Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 6c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Helle Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: helle@oesel.edu.ee

Loodud: 1. september 2018. a. kell 13.17
Muudetud: 1. september 2018. a. kell 13.17

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

06.09.Tutvumine. Ainekaardi tutvustamine. Üks väike rõõm-õpime kuulmise järgi. Puraviku bluus, bluusi mõiste. Nõuded noodivihikule.
13.09.Üks väike rõõm, puraviku bluus-kordavad laulud. Mats alati on tubli mees,saade kanneldel. Mu isamaa armas, Rahvuslik ärkamisaeg. Kungla rahvas-püüame laulda 2-häälselt. MK palad.
20.09. Reipalt kooli!
27.09. Õpitud rütmide kordamine. BKS saade. Õrn ööbik-õpime kuulmise järgi. TA-I-TI rütmi kordamine. Dünaamikamärkide kordamine. Esimene üldlaulupidu.
04.10. Mu isamaa on minu arm-õpime kuulmise järgi. Esimesed eesti heliloojad. MK palad. Sind surmani. Helistik D-duuriga tutvumine.
11.10. Helilooja Miina Härma. MK näiteid. Ei saa mitte vaiki olla.
18.10. Projektipäev. Helilaadid duur ja moll kordamine.
01.11. Kiigelaul-kuulmise järgi, helilooja M.Lüdigist. Mu Eestimaa. Laske sisse mardisandid.Helilaadid duur ja moll kordamine. G-duur ja e-moll helistikud.
08.11. Mu rannikmaa, helilooja Mart Saarest. Muhumaa ja Virtsuväin+pillide saade. Helistik F-duur ja d-moll.
15.11. Gustav Ernesaks. Mu isamaa on minu arm. MK palad. Vanasti kui maailm loodi. Kadritants lk 34. Kalamees naerab-ül. rütmidega.
22.11. Tüdrukute laul. Poiste bugi. Mulle ütle, miks?. Helilooja Heino Ellerist. MK palad. Helistike kordamine.
29.11. Jõululaulud. This little light of mine. Jingle bell rock. Talveilma rõõmulaul+kehapill. Õpitud helistike tunnikontroll.
06.12. Eesti heliloojad tänapäeval. Õhtul pimedal ja nõnda valgel. Jingle bell rock+ rütmipillid. NV vahehindamine.
13.12. Jõululaulud. Ainult head. Siis kui minu vanaema. Soovilaulude laulmine.
20.12. Õhtul pimedal ja nõnda valgel. Jingle bell rock+ rütmipillid.
10.01. Jaanuar, Ainult head-õpime kuulmise järgi. Pillilugu lk 48, taktimõõdu 6/8 kordamine. Ül.nv. Kordame lk 65.
17.01. Jaanuar-kordame helistiku G-duuri. Kelgumäel +saade kehapillil.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane orienteerub eesti ja erinevate rahvaste muusikakultuurides, muusikaliste tegevuste kaudu areneb kuulamisharjumus ja analüüsivõime, kinnistuvad astme- ja tähtnimed, 1 märgiga helistikud, alteratsioonimärgid, rütmid, taktimõõdud, tempo- ja dünaamikaterminid.

Hindamine üles

I poolaasta kokkuvõttev hinne kujuneb iseseisvate tööde, rühmatööde ning konspektis oleva materjali põhjal. Kokkuvõtva hinde „arvestatud” saab õpilane, kelle õpitulemuste sooritused on 5, 4 või 3. Kokkuvõtva hinde „mittearvestatud” saab õpilane, kelle õpitulemuste sooritused on 2 ja 1.
Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust
KONSULTATSIOON toimub E:kell 15.30-16.15 klassis 001. Järelvastamine kindlaksmääratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist