lk 31). Piano ja forte mõiste. Ostinato lauludele.
31.10 Rütmikaja kehapillil. Astmed RA-SO-MI, uus aste JO, JO-võti noodijoonestikul. „Jänkupoju” (lk 26), „Kus on kulli pesake” (lk 27) astmetega.
05.11 Plokkflöödiõpe. Mardipäevast, „Mardilaul” (lk 40), „Poistelaul” (lk 41), „Tondimäng” (lk 42).
07.11 „Karupoja hällilaul” (lk 30), „Vares” (lk 31). Uus aste LE, „Nõõ, las käia!” (lk 28). Õpitud astmed noodijoonestikul.
12.11 Plokkflöödiõpe. Astmemängud, rütmimõistatused. „Minu paps” (lk 36), „Jorupill Jonn” (lk 38). „Altmäe rebane” (lk 42) astmetega.
14.11 „Poistelaul” (lk 41), „Tondimäng” (lk 42), „Minu paps” (lk 36), „Jorupill Jonn” (lk 38). Rütmiharj lk 39.
19.11 Plokkflöödiõpe. Kadripäevast, „Kadrilaul” (lk 44), „Kivikasukas” (lk 46). Kaanoni mõiste, „Kõnekaanon” ja „Laula, laula, lapsuke” (lk 47) kaanonis.
21.11 „Altmäe rebane” (lk 42), „Talurahva mäng” (lk 43). „Kadrilaul” (lk 44), „Kivikasukas” (lk 46) liigutustega.
26.11 Plokkflöödiõpe. „Rongisõit” (lk 48-49), „Muti metroo” (lk 53). Advendiajast, „Lumehelbeke” (lk 55). „Saja, saja” (lk 56).
28.11 Astmemängud korkidega. „Kõnekaanon”, „Laula, laula, lapsuke” (lk 47), „Rongisõit” (lk 48-49), „Muti metroo” (lk 53).
03.12 Plokkflöödiõpe. „Hanepojad” (lk 57). „Päkapiku töö” (lk 58) ostinatosaatega. „Piiluri laul” (lk 59).
05.12 „Lumehelbeke” (lk 55). „Saja, saja” (lk 56). „Hanepojad” (lk 57). Õpitud laulude kordamine, saated rütmi-pillidel.
10.12 Plokkflöödiõpe. „Pagari piparkook” (lk 60), „Oh, kuusepuu” (lk 61). „Jõululaul” (lk 62). Jõulukommetest lk 63, „Haldjate jõuluöö” (lk 64). Rütmiharjutus lk 64.
12.12 „Päkapiku töö” (lk 58) ostinatosaatega. „Piiluri laul” (lk 59). „Pagari piparkook” (lk 60), „Oh, kuusepuu” (lk 61).
17.12 Toomapäevast lk 60. „Jõululaul” (lk 62), „Haldjate jõuluöö” (lk 64). „Jõulumaal” (lk 66), „Tiliseb, tiliseb aisakell” (lk 67), „Läbi lume sahiseva”.
19.12 Õpitu kordamine. Soovilaulud ja -muusika.
07.01 Pokkflöödiõpe „Radi-ridi-ralla” (lk 68), „Lumemehest” (lk 69). Õpitud laulud.
09.01 „Radi-ridi-ralla” (lk 68), „Lumemehest” (lk 69). Laulumängud, „Veere, päike! (lk 71) väikekandle saatel.
14.01 Plokkflöödiõpe. „Veere, päike! (lk 71) rütmipillidega, „Päike ja kuu” (lk 73). Õpitud laulud.
16.01 1. poolaasta hinded. 2. klassi ühislauluvara.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kirjutada noote joonestikule, teab kuidas tõmmata noodivarsi. Teab rütmide TA, TI-TI, PAUS, TA-A ja TA-A-A vältusi, oskab neid taktidesse grupeerida. Suudab saata laule keha-, plaat- ja rütmipillidel, tunneb plaatpillide nimesid. Teab voldi, lõpumärgi, kordusmärgi ja tempo mõistet. Tunneb dünaamikatermineid forte ja piano, oskab neid musitseerimisel kasutada. Oskab laulda lihtsaid motiive RA, SO, MI, LE, JO astmetel, märkida neid noodijoonestikule. Omab kuulamisharjumust ja teab ilmeka laulmise põhitõdesid. Omandab plokkflöödil d2 ja c2 noodi mänguvõtted, kasutab h1, a1 ja g1 noote.

Hindamine üles

Õpilastele antakse sõnalisi hinnanguid (KH) lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kokkuvõttev hinnang märgitakse 2 korda aastas poolaasta lõpus sõnaliselt: T= „tead ja kasutad“, P= „pead veel harjutama” või O= „oskus omandamata“.
Hinnangu aluseks olevad õpitegevused on:
1. KIRJALIKUD TÖÖD: pildid, ülesanded noodivihikus.
2. SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooniülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine, harjutused plokkflöödil.
Poolaasta lõpus õpilasele antav kokkuvõttev hinnang sisaldab järgmisi osaoskusi:
1. laulad ilmekalt ja õige kehahoiuga
2. saadad laule keha-, plaat- ja rütmipillidel
3. tunned kuuldeliselt astmeid RA, SO ja MI, tead nende asukohta noodijoonestikul
4. tunned kuuldeliselt rütme TA, PAUS, TI-TI, TA-A, TA-A-A, oskad neid noodijoonestikule kanda
5. laulad peast 3-4 laulu, sh Kooli laulu
6. tunned plokkflöödil d2, c2, h1, a1, g1 mänguvõtteid ning kasutad neid pillimängus
Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga.
Tööks kasutan:
K. Anier, M. Muldma, T. Selke II klassi muusikaõpik „Muusikamaa”,
K. Anier, M. Muldma, T. Selke II klassi töövihik „Muusikamaa”, noodivihik.