Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 3c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Helle Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: helle@oesel.edu.ee

Loodud: 31. august 2018. a. kell 14.47
Muudetud: 31. august 2018. a. kell 14.47

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

03.09. Meenutame suve. Astmemudelite kordamine.Tere hommikust! Millest koosneb muusika?Hommik+rütmiostinaato. tv.ül.1, 2 lahendamine.
05.09. Hommik-kordav laul. Tv ül.3, 4 lahendamine. Bugi koos liigutustega. Tuletame meelde mõisted rütm, meloodia, tempo. Plaksutame koos!

10.09. Kunstnik sügis. Neli pilti. Tv ül 5, 6 lahendamine. Koduvärvid koos kandlesaatega. Sõmeralt sain sõrmikulle.
12.09 Kellakapi kägu-õpime kuulmise järgi. Tv ül 7, 8 täitmine. Väikene laululind.

17.09.Looduslaulud. Seenekoor. Vihma sajab+rütmisaade. Tv ül 10, 11.
19.09. Uued kummikud-õpitud astmete kordamine. Mõiste JO-võti. Tigu-ligu.

24.09. Töölaulud. Heinaaeg on ikka nii+kehapill. Uus aste NA, laulame noodist.
26.09 Raa-rii-raa- saade kandlel. Tv ül 14, 15.

01.10 Lõikuse laul. Kolmeosalise taktimõõdu kordamine. tv ül 16, 17 täitmine.
03.10. Uus mänguvõte kandlel-IV. Ketramas. Laulge, poisid. +saade kandlega.

08.10. Hiir hüppas+kandlesaade. Tv ül 20, 21 täitmine. MK pala.
10.10. Hällilaulud. Kaanon, mitmehäälne laulmine. Karupoja hällilaul. Tv ül 22, 23 täitmine.

15.10. Rõõmsad rändurid. Marss muusikas. Tv ül 26, 27. 4-osaline taktimõõt. Kivi peale kivi+rütmisaade.
17.10. Ülemine JO aste. Käi ümber küla ringi. Liiolii. Tv ül 29, 31 lahendamine.

29.10 Alumine DI aste. Tuuled nüüd puhuvad. Dünaamika. Tv ül 32. MK pala.
31.10. Saade plaatpillidel. Uhti, uhti uhkesti. Tv ül 33, 34.

05.11 Laupäeva õhtul isaga. Meeste sugu. Tv ül 35, 36. Rütmiharjutus kahele.
07.11 Mardilaul+saade kandel. MK pala. Vares, vaga linnukene.

12.11 Kuldne viljatera-kuulmise järgi. Tv ül 37, 38. Mängulaul-kaanon, saade kehapillil. Laul vaprast koerasüdamest.
14.11. Uus rütmigrupp tI-RI-TI-RI. Mesimumm. Tv ül 40. Loomade pidu.

19.11. Minu hani-õpime An-ga, siis sõnadega, plaatpillide saada. Esimene lumi. Lumeveski.
21.11 Kadripäevast. Kadrilaul, Tänamise laul+ kandlesaade.

26.11 Tihane. saade pillidel. Tv ül 43 täitmine. Metsas sirgus kuuseke. MK.
28.11. Kuuse tegemise laul. Tv ül 44, 45 täitmine.

03.12. Päkapikk-õpime kuulmise järgi+liikumine. Tooma laulukoor. Tv ül 46.
05.12.Jõulud jõudvad+saade plaatpillidel. Läbi öö. Tv ül 47.

10.12 Piparkoogipoiste laul. Mul ütle, miks?Tv ül 48, 49. Mk pala. Tv ül vahehindamine.
12.12 Aisakell-õpime kuulmise järgi, kahehäälselt. Kordame poolaasta jooksul õpitud teadmisi.

17.12 Poolaasta jooksul õpitu teadmiste kordamine. Läbi öö-kuulmise järgi.
19.12 Jõululaulude kordamine, esitamine koos rütmipillidega. Jõulumuusika kuulamine.

07.01 Koeruselaul+saade rütmipillidel. Tv ül 50, 51 täitmine.
09.01 Uus rütm TAI-RI Hüppa kaasa. Lumemees+saade rütmipillidel.

14.01 Tulge meie tantsuringi. Tv ül 54. Virulaste tants-saade kanneldel.
16.01 Vanaaegsed tantsud, menuett. J.S.Bachist. Tv ül 55.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab laululiselt hingata ja fraseerida, ilmekalt laulda. Pentatoonika astmed on kuuldeliselt kinnistunud, ta teab nende asukohta noodijoonestikul. Õpilane suudab improviseerida lihtsaid meloodiaid lauldes või plaatpillil, tugevnenud on meetrumi ja rütmitaju, ta on tundma õppinud pause ja TIRI-TIRI rütmimudelit ning vokaal- ja instrumentaalmuusika esitajaid. Rütmiliste kaasmängude ja pillisaadete abil on arenenud õpilase koordinatsioon. Ta teab ilmeka laulmise põhitõdesid, omab kuulamisharjumust ja 2-häälse laulmise kogemust (kaanonid).

Hindamine üles

Õpilastele antakse sõnalisi hinnanguid (KH) lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kokkuvõttev hinnang märgitakse 2 korda aastas poolaasta lõpus sõnaliselt: T= „tead ja kasutad“, P= „pead veel harjutama” või O= „oskus omandamata“.
Hinnangu aluseks olevad õpitegevused on:
1. KIRJALIKUD TÖÖD: pildid, ülesanded noodivihikus.
2. SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooniülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine.
Poolaasta lõpus õpilasele antav kokkuvõttev hinnang sisaldab järgmisi osaoskusi:
1. laulad ilmekalt ja õige kehahoiuga
2. saadad laule keha-, plaat- ja rütmipillidel
3. tunned kuuldeliselt astmeid RA, SO, MI, LE, JO, tead nende asukohta noodijoonestikul
4. tunned kuuldeliselt rütme TA, PAUS, TI-TI, TA-A, TA-A-A, TIRI-TIRI, oskad neid noodijoonestikule kanda ja määrata taktijoonte asukohta
5. laulad peast 3-4 laulu, sh Kooli laulu
6. tunned plokkflöödil d2, c2, h1, a1, g1, f1, e1, d1 ja c1 mänguvõtteid ning kasutad neid pillimängus (alates 2017/18).
Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga.