Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 5b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Helle Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: helle@oesel.edu.ee

Loodud: 1. september 2018. a. kell 13.10
Muudetud: 1. september 2018. a. kell 13.10

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

76.09. Sissejuhatus ainesse, ainekaardi tutvustamine. Suve muusikaliste elamuste meenutamine. Koorilauljate kuulamine. Tere hommikust-õpime kuulmise järgi, 2-häälselt. Muusika me sees ja ümber, mõistete latern ja segno kordamine.

14.09. Muusika väljendusvahendid. Rütm, kordame õpitud rütme, ül noodvihikus. Mõisted meetrum, takt, taktimõõt. Uus kleit-laul gruppides.

21.09. Kaheksandiktaktimõõt. Kiigelaul-saade plokkflöötidel. Ül noodivihikus. My Bonnie-õpime kuulmise järgi.

28.09. Viire takka - õpime kuulmise järgi. 5-osaline taktimõõt, saade kehapillil. Ülesanded erinevates taktimõõtudes, 1000 melodies.

05.10. Õpetajate pä'ev. Tere, sügis!-õpime kuulmise järgi. Muusikapalade kuulamine ja nende iseloomustamine. Ül noodivihikus.

12.10. Pidekaar ja sidekaar. Nunnuko nuu, Loi, loi ja Kaanon+saade plaatpillidel. Inimene õpib-laulame kuulmise järgi. Veerandi jooksul õpitu kordamine.

19.10. Projektipäev.

02.11 Sümfooniaorkester, ajalugu, pillide koosseisud, eesti orkestrid. Küla pidu-sõnadega, kaanonis. Viktoriin kooriliikide tundmise peale.

09.11 Kordamine kontrolltööks: orkester, kooriliigid. dirigent, partituur. Ja meil on rõõm südames, Sügislaul-õpime kuulmise järgi. Helilaadide kordamine: duur ja moll.

16.11 Kontrolltöö. Ja meil on rõõm südames, Laulgem koos, gruppides ja kaanonis.

23.11 Unelind-õpime kuulmise järgi, AN, TN. Helistik C-duur. Tv ül. lk 17 lahendamine.

30.11 Ärka üles, sõnadega, AN, TN. Helistik a-moll. Tv.ül. 18 täitmine. Hällilaul-õpime kulmise järgi, tutvumine kõrgendusmärgiga diees.

07.12 Suusalumi-õpime kulmise järgi, tutvumine madaldusmärgiga bemoll. Kuidas kooli pääseb paps, muusikavorm AB, harmooniline moll helistik. Pere-bugi.

14.12 Ettevaatust, auto! ja Sinine vagun -õpime kuulmise järgi. Tunnikontroll C-duur, a-molli peale. Tv. vahehindamine. Kui on kätte jõudnud tali. Jõuluöö. Jõuluööl võib juhtuda ime.

21.12 Projektipäev.

11.01. Kordame üle helistikud C-duur ja a-moll. Hällilaul-laulame ka TN-ga. Suusalumi, kui on kätte jõudnud tali, Midagi head.

18.01. Kõrgendusmärk diees, noodinimed, ül.nv-s. Karulaane jenka, Krokodill Gena lauluke,

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab eristada orkestri- ja kooriliike. Muusikaliste tegevuste kaudu areneb kuulamisharjumus ja analüüsivõime, kinnistuvad astme- ja tähtnimed, noodivältused ja taktimõõdud. Teb ja tunneb helistikke C-duur ja a-moll.

Hindamine üles

I poolaasta hinne kujuneb tööde, suuliste vastuste, rühmatööde, töövihiku harjutuste põhjal. Kokkuvõtva hinde „arvestatud” saab õpilane, kelle õpitulemuste sooritused on 5, 4 või 3. Kokkuvõtva hinde „mittearvestatud” saab õpilane, kelle õpitulemuste sooritused on 2 ja 1. Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust
KONSULTATSIOON toimub E: kell 15.30-16.15 klassis 001. Järelvastamine kindlaksmääratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist.