Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12885 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 4_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Merle Tustit

klassiõpetaja

Kontakt: merletu@oesel.edu.ee

Loodud: 1. september 2018. a. kell 20.52
Muudetud: 2. september 2018. a. kell 15.52

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
· õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
· omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
· omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
· õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
· õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
· julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
· omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
· oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
· huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I POOLAASTA
3.-7.sept
1) Sissejuhatus õppeaastasse. Õpikuga tutvumine. Ainekaardi tutvustus. Hindamine. Ülevaatlik kordamine.
2) Countries, map, languages (English, Russian, Swedish, German). TB p 6-7 Tervitamine, tutvustamine TB p 10-11ex 3-6, WB p 3 ex 1 . Is/are/am, have got/has got TB p 10 ex 4 WB p 3-4 ex 2-5
3) My school and classmates TB p 11 ex 7. Omastavad asesõnad WB p 5 ex 6-7

10.-14.sept
1) What’s the English for …? It’s… WB p 6 ex 8 TB p 11 ex 8 Can I …? Read and make up dialogues TB p 12 ex 9-10
2) Our lessons, weekdays. WB p 7 ex 10
3) Revision of vocabulary. Dialogues. Tööleht kinnistamiseks unit 1. Räägin endast ja oma koolist.

17.-21.sept
1) Numbers 1-20, numbers 20, 30….100, numbers 21-100 TB p 13-14 ex 1-4
2) Numbers 1-100 . Family members. Age.WB p 8-9 ex 1-4
3) Reipalt koolipinki.

24.-28.sept
1) Word test: numbers 1-100 Töö tekstiga „ A letter“ What’s your address? My house number is.. TB p 15-16 ex 6-7 Can/can’t WB p 9 ex 5-6
2) What’s the time? TB p 16 ex 9-10 Bigger than/smaller than WB p 11 ex 8-9 TB p 17 ex 11-12 . WB p 11-12 ex 9-12 TB p 18 ex 13-14 How old is…?
3) Test unit 2 - 27.09. Unit 3. Friendly, good, helpful, kind TB p 19-20 ex 1-2

1.- 5.okt
1) Short answers ( kas-küsimused)Wb p 13- 14 ex 1-3
2) Töö tekstiga: Match the dialogues and pictures TB p 2o-21 ex 3-5. Answer the questions. (Wh-questions) TB p 22 ex 6-8 WB p 15 ex 4-5
3) Unit 3 word test. Revision of vocabulary TB p 23 ex 9, WB p 15-17 ex 8-11

8.-12.okt
1) Test Unit 3. - 08.10 Unit 4: Animals at the zoo TB p24ex 1-2 WB p 18 ex 1
2) There is/there are. Is there?/ are there? TB p 24-25 ex 3- 6 WB p 18-19 ex 2-4
3) I like / I don’t like TB p 26-27 ex 7-8, WB p 21 ex 6 don’t / doesn’t WB p 22 ex 7

15.-19.okt
1) I like / I don’t like TB p 26-27 ex 7-8, WB p 21 ex 6 don’t / doesn’t WB p 22 ex 7
2) Töö tekstiga TB p 28-29 ex 9-12. Revision of grammar: WB p 25-30
3) projektipäev

Koolivaheaeg 20.–28. oktoober 2017

29.okt- 2.nov
1) Show what you know .TB p 33 -36 ex 1-9 Group-work.
2) Show what you know .TB p 33 -36 ex 1-9 Group-work.
3) 1) Unit 5 Classroom rules TB p 30-32 ex 1-5

5.-09.nov
1) My friendTB p37-39 Ex1-5; Grammar exercises ( töölehed)
2) We both like/ hate. Do you like…? TB p 39-40; WB p 33-34 ex 5-7
3) Unit 6 word test. Nimisõna mitmus WB p 31-32 ex 1- 4

12.-16.nov
1) My best friend. TB p 41 ex 9-11 we both like/ hate. Do you like…
2) Talk about your friend. Revision.
3) Test unit 6. - 15.11 Talk about your friend.

19.-23.nov
1) My day. In the morning. Before/ after TB p 42-43 WB p 36-37 ex 1-5
2) Fay’s morning. Tegusõna lihtoleviku 3. pöördes. TB p 43 ex 4, WB p 38-39 ex 6-7
3) Fay’s week TB p 44-45 ex 5-8 . Always, usually, sometimes, never TB p 47 ex 10-12

26.-30. nov
1) Do/ does. Tegusõna lihtmineviku 3. pöördes Do you...? Yes, I do / No, I don't
2) Revision. WB p 40-42 . Word test unit 7
3) Talk about your days. TB p 52 ex 11

3.-7.dets
1) Clowns. Bobo and Button. Describing.
2) TB p 51-52 ex 7-9 go/ goes TB p 52 ex 10 WB p 46 ex 7-8
3) TB p 48-50 omadussõna võrdlusastmed WB p 43 – 45 ex 1-6

10.-14.dets
1) Revision for a test WB p 47- 48 ex 9-11 Word test unit 8
2) Ball games Different games. TB p 54-57 ex 1-8 WB p 49-51 ex 1-5
3) Test unit 7- 8 - 13.12

17.-21.dets
1) Christmas activities.
2) Christmas activities.
3) projektipäev

Koolivaheaeg 22. detsember 2017 – 6. jaanuar 2018

7.-11.jaan
1) Ball games Different games. TB p 54-57 ex 1-8 WB p 49-51 ex 1-5
2) Sõnavara kordamine, omadussõnade võrdlemine (–y lõpulised) Omadussõna ülivõrre (pikad sõnad) TB p 58 ex 10-11 WB p 52 ex 6-9
3) Unit 10 Stars TB p 60-63

14.-18.jaan
1) Show what you know TB p 64-65 ex 1-8 Unit 9 word test
2) Revision for a test WB p 57-61 ex 1-9
3) Test unit 9-10 - 17.01 WB p 62-63 ex 10-12

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I poolaastal
1. Omandavad vajaliku sõnavara õppetükkide kaupa.
2. Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni
3. Paarilisega dialoogi harjutades õpivad õpitud keelefraasidega suhtlema inglise keeles
4. Oskavad kaaslasele esitada kas-küsimusi ja küsisõnaga algavaid küsimusi ja nendele korrektselt vastata.
5. Oskavad nimetada ja kirjutada numbreid 1-100 ja neid vestlustes ka kasutada.( vanus, aadress, kellaaeg – tunnid ja minutid, paaris ja paaritud numbrid (even and odd numbers)
6. Oskavad nimetada seitset keelt ( English, Estonian, Swedish, German, Russian, Finnish, Estonian) ja teavad reeglit: kirjutame suure algustähega
7. Oskavad rääkida oma klassist ja koolist vähemalt 7 lausega.
8. Oskavad moodustada etteantud sõnadest grammatiliselt korrektseid lauseid.
9. Oskavad sõnastada käskivas kõneviisis vähemalt 7 reeglit klassis käitumisel.
10. Osakavad moodustada lauseid we both like/ hate
11. Oskavad moodustada nimisõna mitmust. Teavad enimlevinud erandeid ( children, mice etc)
12. Oskavad rääkida oma hommikust ja mõnest nädalategevusest.
13. Oskavad rääkida ja kirjutada 8 lauset oma sõbrast.
14. On alustanud tegusõna lihtoleviku ( the Present Simple) õppimist ( like/likes, don’t/doesn’t) ja
oskavad moodustada lihtoleviku ainsuse 3. pööret.

4. klassi lõpetaja:
1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lausetest, lühikestest vestlustest ja tekstidest;
2) saab aru teksti mõttest ja olulisest teabest;
3) oskab kirjutada õpitud sõnavara piires lühikirjeldusi ja -sõnumeid (nt sõnum sõbrale);
4) oskab lühidalt kirjeldada oma lähiümbrust ja inimesi, igapäevaseid toiminguid;
5) tuleb toime väga lihtsates igapäevastes suhtlusolukordades, suudab alustada lühivestlust (nt reageerib küsimustele ja korraldustele);
6) on omandanud esmased teadmised inglise keelt kõnelevate maade ja oma kodumaa kultuuri sarnasuste ja erinevuste kohta;
7) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja strateegiaid, oskab töötada iseseisvalt, paaris ja rühmas;
8) oskab õpetaja abiga seada endale õpieesmärke ning hinnata oma saavutusi.

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

· Lugemisel, jutustamisel hinnatakse
# õpitud teksti esitamist (3.-6.kl.);
# tundmatu teksti lugemist ja arusaamist teksti sisust (4.-6.kl.);
# tööd tekstiga (olulise leidmine tekstist, lause või loo lõpetamine, sõnavaraharjutused teksti kohta, teksti pealkirjastamine, tekstist lühikokkuvõtte tegemine) (4.-6.kl.);
# teksti jutustamine (põhiliselt 5.-6.kl.).

· Kirjutamisel hinnatakse
# õpitud sõnavara õigekiri + tähendus (3.-6.kl.);
# kirjalikud kontrollharjutused (3.-6.kl.);
# keelelised kontrolltööd (4.-6.kl.);
# õpitud teksti kirjutamine kuulmise järgi (3.- 6.kl.);
# lühiteksti kirjutamine kuulmise järgi (4.-6.kl.);
# jutukese kirjutamine (4.-6.kl.).

Keeleliste kontrollharjutuste ja testide hindamine:
Hinne "5" - 90-100% punktide arvust on õige
Hinne "4" - 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" - 50 -74% punktide arvust
Hinne "2" - 20 -49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust

Õppeperioodi vältel toimub
1) Jooksev hindamine ettevalmistuseta, tunni töö
2) Jooksev hindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara tundmise kontrollimine
3) 5 testi, mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Kõik testid peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele. Järelvastamine 10 õppepäeva jooksul peale testi (v.a haiguste korral - siis õpetajaga kokkuleppel). Konsultatsioon on neljapäeviti kell 14.00-14.45 ruumis 205. Lisakonsultatsioonid ja järelvastamine õpetajaga kokkuleppel. Ebaõnnestunud töö ümbervastamisel esitab õpilane eelnevalt nõuetekohase vigade paranduse. Ebaõnnestunud tööd on võimalik järele vastata üks kord.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.
Veerandi koondhinne kujuneb kõigi veerandi vältel saadud hinnete põhjal, kontrolltöö hinne on suurema kaaluga jooksvatest hinnetest.

Märkused:
Õppekomplekt: Ülle Kurm ja Ene Soolepp "I Love English" 2., Studium 2012 (õpik, TV, CD)