Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 1a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2018. a. kell 22.26
Muudetud: 2. september 2018. a. kell 22.26

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

03.09 Sissejuhatus õppeaastasse. „Kus on minu koduke” (lk 3). Tutvume Muusikamaa sõpradega (lk 4-5). Tervituslaul. Kooli laul.
05.09 „Kus on minu koduke” (lk 3), „Laula, laula, lapsuke” (lk 6), „Tere” (lk 7), lõpumärk ja kordusmärk. Kooli laul.
10.09 „Laula, laula, lapsuke” (lk 6), „Tere” (lk 7). Sünnipäev, „Õnnitluslaul” (lk 8), „Sünnipäevalaul” (lk 9).
12.09 „Õnnitluslaul” (lk 8), „Sünnipäevalaul” (lk 9). „Valgusfoor” (lk 10). Kooli laul.
17.09 „Valgusfoor” (lk 10), Pilt valgusfoorist.„Kooliteel” (lk 11), liikumine laulule. Kooli laul.
19.09 „Kooliteel” (lk 11), „Meie kiisul kriimud silmad” (lk 12), liigutused laulule. Kooli laul.
24.09 „Meie kiisul kriimud silmad” (lk 12), „Algab kooliaasta uus” (lk 13). Tähed ja noodid. Pillimäng.
26.09 „Algab kooliaasta uus” (lk 13), „Küll on tähed” (lk 15), refrääni mõiste. Õpitud laulud.
01.10 „Küll on tähed” (lk 15), „Paha pliiats” (lk 16), loeme tähestiku tähti. Õpitud laulud. Kooli laul.
03.10 „Paha pliiats” (lk 16), „Koer Muki” (lk 17), luuletaja ja helilooja mõiste. Pulss (lk 18-19). „Poisid ritta!” (lk 20), marsime laulu pulsis.
08.10 „Poisid ritta!” (lk 20), „Elevandimarss” (lk 21). „Sügise laul” (lk 22-23), voldi mõiste. Liikumine laulule. Õpitud laulud.
10.10 „Sügise laul” (lk 22-23), „Õpetajale” (lk 24-25). TA-rütm, liigume ja plaksutame (lk 26-27). Õpitud aulud.
15.10 „Õpetajale” (lk 24-25). TI-TI-rütm, liigume ja plaksutame (lk 28-29). Kõlapikkus, pulsilöök, rütm. Hääled kehapillil (lk 30). „Mõistata” (lk 31), saade kehapillil. Õpitud laulud.
17.10 „Mõistata” (lk 31), „Sügis” (lk 32), „Sügis, vahva mees” (lk 33), rütmi plaksutamine. Õpitud laulud.
Koolivaheaeg 20.10-28.10
29.10 Pulss, leiame oma keha pulsi. Liigume erinevates pulssides. „Poisid ritta!” (lk 20), „Elevandimarss” (lk 21). TA ja TI-TI, pillide mängimine ja liikumine nendes rütmides.
31.10 Loeme ja plaksutame lk 26-27 ja 28-29. TA ja TI-TI – tööleht (tv lk 7). Kehapill lk 30. „Mõistata! (lk 31).
05.11 TA ja TI-TI, kehapill. „Mõistata! (lk 31), „Sügis” (lk 32), „Seeneralli” (lk 35).
07.11 Mardipäevast lk 43. „Mardilaul” (lk 43), saade jauramil. Mardimask – tööleht (tv lk 12). Isadepäevast, „Isaga on julgem” (lk 38).
12.11 „Isaga on julgem” (lk 38). Rütmipillidega tutvumine. „Pillilaul” (lk 37). Uus rütm – PAUS (lk 41), „Seisata” (lk 41). Õpitud laulud.
14.11 „Pillilaul” (lk 37), „Seisata” (lk 41). PAUS – tööleht (tv lk 11). „Padjasõja laul” (lk 39). Õpitud laulud.
19.11 „Padjasõja laul” (lk 39). Kadripäevast. „Kadrilaul” (lk 47), „Tiiu, talutütrekene” (lk 48).
21.11 „Kadrilaul” (lk 47),„Tiiu, talutütrekene” (lk 48), rütmisaade laulule. „”Riidemäng” (lk 49). „Sõit, sõit sinna” (lk 51).
26.11 „Tiiu, talutütrekene” (lk 48), „”Riidemäng” (lk 49). „Sõit, sõit sinna” (lk 51). Astmed SO-MI lk 52, mängime plaatpillidel. „Sügislinnuke” (lk 53).
28.11 „Sõit, sõit sinna” (lk 51), „Sügislinnuke” (lk 53). SO-MI astmed töölehel (tv lk 15). Õpitud laulude kordamine.
03.12 „Kiisu läks kõndima” (lk 54), „Talveootus” (lk 57), rütmipillisaade. „Lapsed, tuppa!” (lk 58). Õpitud laulud.
05.12 „Kiisu läks kõndima” (lk 54),„Talveootus” (lk 57), „Lapsed, tuppa!” (lk 58). Noodijoonestik, noodid – tööleht (tv lk 17).
10.12 Jõuludest lk 59. „Jõululaul” (lk 59), „Jõulutaadi ootel” (lk 60), „Kes elab metsa sees” (lk 61) liigutustega.
12.12 „Jõululaul” (lk 59), „Jõulutaadi ootel” (lk 60), „Kes elab metsa sees”. SO-MI noodijoonestikul – tööleht (tv lk 19).
17.12 „Päkapikula” (lk 62-63) kehapillisaatega, „Päkapiku jõulud” (lk 64) rütmipillisaatega, „Kingisoov” (lk 65).
19.12 „Igal lapsel oma ingel” (lk 67), „Jõulukellad” (lk 68), „Läbi lume sahiseva” (lk 69). Õpitu kordamine.
07.01 Plokkflöödiõppest. Õpitud talvelaulude kordamine. „Lumepolka” (lk 70). Õpilaste kuulamine.
09.01 „Lumepolka” (lk 70), „Lumepallilaul”(lk 71), „Lumehelbeke”(lk 72), lumehelveste joonistamine.
14.01 Plokkflööt: mänguvõtted, sissejuhatavad harjutused. „Lumepolka”(lk 55). SO-MI, „Lumepallilaul”(lk 71).
16.01 1. poolaasta hinded. 1. klassi ühislauluvara. SO-MI noodijoonestikul (lk 55). „Lumehelbeke”(lk 72), piano ja forte (lk 73).

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kirjutada rütme noodijoonestikule, teab PAUSI, TA, TI-TI, vältusi; meetrumi, takti ja taktimõõdu, piano ja forte mõistet, oskab määrata taktijoonte asukohta. Suudab saata laule keha-, plaat- ja rütmipillidel. On tutvunud kuuldeliselt astmetega SO ja MI. Omab kuulamisharjumust ja teab ilmeka laulmise põhitõdesid.

Hindamine üles

Õpilastele antakse sõnalisi hinnanguid (KH) lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kokkuvõttev hinnang märgitakse 2 korda aastas poolaasta lõpus sõnaliselt: T= „tead ja kasutad“, P= „pead veel harjutama” või O= „oskus omandamata“.
Hinnangu aluseks olevad õpitegevused on:
1. KIRJALIKUD TÖÖD: pildid, ülesanded töölehtedel
2. SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooniülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine.
Poolaasta lõpus õpilasele antav kokkuvõttev hinnang sisaldab järgmisi osaoskusi:
1. laulad ilmekalt ja õige kehahoiuga
2. saadad laule keha-, plaat- ja rütmipillidel
3. tunned kuuldeliselt astmeid SO ja MI
4. tunned kuuldeliselt rütme TA, PAUS, TI-TI
5. laulad peast 3-4 laulu, sh Kooli laulu
Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga.
Tööks kasutan:
K. Anier, M. Muldma, T. Selke I klassi muusikaõpik „Muusikamaa”
K. Anier, M. Muldma, T. Selke I klassi töövihik „Muusikamaa”