Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12094 ainekaarti
63 õppeainet
117 õpetajat

Muusika: 6a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anita Kangur

muusikaõpetaja

Kontakt: anita.kangur@oesel.edu.ee

Loodud: 31. august 2018. a. kell 17.50
Muudetud: 10. september 2019. a. kell 14.03

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

05.09.Tutvumine. Ainekaardi tutvustamine. Üks väike rõõm-õpime kuulmise järgi. Puraviku bluus, bluusi mõiste. Nõuded vihikule.
12.09.Üks väike rõõm, Puraviku bluus-kordavad laulud. Mats alati on tubli mees. Rahvuslik ärkamisaeg. Kungla rahvas-püüame laulda 2-häälselt. MK palad.
19.09.Tööleht kordamiseks noodiõpetust. Mu isamaa armas jt.
26.09. Õpitud rütmide kordamine. Õrn ööbik-õpime kuulmise järgi. TA-I-TI rütmi kordamine. Dünaamikamärkide kordamine. Esimene üldlaulupidu.
03.10. Mu isamaa on minu arm-õpime kuulmise järgi. Esimesed eesti heliloojad. MK palad. Sind surmani.
10.10. Helilooja Miina Härma. MK näiteid. Ei saa mitte vaiki olla.
17.10. Eesti muusikaelu areng. Mk näited, tv ül 10 Helilaadid duur ja moll kordamine.
07.11. Kiigelaul-kuulmise järgi, helilooja M. Lüdigist. Mu Eestimaa. Laske sisse mardisandid.
10.11. Mu rannikmaa, helilooja Mart Saarest. Muhumaa ja Virtsuväin.
17.11. Gustav Ernesaks. Mu isamaa on minu arm. MK palad. Vanasti kui maailm loodi.
24.11. Helilooja Heino Ellerist. MK palad. Kadrilaul ja- kombed.
01.12. Talveilma rõõmulaul+kehapill. Eesti heliloojad tänapäeval. A.Pärt, helinäited.
08.12. Erkki-Sven Tüür, helinäited. Õhtul pimedal ja nõnda valgel, jt. NV vahehindamine.
15.12. Verjo Tormis, helinäited. Jõululaulud lehtedelt. Ainult head. Siis kui minu vanaema, jt.
22.12. Jõululaulude laulmine.
12.01. 20.saj Eesti levimuusika loojad.
19.01. Öölaulupeod. Kelgumäel +saade kehapillil.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane orienteerub eesti ja erinevate rahvaste muusikakultuurides, muusikaliste tegevuste kaudu areneb kuulamisharjumus ja analüüsivõime, kinnistuvad astme- ja tähtnimed, 1 märgiga helistikud, alteratsioonimärgid, rütmid, taktimõõdud, tempo- ja dünaamikaterminid.

Hindamine üles

I poolaasta kokkuvõttev hinne kujuneb iseseisvate tööde, rühmatööde ning konspektis oleva materjali põhjal.
Õppeperioodil saavutatud õpitulemuste (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad”) fikseerimiseks kasutatakse e-koolis järgmiseid protsessi hinnanguid:
„AR“ ehk „arvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on saavutatud.
„MA“ ehk „mittearvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused ei ole saavutatud.
„KH“ ehk „kujundav hindamine” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on tegemata või esitamata. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
„0“ – arvestuslikust õppetegevusest puudumine, mille tõttu on õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused tegemata või esitamata jäänud. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
Arvestuse saab õpilane piisavate positiivsete (märge "AR") õpitulemuste korral. Oodatavast madalamal tasemel õpitulemuse korral - tegemata, esitamata või lõpetamata tööd (märge „MA”, „KH” või „0”) tuleb likvideerida 10 päeva jooksul. Õpilasi hinnatakse poolaasta lõpul mitteeristavalt kõigi saadud hinnangute alusel. Protsessi hinnangud on jooksvalt õppeperioodi ajal saavutatud õpitulemused. Kokkuvõttev hinnang on protsessi hinnangute põhjal kujunev poolaasta tulemus.

KONSULTATSIOON toimub kolmapäeviti kl 15:00-15:45 klassis 001, järelvastamine kindlaks määratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist.