Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 5_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kersti Kirs

klassiõpetaja

Kontakt: kersti@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2018. a. kell 21.47
Muudetud: 2. september 2018. a. kell 21.47

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

A-võõrkeele õppega kujundatakse ainepädevus, mis sisaldab keelepädevust, väärtushinnanguid ja -hoiakuid ning õpioskusi.
Põhikooli lõpuks õpilane:
1)saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2)huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3)omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4)omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5)huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6)oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteoseid, sõnaraamatuid, internetti), et leida vajalikku infot teisteski valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

3. - 7. sep
1) UNIT 1 Holidays. Summer activities. Beach scene. TB p 7 ex 1, 2, 3; WB ex 1
2) Did you... ? - küsimuste esitamine ja vastamine. Dialoog. Ebareeglipärased tegusõnad. TB p 9 ex 4, 5, 6; WB ex 2, 3
3) Fishing camp. TB P 11 ex 7, 8, 9, 10; WB ex 4, 5

10. - 14. sep
1) My summer holidays. (A) lot(s) of/ many/ much. TB p 12 ex 11, 12; WB ex 6, 7, 8, 9 Unit 13 word test
2) Test Unit 1
3) UNIT 2 Home. Different homes. Move house. TB p 13 ex 1, 2; WB ex 1

17. - 21. sept
1 Home in the north. TB p 14 ex 3-6, WB ex 2
2) TB p 16 ex 7,8; WB ex 3-6
3) My home. Ainsuse 3. pööre. Don't/ doesn't. TB p 16 ex 9-10, WB ex 8, 9 Unit 2 word test

24. - 28. sept
1) Test unit 2.
2) UNIT 3 - Spelling bee. Spelling. Dialoog - enese tutvustamine. Asesõnad. Be-vormid. Everybody/ nobody. TB p 18 ex 1-3; WB ex 1-4
3) Sharing news. Have/ had. TB p 19 ex 4-5, WB ex 5, 8, 9

1.-5. okt
1) Eriküsimuste esitamine ja nendele vastamine. Have got=have, has got=has. TB p 20 ex 6-10; WB ex 6, 7, 10
2) Eriküsimuste esitamine ja nendele vastamine, pildi kohta lausete kirjutamine. WB ex 11-13 Unit 3 word test
3) Test unit 3

8.-12. okt
1) UNIT 4 Clean-up day. There was/ were... TB p 23 ex 1- 4; WB ex 1-3
2) Clean-up day. There is/ are... TB p 26 ex 5-7; WB ex 4-6
3) Cleaning a room. WB ex 7, 8, 11, 12. Unit 4 word test

15.-19. okt
1) Unit 4 test
2) Unit 5 Countries TB p 29- 30 ex 1 -5
3) WB p 29 – 31 grammar revision

Vaheaeg

29.okt- 2.nov
1) Unit 5 Countries TB p 31 Ex 6; U.5 sõnad 1-20
2) TB p 32-33 ex 8-9 Great Britain. London. U 5 sõnad 21- 35
3)Unit 5 word test My Country and my home town TB p 34 ex 10, WB p 35 ex 11 Show what you know TB p 35

5.-9.nov
1) Unit.6 That's me. TB p 36-38 ex1-4; Wb p 36-37
2) Töö tekstiga „ Old times photos” TB p. 38 - 40 Ex 5 - 7, WB p. 38-39 Ex3-6
3) Retell the story TB p 41 ex 8; WB p40-42 Ex 7-9

12.-16.nov
1) Unit 6 word test Kordamine kontrollltööks.
2) TEST unit 6
3) Unit 7 Games TB p. 42 - 44 Ex 1 - 5; WB p 43-45 ex 1 - 3.

19.-23.nov
1) Unit 7 TB p. 45-46 Ex 6,7; WB p 46-47 ex 4,6
2) Unit 7 TB p. 46 - 47 Ex 8,9, WB p.46-48 ex 5,7,8
3) Unit 7 TB p 47 ex 10, WB p 49 ex 9,10 Unit 7 word test

26.- 30.nov
1) TEST Unit 7
2) Unit 8 Christmas fair TB p. 48-50 Ex1-4, WB p. 50-51 Ex1,2
3) Unit 8 TB p 50-51 ex5-7, WB p 51-52 ex3-5

3.-7.dets
1) Unit 8 TB p51-52 ex 8-9, WB p 53 ex 6-7 Dates.
2) Unit 8 TB p 52 ex 10 Talk about coming Christmas. WB p54-56 Ex 8-10. Word test unit 8
3 TEST Unit 8

10.-14.dets
1) The Pied Piper Unit 9 TB p 53-55Ex 1-4, WB p57 ex1,2
2) Unit 9 TB p 55-56 Ex5,6; WB p 58-59 ex 4-6
3) Unit 9 TB p 56-57 Ex7,8, WB p 60-61 ex 7-9

17.-21.dets
1) Unit 9 TB p 57 Ex 9, WB p 61-62 ex10-11 Retelling the story
2) Unit 9 tööleht kinnistamiseks
3) Christmas carols, games and puzzles

Vaheaeg

7.-11.jaan
1) U.10 The United States TB p 58-61
2) U.10 grammatika kordamine WB p 63-64
3) Loominguline töö Ameerika Ühendriikidest.

14.-18.jaan
1) Loominguline töö Ameerika Ühendriikidest.
2) Wb p 68-70( kordamisosa)
3) Kordamine kontrolltööks. Unit 10 word test

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I poolaasta lõpuks õpilane
* on omandanud uue sõnavara ja väljendid esimese üheksa õppetüki piires
Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.
* Paarilisega dialoogi harjutades õpib suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* oskab koostada tänuteksti ja kirjeldada pilti 5 lausega
* oskab kasutada 'olema'(be) ja 'omama'(have got) lihtolevikus (nii jaatavas, eitavas vormis kui küsimuses)ja lihtminevikus
* oskab moodustada lihtminevikus üldküsimusi ja eriküsimusi ja neile vastata( did+ Ipv)
* oskab moodustada lauseid lihtolevikus ja kestvas olevikus ning nendel aegadel vahet teha
* teab millistes lausetes kasutada lots of/ a lot of/ much/ many
* oskab nimesid tähthaaval öelda( teab tähestikku)
* oskab lausetes kasutada omastavaid asesõnu
* oskab jutustada olulisemaid fakte Ühendatud Kuningriigi kohta ( Ex.6.p31)
* oskab kirjeldada inimese välimust ja iseloomu õpitud sõnavara piires
* oskab mängida mängu " Vanaisa vanad püksid" inglise keeles
* oskab kirjutada ja lugeda kuupäevi
* oskab jutustada 10 lauset jõulude ja talvise koolivaheaja kohta
* on võimeline jutustama suunavate lausete abil õpitud teksti
* oskab väljendada tulevikuplaane väljendi BE GOING TO abil
* teab sõna LIKE erinevaid tähendusi( meeldima, kellegi moodi)
* oskab vormistada kirja
* teab põhifakte Ameerika Ühendriikide kohta

Hindamine üles

Õpilane saab poolaasta jooksul hindeid ja hinnanguid (e -koolis märge KH) sõnade tööde, kontrolltööde, jutustamise, koduste ja tunnitööde (töölehed) sooritamise eest . Poolaastahinded moodustavad õppeaasta lõppedes kokkuvõtva aastahinde.
1) iga õppetüki (unit) lõppedes sooritab õpilane kontrolltöö (test), mis hõlmab kogu õppetüki vältel õpitud sõnavara, grammatikat ja kirjutamis-, kuulamis või lugemisülesannet.
Hindamisskaala:
Hinne 5 90-100%
4 75-89 %
3 50-74 %
2 25- 49%
1 0 - 24% maksimaalsest võimalikust punktide arvust

2) enne kontrolltööd sooritab õpilane sõnade töö ( word test), mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara (vt hindamisskaala)

3) Õpilane saab hindeid koduste tööde sooritamise eest ja tunni töö sooritamise eest (töölehed)

Järelvastamine:
Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist märgitakse eKooli päevikusse koos puudumistähisega märk „0“ (nt -/0). Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik; õpilasel on kohustus puudulikult sooritatud töö järele vastata 10 päeva jooksul. (Vajadusel kokkulepe õpetajaga). Puudulikult sooritatud tööle esitab õpilane vigade paranduse.
Tegemata kodutöö hindeks on 0 ja tuleb esitada hiljemalt järgmiseks ainetunniks. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.
Kõik testid peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele. Järelvastamine 10 õppepäeva jooksul peale testi (v.a haiguste korral - siis õpetajaga kokkuleppel).

Konsultatsioon reedel kell 13.00-13.45