Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

A-võõrkeel: 5_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Grete Pihl

klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja

Kontakt: grete@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2018. a. kell 15.08
Muudetud: 3. september 2018. a. kell 15.52

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

https://www.riigiteataja.ee/akt/13273133
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1327/3133/13275423.pdf#

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
· õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
· omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
· omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
· õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
· õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
· julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
· omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
· oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
· huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

A-võõrkeele õppega kujundatakse ainepädevus, mis sisaldab keelepädevust, väärtushinnanguid ja -hoiakuid ning õpioskusi.
Põhikooli lõpuks õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteoseid, sõnaraamatuid, internetti), et leida vajalikku infot teisteski valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

2018/19

3. - 7. sept
1) UNIT 1 Holidays. Summer activities. Beach scene. TB p 7 ex 1, 2, 3; WB ex 1
2) Did you... ? - küsimuste esitamine ja vastamine. Dialoog. Ebareeglipärased tegusõnad. TB p 9 ex 4, 5, 6; WB ex 2, 3
3) Fishing camp. TB P 11 ex 7, 8, 9, 10; WB ex 4, 5

10. - 14. sept
1) My summer holidays. (A) lot(s) of/ many/ much. TB p 12 ex 11, 12; WB ex 6, 7, 8, 9 Unit 13 word test
2) Test unit 1
3) UNIT 2 Home. Different homes. Move house. TB p 13 ex 1, 2; WB ex 1

17. - 21. sept
1 Home in the north. TB p 14 ex 3-6, WB ex 2
2) TB p 16 ex 7,8; WB ex 3-6
3) Tervisespordipäev "Reipalt kooli!" - 20.09.2018

24. - 28. sept
1) My home. Ainsuse 3. pööre. Don't/ doesn't. TB p 16 ex 9-10, WB ex 8, 9 Unit 2 word test. Kordamine
2) UNIT 3 - Spelling bee. Spelling. Dialoog - enese tutvustamine. Asesõnad. Be-vormid. Everybody/ nobody. TB p 18 ex 1-3; WB ex 1-4
3) Sharing news. Have/ had. TB p 19 ex 4-5, WB ex 5, 8, 9

1.-5. okt
1) Eriküsimuste esitamine ja nendele vastamine. Have got=have, has got=has. TB p 20 ex 6-10; WB ex 6, 7, 10
2) Eriküsimuste esitamine ja nendele vastamine, pildi kohta lausete kirjutamine. WB ex 11-13 Unit 3 word test
3) Test unit 2-3

8.-12. okt
1) UNIT 4 Clean-up day. There was/ were... TB p 23 ex 1- 4; WB ex 1-3
2) Clean-up day. There is/ are... TB p 26 ex 5-7; WB ex 4-6
3) Cleaning a room. WB ex 7, 8, 11, 12. Unit 4 word test

15.-19. okt
1) Unit 4 test
2) Unit 5 Countries TB p 29- 30 ex 1 -5
3) WB p 29 – 31 grammar revision

Koolivaheaeg 20.–28. oktoober 2018

29. okt- 2. nov
1) Unit 5. Countries TB p 31 Ex 6; U.5 sõnad 1-20
2) TB p 32-33 ex 8-9 Great Britain. London. U 5 sõnad 21- 35
3) Unit 5 word test My Country and my home town TB p 34 ex 10, WB p 35 ex 11 Show what you know TB p 35

5.-9. nov
1) Unit 6 That's me. TB p 36-38 ex1-4; Wb p 36-37
2) Töö tekstiga „ Old times photos” TB p. 38 - 40 Ex 5 - 7, WB p. 38-39 Ex3-6
3) Retell the story TB p 41 ex 8; WB p40-42 Ex 7-9

12.-16. nov
1) Unit 6 word test Kordamine kontrollltööks.
2) TEST unit 6
3) Unit 7 Games TB p. 42 - 44 Ex 1 - 5; WB p 43-45 ex 1 - 3.

19.-23. nov
1) Unit 7 TB p. 45-46 Ex 6,7; WB p 46-47 ex 4,6
2) Unit 7 TB p. 46 - 47 Ex 8,9, WB p.46-48 ex 5,7,8
3) Unit 7 TB p 47 ex 10, WB p 49 ex 9,10 Unit 7 word test

26.-30. nov
1) TEST Unit 7
2) Unit 8 Christmas fair TB p 48-50 Ex 1-4, WB p 50-51 Ex 1,2
3) Unit 8 TB p 50-51 ex 5-7, WB p 51-52 ex 3-5

3.-7. dets
1) Unit 8 TB p 51-52 ex 8-9, WB p 53 ex 6-7 Dates.
2) Unit 8 TB p 52 ex 10 Talk about coming Christmas. WB p54-56 Ex 8-10. Word test unit 8
3) TEST Unit 8

10.-14. dets
1) The Pied Piper. TB p 53-55 Ex 1-4, WB p 57 ex 1, 2
2) Unit 9 TB p 55-56 Ex 5, 6; WB p 58-59 ex 4-6
3) Unit 9 TB p 56-57 Ex 7, 8, WB p 60-61 ex 7-9

17.-21. dets
1) Unit 9 TB p 57 Ex 9, WB p 61-62 ex 10-11. Retelling the story
2) Unit 9 tööleht kinnistamiseks
3) Christmas carols, games and puzzles

Koolivaheaeg 22. detsember 2018 – 6. jaanuar 2019

7.-11. jaan
1) Unit 10: The United States TB p 58-61
2) Unit 10 grammatika kordamine WB p 63-64
3) Loominguline töö Ameerika Ühendriikidest.

14.-18.jaan
1) Loominguline töö Ameerika Ühendriikidest.
2) WB p 68-70 (kordamisosa)
3) Kordamine kontrolltööks. Unit 10 word test. Kokkuvõte I poolaastal õpitust. Edasiside.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I poolaasta lõpuks õpilane
* on omandanud uue sõnavara ja väljendid esimese kümne õppetüki piires. Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpib korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandab õige kõnerütmi.
* paarilisega dialoogi harjutades õpib suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* oskab koostada tänuteksti ja kirjeldada pilti 5 lausega
* oskab kasutada 'olema' (be) ja 'omama' (have got) lihtolevikus (nii jaatavas, eitavas vormis kui küsimuses)ja lihtminevikus
* oskab moodustada lihtminevikus üldküsimusi ja eriküsimusi ja neile vastata (did+ I pv)
* oskab moodustada lauseid lihtolevikus ja kestvas olevikus ning nendel aegadel vahet teha
* teab millistes lausetes kasutada lots of/ a lot of/ much/ many
* oskab nimesid tähthaaval öelda (teab tähestikku)
* oskab lausetes kasutada omastavaid asesõnu
* oskab jutustada olulisemaid fakte Ühendatud Kuningriigi kohta (Ex 6 p 31)
* oskab kirjeldada inimese välimust ja iseloomu õpitud sõnavara piires
* oskab mängida mängu " Vanaisa vanad püksid" inglise keeles
* oskab kirjutada ja lugeda kuupäevi
* oskab jutustada 10 lauset jõulude ja talvise koolivaheaja kohta
* on võimeline jutustama suunavate lausete abil õpitud teksti
* oskab väljendada tulevikuplaane väljendi BE GOING TO abil
* teab sõna LIKE erinevaid tähendusi (meeldima, kellegi moodi)
* oskab vormistada kirja

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat (õppijat toetavat) hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

· Lugemisel, jutustamisel hinnatakse
# õpitud teksti esitamine
# tundmatu teksti lugemine ja arusaamine teksti sisust
# töö tekstiga (olulise leidmine tekstist, lause või loo lõpetamine, sõnavaraharjutused teksti kohta, teksti pealkirjastamine, tekstist lühikokkuvõtte tegemine)
# teksti jutustamine

· Kirjutamisel hinnatakse
# õpitud sõnavara õigekiri + tähendus
# kirjalikud kontrollharjutused
# keelelised kontrolltööd
# õpitud teksti kirjutamine kuulmise järgi
# lühiteksti kirjutamine kuulmise järgi
# jutukese kirjutamine

Keeleliste kontrollharjutuste ja testide hindamine:
Hinne "5" - 90-100% punktide arvust
Hinne "4" - 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" - 50 -74% punktide arvust
Hinne "2" - 20 -49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust

Õppeveerandi vältel toimub
1) Jooksev hindamine ettevalmistuseta, tunni töö
2) Jooksev hindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara tundmise kontrollimine
3) 4 testi, mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Kõik testid peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele. Järelvastamine 10 õppepäeva jooksul peale testi (v.a haiguste korral - siis õpetajaga kokkuleppel). Konsultatsioon neljapäeviti kell 14.00-14.45 ruumis 412. Lisakonsultatsioonid ja järelvastamine õpetajaga kokkuleppel. Ebaõnnestunud töö ümbervastamisel esitab õpilane eelnevalt nõuetekohase vigade paranduse.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.
Veerandi koondhinne kujuneb kõigi veerandi vältel saadud hinnete põhjal, kontrolltöö hinne on suurema kaaluga jooksvatest hinnetest.


Märkused:
Õppekomplekt: Ülle Kurm ja Ene Soolepp "I Love English" 3., kirjastus Studium 2014 (õpik, TV, CD)