Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 10a, 10c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Elis Nõu

saksa keele õpetaja

Kontakt: elis.nou@oesel.edu.ee

Loodud: 31. august 2018. a. kell 22.56
Muudetud: 19. märts 2020. a. kell 21.18

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi lõpetaja:
1) mõistab kõike olulist endale tuttaval või huvipakkuval teemal;
2) saab igapäevases suhtluses enamasti hakkama õpitavat keelt kõnelevate inimestega;
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele;
4) kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning selgitab ja põhjendab lühidalt oma
seisukohti ja plaane;
5) on omandanud teadmised õpitava keele kultuuriruumist; tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate
maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab
raadiosaateid;
6) koostab lihtsa teksti tuttaval teemal;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, Internetti), et otsida vajalikku infot ka
teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma
õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

3.-5.09.2018
* Tutvumine. Saksa keele õppimise vajalikkusest.
* Ainekaart. Hääldusreeglid.

10.-12.09
* L. 1 Tere tulemast Saksamaale! Kuidas on Teie nimi?
* Asesõnad ja tegusõna pööramine olevikus.

17.-19.09
* L. 2 Ma räägin saksa keelt.
* Spordipäev

24.-26.09
* Tegusõna olema pööramine. TV
* L. 3 Telefon-nimi-aadress. Numbrid 1-20
https://learningapps.org/3027357
https://learningapps.org/1727769
http://www.lehrerlenz.de/ich_rechne.html
http://www.lehrerlenz.de/zahlen_1_bis_20.html
http://www.lehrerlenz.de/zahlen_20__100.html

1.-3.10
* Numbrid 20-100. Vanus. TV
https://learngerman.dw.com/de/zahlen/l-43546310/e-43437988#!
* Harjutused

8.-10.10
* Telefoninumbri, vanuse , aadressi ütlemine
* TV

15.-17.10
* L. 4 See on auto. Määrav ja umbmäärane artikkel
* Mis see maksab?

22.-24.10 Vaheaeg

29.-31.10
* Härra Wiedling sõidab autoga
* TV

5.-7.11
* L. 5 Minu koht või Teie koht? Omastav asesõna, umbmäärane asesõna
* Omastav asesõna. TV. TK
https://lernen-lehren.de/possessivartikel-ubungen-online-deutsch-a1/

12.-14.11
*Tegusõnade pööramine
Harjutus "haben":
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg02_06.htm
* Harjutused. TK

19.-21.11
* L. 6 Mitu perekonda. Mitmuse moodustamine. TV
* Nimisõna mitmus. Omastava asesõna kasutamine

26.-28.11
* TV
* L. 7 Millal? Kellaajad
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg05_07.htm
https://www.hueber.de/shared/uebungen/delfin/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=6&Exercise=4&SubExercise=1
http://learningapps.org/view628916
https://learningapps.org/view121341


3.-5.12
* Kellaajad. Öeldise koht jutustavas lauses. TV
* Öeldis

10.-12.12
*L. 8 Kalender. Kuud Nädalapäevad. Järgarvsõna
* Kuupäeva ütlemine. TK

17.-19.12
* Pidupäevad Eestis ja Saksamaal
* Jõulud, jõululaulud

22.12-6.01 Vaheaeg

7.-9.01
* L. 8 Isikuline asesõna.
* Isikuline ja omastav asesõna.

14.-16.01
* L. 8 tööleht. TK
* Isikuline asesõna

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I kursuse lõpuks oskavad õpilased:
* kasutada saksa keele hääldusreegleid
* öelda peast tähestikku ja oma nime
* rääkida endast õpitud sõnavara piires
* moodustada lühikesi dialooge
* öelda vanust, kuupäeva, kellaaega jne
* lugeda võõrast teksti
* moodustada lihtsaid küsilauseid
* kasutada omastavat asesõna
* pöörata tegusõna olevikus
* moodustada õpitud nimisõnade mitmust

Hindamine üles

Kokkuvõttev kursusehinne arvestab kõiki poolaasta jooksul saadud hindeid, sealjuures on oluline ka tundides kohal käimine.

SUULINE VASTAMINE:
Hinne "5": õpilane vastab iseseisvalt, õigesti ja täpselt kogu õppematerjali, oskab praktiliste tööde tegemisel iseseisvalt kasutada omandatud teadmisi
Hinne "4". vastuses esineb 1-2 ebatäpsust faktides, õpilane vastab küsimustele suuremate raskusteta
Hinne "3": esitab õigesti põhilise materjali õpetaja suunavate küsimuste abil, teadmiste praktilisel rakendamisel vajab õpetaja abi
Hinne "2": õpilane ei suuda vastata suuremat ja olulisemat osa õppematerjalist, ei tule toime praktiliste ülesannete lahendamisega, teeb rohkesti sisulisi vigu
Hinne "1": läbivõetud materjal on täielikult omandamata, õpilasel puuduvad rakenduslikud oskused, õpilane keeldub vastamast, õpilane ei esita nõutud materjali arvestatava põhjuseta

KIRJALIKUD TÖÖD
HINNE "5" 90- 100% punktide arvust
Hinne "4" 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" 50- 74% punktide arvust
Hinne "2" - 20-49% punktide arvust
Hinne "1" - 0-19% punktide arvust

Tegemata või kehvasti läinud töö kajastub eKoolis nullina. "0" asendub teise hindega pärast töö sooritamist. Töö tuleb uuesti teha 10 päeva jooksul alates töö kätte saamisest, vastasel korral asendub "0" hindega "1".
Parandada saab kõiki hindeid peale nelja ja viie.
Tööd saab järele teha ühe korra.
Õpetaja võib eelneval teavitamisel hinnata kõike, mis on seotud antud õppetööga, näiteks õpilase töövihiku harjutusi või tema kodu- ja tunnitööd.
Oma hinnete eest vastutab õpilane ise. See tähendab, et õpilane tunneb ise huvi, kuidas ja millal töid järele teha.
Poolaasta lõpus võidakse hinnata ka vihiku täitmist.
Konsultatsioon ja järeltööd kokkuleppel õpetajaga.


Õppetunnis vajalikud õppevahendid:
* õpik
* mapp töölehtede jaoks
* õhem jooneline kaustik
* kirjutusvahend