Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 4b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Helle Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: helle@oesel.edu.ee

Loodud: 1. september 2018. a. kell 11.51
Muudetud: 1. september 2018. a. kell 11.51

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

04.09. Meenutame suve. Tutvumine uute õpilastega. Kooli laul. Kooliaeg käes-õpime kuulmise järgi. Tv ül 1 täitmine.
07.09. Meenutame õpitud astmeid. Mäkke ronimine. MK: "Body Music:Slammed" Tv ül 2 + plaat ja rütmipillid.

11.09. Juba linnukesed. MK: A.Vivaldi "Sügis" II osa. Õpitud noodipikkuste kordamine. Tv ül 3 a), b). Tantsulaul-laulame ka astmenimedega.
14.09. Minu õpetaja-püüame laulda ka kahehäälselt. MK: R.Rannap "Maateadus". Rütmimäng +kehapill.

18.09. Sügis, laulu autorist R. Rannapist, segno märk.
21.09.Sügis, laulu autorist R. Rannapist, segno märk. Mõiste taktimõõt kordamine. Tantsuringis- sõnadega, astmenimedega+ plaatpillid.

25.09. Miks?-õpime kuulmise järgi. 1. ja 2. volt. Tv ül 4 a), b), c) täitmine.
28.09. Minu õpetaja-kordav lau. Tule, sõber, kaasa-kuulmise ja astmenimedega, kaanonis laulmine. Ostinato saade rütmipillidel.

02.10. Taktimõõt 4/4. Tervenoot ja tervepaus , tv ül 5 täitmine. Kuidas me hakkame elama-õpime kuulmise järgi.
05.10. Õpetajate päev

09.10. Jo-astmerida ehk duur-helilaad ja duur-kolmkõla. Tv ül 6 . Kordav laul "Mängulaul". LK. 27 rütmiseeritud astmenoodist laulmine.
12.10. Pillerpall-laulame kuulmise ja ka astmenimedega. Üritame ka kahehäälselt laulda. Tv ül 7 . Töövihikute vahehindamine.

16.10. Läksin metsa-regilaulust. MK: "Mõistatuslaul". Lemmiklaulude kordamine.
19.10 Projektipäev

30.10 Duur helilaadi ja duur kolmkõla kordamine. Tv ül.7. Karvast sõpra oodates-kordav laul. Muusikapala kuulamine.
02.11 Karvast sõpra oodates-kordav laul. Uus laul Dippido-TI-paus muusikas. Tv ül 8 lahendamine.

06.11 Dippidoo-kordamine. Tv ül 8 jätk. Matkalaul-Ti pausi kinnistamine.
09.11 Kes võib tuuleta purjeta+saade plaatpillidel. MK Sügistuul. Mardipäevast, Mardilaul. Ilmatu rock-kordav.

13.11 Kiigu, liigu laevukene-õpime kuulmise järgi, ka AN kahehäälselt.Saadame laulu plaatpillidel. Kordame õpitud dünaamikamärke. Tv ül 9.
16.11 Vesi laulab-õpime kuulmise järgi, AN-ga, kaanonis. Saade plaatpillidel. MK:Vee tants.

20.11 Vesi laulab-kordav. Moll helilaad ja moll-kolmkõla. Tv ül 10 . Tuule laul-kordav.
23.11 Kadripäeva kommetest, Kadrilaul. MK pala. Sügismõtted-õpime kuulmise järgi, ka kahehäälselt. Tv lk 48 muusikakuulamise ülesanne.

27.11 Ühtvalu-õpime kuulmise järgi ja kahes grupis. Tv ül 11+ saade plaat-ja rütmipillidel.
30.11 Ding-dong-õpime kuulmise järgi, ka noodist AN-ga, kaanonis. Saade plaatpillidel+ kehapill. Tv ül 12.

04.12 Peegel-uus rütmigrupp TI-TI-RI ja TI-RI-TI. Tv lk 49 ja ül 13.
07.12 Meie elu-õpime kuulmise järgi, ka AN-ga. Heliloojast ja MK palad.

11.12.Laulurõõm-kuulmise järgi. Hääl ja hääleliigid. MK näiteid. Tv ül 14. TV vahehindamine. Üle lume lagedale+ saade rütmipillidel.
14.12 Hääleliikide kuulamine. tv lk 19. Lumelaul. Jõulukell+ kellamängud. We Wish you a merry Christmas.

18.12 Pühade ootamine. Jõuluvana on tulemas.Jõululaulude kordamine koos rütmipillidega.
21.12 Projektipäev.

08.01 Happy New year-erinevates keeltes. Duur-moll, tv ül 16. Tabatinna-kordav+fono.
11.01 Kehapillimäng. TV ül 18. Soe tee kamina ees. Talvehommik. Tv.ül. 19. MK.

15.01 Taat, ära maga, rõhu märk muusikas. MK.
18.01. Muusikainstrumendid, Tv ül 20. Igaühel oma pill-kuulmise järgi.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab laululiselt hingata ja fraseerida, ilmekalt laulda. Teadvustab helirea olemust ja suudab seda laulda, valdab õpitud rütmivältusi, oskab neid taasesitada ja ise luua, tunneb kaheksandikpausi. Teab mõisteid pide, helirida, duur, moll, astmenimed, pooltoon, tervetoon, kolmkõla, dünaamika, tunneb kõla järgi hääleliike. Õpilane suudab improviseerida lihtsaid meloodiaid lauldes või pillil, tugevnenud on meetrumi ja rütmitaju. Rütmiliste kaasmängude ja pillisaadete abil on arenenud õpilase koordinatsioon

Hindamine üles

Õpilasi hinnatakse numbriliselt lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kõik hinded on võrdse kaaluga. Kokkuvõttev hinnang märgitakse poolaasta lõpus sõnaliselt kas „arvestatud“ või „mittearvestatud“. Hindele "5", "4" ja "3" sooritatu annab kokkuvõtvaks tulemuseks „arvestatud”, hindele "2" ja "1" tulemuseks „mittearvestatud”.
KIRJALIKUD TÖÖD: pildid ja ülesanded töövihikus.
SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooni-ülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine.
Hinne "5": õpilane oskab oma häält laulmisel juhtida, tunneb teksti ja esitab seda emotsionaalselt. Oskab laulda ka astmete abil. Tunnetab meetrumit ja omab rütmitaju. On hästi omandanud muusikalised teadmised.
Hinne "4": õpilane oskab oma häält juhtida, tunneb teksti, kuid ei pruugi olla emotsionaalne ja vokaalselt võimekas. Teab astmeid, kuid eksib nende laulmisel pisut. Tunnetab meetrumit, rütmide esitusel on 1-2 eksimust. Õpilane vastab teemakohastele küsimustele suuremate raskusteta.
Hinne "3": Õpilane püüab laulda kõrgemalt ja madalamalt, on õppinud teksti. Teab astmete järjekorda, astmetega laulmisel on ebatäpne. Meetrumitajus ja rütmitunnetuses esineb puudujääke. Ainealastele küsimustele vastab õpetaja suunavate vihjete abil, teadmiste praktilisel rakendamisel vajab õpetaja abi.
Hinne "2": õpilane ei püüa oma häält juhtida, pole omandanud teksti. Ei tea astmerea järjekorda, ei suuda astmetega laulda. Ei oma meetrumitaju ega tunne rütmivältusi. Ei oska vastata olulisemale osale õppematerjalist, teeb rohkesti sisulisi vigu.
Hinne "1": läbivõetud materjal on täielikult omandamata, õpilasel puuduvad rakenduslikud oskused, õpilane keeldub vastamast, õpilane ei esita nõutud materjali arvestatava põhjuseta.
Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga.